Wijzigingen aan de regels voor onbelast bijklussen

Sinds 15 juli 2018 bestaat er een regeling voor onbelast bijklussen. Vanaf 1 januari 2021 worden de mogelijkheden ingeperkt en is onbelast bijklussen niet meer mogelijk.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag volgens de momenteel geldende bijklusregeling tot 6130 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dat bedrag wordt geïndexeerd. Het gaat om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Wie wil bijklussen, moet zich aanmelden via een onlineplatform. Alle info daarover is te vinden op www.bijklussen.be.

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget. Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en die moet de budgethouder aan het VAPH bezorgen. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

In april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond het bijklussen. Daardoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de huidige regels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. Wie zijn diensten als bijklusser wil verderzetten, zal dat alleen nog kunnen via een deeleconomieplatform. Overeenkomsten met deeleconomieplatformen kunnen namelijk wel nog in 2021. Bijverdiensten via een erkend deelecomieplatform zullen vanaf 2021 echter opnieuw onderworpen zijn aan een belastingtarief van 10 procent. Onbelast bijklussen zal dus niet meer kunnen.

Hebt u nog een lopende overeenkomst van burger tot burger binnen de huidige bijklusregeling?

Het VAPH zal de nog lopende registraties van overeenkomsten van burger tot burger als einddatum 31 december 2020 geven.

Kosten moeten ten laatste ingediend worden tegen 1 maart van het jaar volgend op het budgetjaar. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering, wordt deze periode verlengd met één maand. Kosten voor prestaties in 2020 die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten, kunnen dan worden ingediend tot en met 1 april 2021.

Voor 2021 zult u dus alleen nog overeenkomsten en kosten kunnen registreren voor bijklussen binnen het systeem van deeleconomieplatformen.

Lees meer over persoonlijke budgetten

Lees alle nieuwsberichten