Zelf een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing aanvragen

Hebt u een hulpmiddel of een aanpassing nodig om zelfstandig te kunnen leven? Dan kunt u bij het VAPH een tegemoetkoming aanvragen: het VAPH kan een deel van de aankoopprijs van het hulpmiddel of de aanpassing terugbetalen. Voor zo’n aanvraag moet u in een aantal gevallen een beroep doen op een multidisciplinair team, maar vaak kunt u ook zelf een vereenvoudigde aanvraag indienen. Sinds kort zijn de situaties waarin een vereenvoudigde aanvraag mogelijk is, uitgebreid.

Wanneer kunt u een vereenvoudigde aanvraag indienen?

U kunt zelf een aanvraag indienen via de vereenvoudigde aanvraagprocedure in deze gevallen:

Eenvoudige hulpmiddelen

U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing en u vraagt nu een ‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan om dezelfde functiebeperking te compenseren. De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*). Het aantal eenvoudige hulpmiddelen in de refertelijst werd uitgebreid.

Vervanging van een hulpmiddel na het verstrijken van de refertetermijn

Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, moet vervangen worden. U wilt opnieuw hetzelfde of een gelijkaardig hulpmiddel aankopen nadat de refertetermijn verstreken is. 

Een gelijkaardig hulpmiddel is niet noodzakelijk exact hetzelfde hulpmiddel als hetgeen u de vorige keer aankocht, maar het behoort wel tot dezelfde referterubriek als het hulpmiddel dat u wilt vervangen. Wanneer uw vorig hulpmiddel bijvoorbeeld een doucherolstoel of een notitietoestel met brailleweergave was, dan moet uw nieuw hulpmiddel dat ook zijn om gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigde aanvraag.

Bij elk hulpmiddel in de refertelijst vindt u de refertetermijn en een gedetailleerde omschrijving van het hulpmiddel in de hulpmiddelenfiche. Bij twijfel kunt u ook steeds advies vragen aan het VAPH.

Hernieuwing van de geldigheid van een goedkeuring

U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of een aanpassing. De geldigheidsduur van die beslissing is recent verlopen vooraleer u dat hulpmiddel aankocht of die aanpassingen liet uitvoeren en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog aankopen of de aanpassingen laten uitvoeren.

Upgrade van software

U ontving al een goedkeuring voor een softwarepakket. Een upgrade van die software is noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijke softwarepakket te garanderen.

Onderhoud en herstellingen

U hebt nood aan een tegemoetkoming voor onderhoud of herstellingen van een hulpmiddel of aanpassing. 

Overplaatsingen

U hebt nood aan de overplaatsing van een vast geplaatst hulpmiddel of aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning.

Motivering en bijkomende informatie

Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel of de aanpassing die u aanvraagt. De motivering van uw aanvraag blijft belangrijk. Leg dus voldoende duidelijk uit waarom uw hulpmiddel bijvoorbeeld aan vervanging toe is of waarom u de herstelling of overplaatsing van uw hulpmiddel op de langere termijn een betere keuze vindt dan de aankoop van een nieuw hulpmiddel. 

Als u over bijkomende informatie beschikt, bijvoorbeeld een offerte, dan kunt u die best ook altijd bezorgen samen met uw aanvraag. In een aantal gevallen is het bezorgen van een offerte of een factuur bij de aanvraag verplicht. Meer informatie daarover vindt u op onze website.

Maar ook bij vereenvoudigde aanvragen waar een offerte niet verplicht is, is het niet ongebruikelijk dat u prijzen opvraagt en vergelijkt als u de vervanging van een hulpmiddel door een nieuwe aankoop overweegt. Op die manier krijgt u duidelijkheid over de hoogte van de kosten en de eventuele opleg die u zelf nog moet betalen. Als er een offerte voorhanden is of als u bij de aanvraag al weet voor welk toestel (merk- en serienaam) u zult kiezen, geef die informatie dan zeker ter verduidelijking mee bij de aanvraag. 

Als u een courant toestel, zoals een auto, laat aanpassen aan uw noden, is het ook belangrijk om te vermelden voor welk toestel (merk- en serienaam) u kiest. Niet elke autoaanpassing kan op elk type wagen geplaatst worden. Informeer daarom ook steeds bij uw autoaanpasser vooraleer u een nieuwe auto aankoopt. 

Hoe kunt u een vereenvoudigde aanvraag indienen?

U bezorgt een gemotiveerde aanvraag aan het VAPH, bij voorkeur aan de hand van het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen. U hoeft dan geen Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen in te dienen. U kunt het aanvraagformulier per post of via het e-loket mijnvaph.be bezorgen aan het VAPH.

Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies. 

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten