Zorggarantie en zorgcontinuïteit

Zorggarantie voor gebruikers van een voorziening

Maakte u in 2016 gebruik van de diensten van een voorziening en kreeg u een persoonsvolgend budget toegewezen? Dan kunt u, zolang u de ondersteuning niet wijzigt, rekenen op dezelfde ondersteuning. De vergunde zorgaanbieders engageren zich immers om u zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning te bieden.

Koos u er in de loop van 2016 of 2017 voor om uw ondersteuning te veranderen? Dan paste u in principe uw overeenkomst met uw  vergunde zorgaanbieder aan. U ging daardoor akkoord met de gewijzigde ondersteuning. In dat geval kunt u er niet van uitgaan dat u dezelfde ondersteuning als voorheen blijft verderzetten. Vroeg u bijvoorbeeld uw vrij besteedbaar bedrag op, dan kan uw vergunde zorgaanbieder uw ondersteuning niet verderzetten zoals voorheen. U hebt dan een nieuw contract met uw zorgaanbieder onderhandeld.

Overheid en voorzieningen tonen engagement

Vroeger kregen de voorzieningen middelen om personen met een handicap te ondersteunen. Met de overgang naar persoonsvolgende financiering is dat volledig omgekeerd. De middelen van vroeger zijn nu verdeeld over de gebruikers van de voorzieningen. Zo krijgen personen met een handicap meer mogelijkheden om hun ondersteuning naar hun eigen wensen te organiseren.
Daar knelt nu ook het schoentje. Kozen veel cliënten in uw voorziening er tegelijk voor om hun persoonsvolgend budget ergens anders of op een andere manier in te zetten, dan kan dat tijdelijk - in afwachting van nieuwe cliënten - een invloed hebben op de ondersteuning die uw zorgaanbieder u kan bieden. Het engagement is er echter steeds bij alle vergunde zorgaanbieders om u dezelfde ondersteuning te blijven bieden.

Zorggarantie na 2017

Eind 2017 wordt de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem afgerond. De laatste correcties en de laatste wijzigingen tussen 1 april  2016 en 31 december 2016 worden nog verwerkt. Dat kan tot een aanpassing van uw persoonsvolgend budget leiden. Het VAPH informeert u met een brief over eventuele aanpassingen aan uw budget. Lees meer over die brief.

Sowieso kunt u ook in 2018 uw vroegere ondersteuning verderzetten, zelfs als uw persoonsvolgend budget voor 2018 zou dalen ten opzichte van uw budget voor 2017.

Zorgcontinuïteit wanneer jongeren de overstap maken naar meerderjarige zorg

Ook jongeren die de overstap maken van VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen, kunnen hun ondersteuning naadloos verderzetten. Die jongeren krijgen meteen bij de overstap van minder- naar meerderjarigenzorg een persoonsvolgend budget ter waarde van de ondersteuning die ze vroeger vanuit het VAPH kregen.
Opgelet: voor jongeren die naar school gingen, wordt er niet automatisch ook budget voorzien voor dagopvang. Minderjarigen die overdag naar school gingen en dus geen gesubsidieerde dagopvang kregen, kunnen een aanvraag indienen bij het VAPH als ze als meerderjarige dagopvang nodig hebben. Die aanvragen worden ingedeeld in een van de drie prioriteitengroepen.

Dankzij de zorgcontinuïteit moeten jongeren en ouders niet langer ‘van nul’ beginnen, eens de jongeren meerderjarig zijn. Ze krijgen nu een persoonsvolgend budget op basis van de ondersteuning die ze voorheen kregen.