Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

Wanneer uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen ingediend werd bij de intersectorale toegangspoort, dan beslist die toegangspoort op basis van het aanvraagdocument (A-document) of u in het algemeen nood hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Ze bezorgt die beslissing aan het VAPH. Het VAPH beslist dan over de toekenning van een tegemoetkoming voor de gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen.

Als u uw aanvraag indiende bij het VAPH, dan legt het VAPH het multidisciplinair verslag voor aan de provinciale evaluatiecommissie. Die commissie neemt een beslissing over de erkenning van uw handicap en over uw nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Als u een tweede of volgende vraag indient bij het VAPH voor hulpmiddelen die vallen onder een reeds eerder toegekend interventieniveau en functiebeperking, dan neemt de administratie van het VAPH de beslissing.

Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van de meerkosten. Het VAPH komt enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Geldigheidsduur van de beslissing

De beslissing van het VAPH is twee jaar geldig. Voor woningaanpassingen is dat vier jaar. Beslist u pas na die termijn om het hulpmiddel aan te kopen of de aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal geldt voor maximaal drie jaar. Dat wil zeggen dat u gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren een tegemoetkoming krijgt. Daarna moet u opnieuw een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor onderhoud en herstel van een hulpmiddel is voor de hele levensduur van dat hulpmiddel en is dus niet vastgesteld op een bepaald aantal jaren.