Voor welke hulpmiddelen geeft het VAPH geen tegemoetkoming?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Voor welke hulpmiddelen geeft het VAPH geen tegemoetkoming?

Het VAPH komt tussen in de kosten voor heel wat hulpmiddelen, aanpassingen en bijstand. Voor sommige hulpmiddelen is een tegemoetkoming expliciet uitgesloten:

Fietsen met een motor

Het VAPH komt niet tussen voor bromfietsen, snorfietsen en andere fietsen met een hulpmotor.

Gsm's

Het VAPH komt tussen voor vergrotings- en uitleessoftware voor gsm's, en voor aanpassingen om een gsm te bedienen voor personen met een beperkte handfunctie.
Het VAPH komt voor de rest niet tussen voor gsm's.

Relaxzetels

Het VAPH komt tussen voor specifieke zetels voor personen met de ziekte van Huntington.
Het VAPH komt niet tussen voor andere relaxzetels.

Dienstverlening door fysieke en/of rechtspersonen

Het VAPH komt tussen voor aanvullende autorijlessen, pedagogische hulp bij hogere studies en lessen voor het gebruik van de witte stok.
Het VAPH komt niet tussen voor andere vormen van dienstverlening door fysieke en/of rechtspersonen.

Hulpmiddelen op school

Als u speciale onderwijsleermiddelen of een tolk voor doven en slechthorenden nodig hebt om de lessen te volgen op school, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de directeur van de onderwijsinstelling. Die schakelt dan meestal de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten in.

Hulpmiddelen op  het werk

Wanneer u als werknemer of als zelfstandige nood hebt aan een aanpassing van uw arbeidspost, dan kan uw werkgever daarvoor een aanvraag doen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) – Dienst Arbeidsbeperking. U kunt ook een aanvraag bij de VDAB indienen voor een tussenkomst in arbeidsgereedschap en -kleding, of voor tolken voor doven en slechthorenden.

Voor meer informatie kunt u terecht in de Werkwinkel in uw buurt en op de website van de VDAB.

Werkt u bij de Vlaamse overheid, dan kunt u een aanvraag voor tussenkomst richten aan de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Hulpmiddelen voor dyslexie

Dyslexie kan door het VAPH maar voor een beperkt aantal personen werkelijk als een handicap erkend worden. Het zal dan gaan om zwaar dyslectische volwassenen, die bijstand nodig hebben buiten de werksfeer.

Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid is bevoegd voor de speciale hulpmiddelen voor jongeren met dyslexie, zowel op school als thuis. Het departement Onderwijs heeft daartoe financiële middelen van het VAPH overgenomen. Dyslexie is meestal een leerstoornis die in zekere mate verholpen kan worden door een aangepaste ondersteuning in het onderwijs. Hebt u vragen omtrent de bijstand ter zake, neem dan contact op met de directie van de school of onderwijsinstelling.

Andere hulpmiddelen waarvoor het VAPH niet tussenkomt

 • apparatuur voor medische of paramedische behandelingen: bijvoorbeeld aërosoltoestellen, toestellen voor kinesitherapie, brillen, operaties, hoorapparaten
 • apparatuur voor de fysieke conditie: bijvoorbeeld hometrainers
 • verzekeringskosten
 • andere hulpmiddelen:
  • standaard personal computer (desktop of laptop)
  • standaard beeldscherm of groot beeldscherm
  • tv-scherm
  • tv-voorzetscherm
  • telefoonversterker of telefoontoestel met ingebouwde versterking
  • faxtoestel of toestel met analoge functie
  • aanhangfiets met één wiel
  • fietskar of aanhangwagen
  • badopstapje, badplank, badverkorter, badzit, badstoel
  • bedtafel
  • toiletrugleuning, toiletverhoging, toiletzitkussen
  • serveerwagen
  • sleutelgreepaanpassingen
  • leeslamp, leesplank, leestafel
  • memorecorder
  • sprekende basisrekenmachine, sprekende huishoudweegschaal, sprekende wekker, sprekende personenweegschaal, sprekende labelpen.

Hulpmiddelen in niet door het VAPH erkende zorginstellingen

Het VAPH kan geen hulpmiddelen of aanpassingen subsidiëren aan personen die langer dan drie maanden verblijven in een zorginstelling die niet door het VAPH gesubsidieerd of erkend is. 

Er werd een uitzondering voorzien voor personen die verblijven:

 • in een rusthuis als vermeld in artikel 2,6°, van de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991;
 • een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening als vermeld in artikel 2, 5°, van de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991;
 • in een rust- en verzorgingstehuis als vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels;
 • in een woonzorgcentrum als vermeld in artikel 37 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
 • in een groep van assistentiewoningen als vermeld in artikel 33 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

Personen die langer dan drie maanden in een van die zorginstellingen verblijven, kunnen wel nog beroep doen op de hulpmiddelen in de refertelijst uit de domeinen 'communicatie' en 'mobiliteit'.