Vrijwillige overstap naar het basisondersteuningsbudget

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

U kunt gebruikmaken van de vrijwillige overstap van de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, gesubsidieerd door het VAPH, naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget (BOB)).

Concreet betekent dat dat u ervoor kunt kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH (onder het niet-rechtstreeks toegankelijk stelsel) vrijwillig op te zeggen, en de overstap te maken naar een zorgbudget voor mensen met een handicap (en andere ondersteuning die daarmee gepaard gaat). 

Voor wie?

De vrijwillige overstap naar een zorgbudget voor mensen met een handicap is mogelijk voor:

  • elke meerderjarige die effectief gebruik maakt van het persoonsvolgend budget van het VAPH, via een niet-rechtstreeks toegankelijk stelsel;
  • elke minderjarige die een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangt of niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning via een multifunctioneel centrum (MFC).

Het moet altijd gaan om niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (u kunt zelf controleren onder welk stelsel u valt via het digitale loket mijnvaph.be).

  • Personen die in een noodsituatie verkeren, zijn uitgesloten van een vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap. Als de noodsituatie afgelopen is, kunnen zij wel de vrijwillige overstap aanvragen.
  • Personen die enkel een goedkeuring hebben, maar nog wachten op hun persoonsvolgend budget, kunnen geen vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap maken.

Let op! Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) wordt uitbetaald door de zorgkassen. Om aanspraak te maken op het zorgbudget moet u dus niet alleen voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het VAPH, maar ook aan de voorwaarden van de zorgkassen. Zo zijn er naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, nog andere vormen van ondersteuning die u niet kunt combineren met het zorgbudget. Meer info vindt u op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Vooraleer u uw ondersteuning via het niet-rechtstreeks toegankelijke stelsel opzegt, is het best om even contact op te nemen met uw zorgkas. Zij zullen u vertellen of u voldoet aan de voorwaarden. U vindt de contactgegevens van de zorgkassen op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Wanneer?

Als u de overstap wilt maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget), hou dan zeker rekening met de opzeggingstermijnen die u zelf vastgelegd hebt in de (cash)overeenkomsten, of de gebruikelijke drie maanden opzeggingstermijn bij voucherovereenkomsten. 

Het zorgbudget zal uitbetaald worden vanaf de maand volgend op de maand van definitieve stopzetting van uw persoonsvolgend budget, uw persoonlijke-assistentiebudget of uw ondersteuning door een multifunctioneel centrum. Loopt bijvoorbeeld de laatste opzeggingstermijn af in september, dan hebt u recht op een zorgbudget vanaf oktober.

Hoe?

U vult het formulier ‘Melding van de overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap’ in en bezorgt dat aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

VAPH - team Budgetbesteding
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
budgetbesteding@vaph.be.

U vult het formulier zowel in voor voucher- als voor cashovereenkomsten (met zowel vergunde als niet-vergunde zorgaanbieders) in het kader van uw persoonsvolgend budget. Ook om uw persoonlijke-assistentiebudget of uw niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning door een multifunctioneel centrum stop te zetten, moet u het formulier gebruiken:

  • U begint met de datum kennisgeving. Dat is de datum waarop u de stopzetting van de overeenkomst wenst in te zetten. Dat is nog niet de definitieve stopzetting.
  • Het volgende veld is de definitieve datum van stopzetting: dat veld houdt rekening met alle opzeggingstermijnen die vastgelegd zijn in de overeenkomsten. De definitieve datum van stopzetting zal bepalen vanaf wanneer het zorgbudget kan uitbetaald worden, én welke de einddatum is van uw terugvalbasis.

Terugvalbasis

De vrijwillige overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is er gekomen om personen te stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van laagdrempelige ondersteuning rondom zich. Het kan echter ook gebeuren dat zou blijken dat het budget (zelfs in combinatie met rechtstreeks toegankelijke hulp en eventuele hulpmiddelen), toch niet voldoende is om de dagelijkse noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren. 

Hebt u de vrijwillige overstap gemaakt van een persoonsvolgend budget naar een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)? Enkel in dat geval kunt u gebruik maken van de terugvalbasis. Dat betekent dat u een aanvraag kunt indienen voor het persoonsvolgend budget, en u ambtshalve ‘prioriteitengroep 1’ krijgt. Zo bent u toch zeker dat er op korte termijn meer ondersteuning zal kunnen komen en is de vrijwillige overstap geen stap in het duister. 

De terugvalbasis blijft bestaan tot twee jaar na de definitieve datum van stopzetting. 

Lees ook