Welke ondersteuning biedt een multifunctioneel centrum?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Welke ondersteuning biedt een multifunctioneel centrum?

Begeleiding

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor minderjarigen met een handicap. Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen en jongeren die dagopvang, verblijf of diagnostiek aangeboden krijgen, kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van uw kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van uw kind staan centraal. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken of groepssessies.

Dagopvang

De multifunctionele centra kunnen twee vormen van dagopvang aanbieden:

  • schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk samengewerkt met de school.

Tijdens die dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...).
Om het juiste aanbod te kennen, neemt u best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze.

Verblijf

In multifunctionele centra kan overnacht worden in een omgeving die is aangepast aan de noden van het kind of de jongere. Bij het verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders.

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.

Diagnostiek en intensieve behandeling

Is er nog geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van uw kind? Zijn er nog vragen over de meest geschikte ondersteuning voor uw zoon of dochter?

Er zijn een aantal multifunctionele centra die daarover meer duidelijkheid kunnen scheppen. Die centra richten zich vooral tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.

Die multifunctionele centra willen via intensieve observatie (meestal een periode van maximaal 12 maanden) tot een diagnose komen. Daarna kan er gestart worden met een behandeling (maximum 24 maanden) of wordt u gericht doorverwezen naar een gepaste zorgaanbieder voor verdere ondersteuning. U wordt bij het hele proces nauw betrokken.

In een multifunctioneel centrum kunt u terecht tot en met de leeftijd van 21 jaar. Onder een aantal voorwaarden kan dat verlengd worden tot en met de leeftijd van 25 jaar. Voorbeelden van die voorwaarden zijn: uw schoolloopbaan is nog niet afgerond of u wacht op de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget van minimaal budgetcategorie V. Voor meer info contacteert uw contactpersoon-aanmelder het best het team indicatiestelling van uw regio.

Ook het agentschap Jongerenwelzijn heeft een aantal instrumenten om de verderzetting van de ondersteuning te kunnen waarborgen zoals cliëntoverleg, cliëntbemiddeling, jeugdhulpregiebespreking, het inzetten van bijkomende financiële middelen .... Meer informatie daarover vindt u op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Publicaties

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf.  

Lees ook

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.