Welke ondersteuning biedt een multifunctioneel centrum?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Welke ondersteuning biedt een multifunctioneel centrum?

Begeleiding

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor minderjarigen met een handicap. Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor minderjarigen die dagopvang, verblijf of diagnostiek aangeboden krijgen kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van uw kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van uw kind staan centraal. De begeleiding gebeurt aan huis of op een afgesproken plaats door middel van individuele gesprekken of groepssessies.

Dagopvang

De multifunctionele centra kunnen twee vormen van dagopvang aanbieden:

  • schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de minderjarigen naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de minderjarigen een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de minderjarigen die vrijgesteld zijn van leerplicht als voor minderjarigen die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijke samengewerkt met de school.

Tijdens die dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van diverse vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering enzoverder).
Om het juiste aanbod te kennen, neemt u best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze.

Verblijf

In multifunctionele centra kan overnacht worden in een setting die is aangepast aan de noden van de minderjarige. Daarin zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders.

Het aantal nachten dat de minderjarige blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven op zeven dagen zijn, maar ook minder. Ook tijdens de vakanties is verblijf mogelijk.

Diagnostiek en intensieve behandeling

Is er nog geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van uw kind? Zijn er nog vragen over de meest geschikte ondersteuning voor uw zoon of dochter?

Er zijn een aantal multifunctionele centra die daarover meer duidelijkheid kunnen scheppen. Die centra richten zich vooral tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.

Die multifunctionele centra willen via intensieve observatie (meestal periode van maximaal 12 maanden) tot een diagnose komen. Daarna kan er gestart worden met een behandeling (maximum 24 maanden) of wordt u gericht doorverwezen naar een gepaste zorgaanbieder voor verdere ondersteuning. U wordt bij het hele proces nauw betrokken.

Publicaties

Deze brochure beschrijft de mogelijkheden die het VAPH biedt op vlak van opvang en begeleiding.

Lees ook

Het VAPH biedt verschillende tegemoetkomingen en budgetten aan personen met een handicap. Sommige daarvan mogen onderling gecombineerd worden, andere niet. Sommige mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet. Een overzicht.

Als een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout de oorzaak is van uw handicap, dan spreekt u in eerste instantie een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds aan om uw schade te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij of het fonds in kwestie onderzoekt of u recht hebt op een schadevergoeding.