NAH-procedure

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

NAH-procedure (voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie)

Als u omwille van een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie een plotse en onomkeerbare breuk in uw levenslijn ondervindt, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie.

Stap 1: ga na of u in aanmerking komt voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie

U komt in aanmerking voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie als u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt aan een niet-aangeboren hersenletsel en ervaart ernstige gezondheidsproblemen in combinatie met cognitieve of gedragsmatige problemen of u lijdt aan tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie (d.w.z. ter hoogte van nekwervel C4 of hoger) en ervaart ernstige gezondheidsproblemen.
  • Uw aandoening is voor de leeftijd van 65 jaar acuut en plots ontstaan en heeft een onomkeerbare breuk in uw levenslijn tot gevolg.
  • U verblijft momenteel in een residentiële inrichting voor neurologische of locomotorische revalidatie.
  • Omwille van uw toestand is uw zorg- en ondersteuningsnood zeer groot en bent u niet in de mogelijkheid om naar huis terug te keren. U hebt nood aan een permanente aanwezigheid van een professionele zorgverlener in een gespecialiseerde setting.

Daarnaast voldoet u ook aan de algemene voorwaarden om een beroep te kunnen doen op ondersteuning vanuit het VAPH.

Stap 2: vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het VAPH

Om ondersteuning te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, moet u het formulier Aanvraag van ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie invullen en indienen. U mag dat aanvraagformulier ten vroegste drie maanden na de plotse breuk in uw levenslijn indienen.

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk …
U moet het formulier via de post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Stap 3: laat de revalidatiearts het medisch attest invullen en bezorg het aan het VAPH

Het medisch attest voor ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie moet opgemaakt worden door een erkend revalidatiearts die verbonden is aan een revalidatieziekenhuis of een afdeling voor neurologische of locomotorische revalidatie van een ziekenhuis.

Bezorg het formulier via de post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Stap 4: laat uw zorgzwaarte in kaart brengen

U laat een multidisciplinair team uw zorgzwaarte bepalen via het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Dat kan ten vroegste zes maanden na de plotse breuk in uw levenslijn.

Het zorgzwaarte-instrument bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over uw mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. Uw antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor uw nood aan begeleiding en de P-waarde voor uw nood aan permanentie. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van uw ondersteuningsnoden. Het multidisciplinair team bezorgt een multidisciplinair verslag aan het VAPH.

Stap 5: beoordeling en beslissing door het VAPH

Als het VAPH vaststelt dat u aan de criteria voor de NAH-procedure voldoet, dan wordt u automatisch erkend als een persoon met een handicap en komt u in aanmerking voor een direct gefinancierde ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder in afwachting van het ter beschikking stellen van een persoonsvolgend budget. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U komt in aanmerking en de ondersteuning kan onmiddellijk opgestart worden.
    Dat betekent dat u binnen de drie maanden na uw goedkeuringsbrief een dienstverleningsovereenkomst kunt sluiten met een vergunde zorgaanbieder naar keuze voor voltijdse opvang. Het VAPH zal uw vergunde zorgaanbieder rechtstreeks vergoeden voor de geboden ondersteuning.
  • U komt in aanmerking maar de ondersteuning kan nog niet onmiddellijk opgestart worden.
    Dat betekent dat u op een wachtlijst geplaatst wordt. Van zodra er middelen vrijkomen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u terecht bij een vergunde zorgaanbieder voor voltijdse opvang.

Als het VAPH vaststelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria voor de NAH-procedure, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.

Stap 6: vul het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget in en bezorg het aan het VAPH

Om na de tijdelijke directe financiering aanspraak te kunnen maken op een definitief persoonsvolgend budget, moet u binnen de 12 maanden na ontvangst van uw beslissing een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen.

Na ontvangst van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget zal het VAPH de hoogte van uw persoonsvolgend budget bepalen en uw vraag automatisch indelen in prioriteitengroep 1, de hoogste van de drie prioriteitengroepen. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH.

Wanneer u aan de beurt komt voor een persoonsvolgend budget, zal het VAPH u daarvan op de hoogte brengen. Van zodra u een persoonsvolgend budget ontvangt, wordt de directe financiering aan de vergunde zorgaanbieder stopgezet en vergoedt u uw zorg en ondersteuning met uw persoonsvolgend budget.