Procedure noodsituatie

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Procedure noodsituatie (bv. plots wegvallen van uw netwerk)

Als u zich in een noodsituatie bevindt, dan vraagt u aan het VAPH om uw situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.

Stap 1: ga na of uw situatie als noodsituatie kan beschouwd worden

U bevindt zich in een noodsituatie als aan deze voorwaarden voldaan is:

  • Door een onverwachte, acute gebeurtenis moet onmiddellijk hulp worden geboden omdat ondersteuning vanuit uw sociaal netwerk (familie, vrienden of kennissen), weggevallen is.
  • U hebt onmiddellijk handicapspecifieke opvang, behandeling of begeleiding nodig.
  • Door de aard van uw handicap kan de situatie niet opgevangen worden door uw sociaal netwerk, de reguliere hulpverlening of reguliere crisisopvang.

 

Stap 2: vul het formulier 'Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie' in en bezorg het aan het VAPH

Om uw situatie als noodsituatie te laten erkennen, moet u het formulier 'Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie' invullen en indienen.

Als u nog niet gekend bent als persoon met een handicap bij het VAPH, dan moet uw handicap aangetoond worden aan de hand van een medisch attest (bijvoorbeeld van een huisarts) of een attest aangeleverd door een (door het VAPH) erkend multidisciplinair team (MDT). Dat attest moet u bijvoegen bij  het formulier.

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk ...

U moet het formulier bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. Dat kan zowel via de post als via mijnvaph.be.

Stap 3: beoordeling noodsituatie door het VAPH

Als de situatie die u beschrijft, door het VAPH beschouwd wordt als een noodsituatie, dan wordt bepaald welke budgetcategorie u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken. Met dat budget kunt u gedurende 22 weken ondersteuning inkopen.

Stap 4: vul het formulier 'Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie' in

Bij de goedkeuring van uw noodsituatie stuurt het VAPH u het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie’.

Als u van mening bent dat uw noodsituatie na 22 weken niet voorbij zal zijn, dan kunt u dat formulier binnen de tien weken ingevuld bezorgen aan het VAPH via de post. U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk ...

Stap 5: beoordeling tijdelijkheid noodsituatie door het VAPH

Aan de hand van het formulier 'aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie' beoordeelt het VAPH of uw noodsituatie al dan niet van tijdelijke aard is.

Als uw noodsitutatie van tijdeljke aard is, dan wordt het budget waarmee u ondersteuning kunt inkopen, stopgezet na afloop van de noodsituatie (22 weken).

Als uw noodsituatie niet van tijdelijke aard is, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) opstarten.

Om aanspraak te maken op een persoonsvolgend budget, moet ten laatste op het einde van de 22 weken noodsituatie uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH ingediend zijn aan de hand van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en een multidisciplinair verslag.

Wanneer het ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag niet binnen die 22 weken klaar zijn, zal het VAPH, rekening houdend met uw situatie, een voorlopig budget vrijhouden om uw ondersteuning te kunnen verderzetten tot u de procedure hebt afgerond.

Lees ook