Uitzonderingsprocedure 7/7

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Uitzonderingsprocedure 7/7  (bv. van vijf naar zeven dagen en nachten ondersteuning)

Iedereen heeft een andere ondersteuningsnood en heeft het recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wilt. Daarom is in 2017 het systeem van persoonsvolgende financiering ingevoerd. Via dat systeem kan de persoon met een handicap zijn ondersteuning op zijn maat organiseren.

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd. Het systeem moet dan ook de nodige flexibiliteit hebben om daaraan tegemoet te komen.

Het VAPH voorziet al verschillende mogelijkheden om een verhoging van het budget aan te vragen wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om in overeenstemming met de zorgaanbieder tijdelijk wat meer ondersteuning te krijgen, een noodsituatie als zeer plots en onverwacht de ondersteuning wegvalt, een herziening van de ondersteuningsvraag of de prioritering …

Een van de maatregelen die daaraan ook tegemoet wilt komen, is de uitzonderingsprocedure 7/7: de vraag om over te gaan naar 7 dagen dagondersteuning en 7 nachten woonondersteuning.

Hebt u nood aan meer ondersteuning?

Als u een persoonsvolgend budget hebt en aanvoelt dat uw huidige ondersteuning niet toereikend is, dan bestaan er meerdere mogelijkheden om (tijdelijk) meer ondersteuning te krijgen.

Zo kan elke vergunde zorgaanbieder sporadisch een dag of een nacht opvang voorzien voor wie heel af en toe nood daaraan heeft.

Via kortverblijf of respijtzorg kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tot 60 nachten (en dagen) bijkomende opvang krijgen bij een vergunde zorgaanbieder die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.

U kunt ook een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Dat betekent dat uw ondersteuningsnood opnieuw wordt bekeken en uw vraag naar een (hoger) budget geregistreerd wordt in een van de drie prioriteitengroepen.

Voor wie het netwerk plots en helemaal wegvalt, is er de noodsituatie. Een nieuwe maatregel richt zich bijkomend op personen die in het oude systeem een goedkeuring hadden voor residentiële, voltijdse zorg maar bijvoorbeeld één à twee dagen thuis werden opgevangen. Zij kunnen vanaf nu beroep doen op de uitzonderingsprocedure 7/7. Die garandeert in dat geval dat onmiddellijk en voltijds ondersteuning wordt geboden.

Komt u in aanmerking voor de uitzonderingsprocedure 7/7?

U komt in aanmerking voor de uitzonderingsprocedure 7/7 als u:

  • al gebruik maakte van ondersteuning van een voorziening (‘zorg in natura’) en een persoonsvolgend budget ontving door de overstap naar persoonsvolgende financiering;
  • bovendien in 2016 gemiddeld 3,75 nachten per week verblijf kreeg;
  • en op 31 december 2016 gebruik maakte van dag- en woonondersteuning.

Als u niet weet of u voldoet aan die voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met uw provinciaal kantoor van het VAPH.

Hoe verloopt de uitzonderingsprocedure 7/7?

U signaleert aan uw vergunde zorgaanbieder dat u nood hebt aan meer ondersteuning.

Er zijn enkele opties die u kunt overwegen, zoals een herziening of een beperkte periode van respijtzorg.

Komt u tot de conclusie dat u structureel nood hebt aan zeven dagen en nachten per week ondersteuning, dan kunt u onderstaande stappen nemen om de procedure op te starten.

In de tussentijd kunt u al gebruikmaken van de voltijdse, zeven dagen en nachten per week ondersteuning bij uw vergunde zorgaanbieder. De eerste zes maanden kost u dat niets extra, behalve uw persoonlijke bijdrage. Daarvoor hebben alle vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd.

U stuurt onmiddellijk het aanvraagformulier op naar het VAPH.

U stuurt het formulier Aanvraag voor een persoonsvolgend budget volgens de uitzonderingsprocedure 7/7 op naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent.

Als u het formulier indient, geeft u aan dat u graag gebruik wilt maken van de uitzonderingsprocedure 7/7.

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar tijdig bericht van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten. Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan wordt dat bevestigd in een beslissingsbrief.

Let op: de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst moet ten laatste twee weken na het opsturen van het aanvraagformulier gebeuren. Hou dat dus zelf ook zeer goed in het oog.

U verblijft 6 maanden of langer voltijds en onafgebroken bij uw vergunde zorgaanbieder.

Verblijft u 6 maanden of langer voltijds en onafgebroken bij uw vergunde zorgaanbieder? Dan gaat men ervan uit dat er een structurele nood is een verhoogde ondersteuning. Vanaf de zevende maand zal het VAPH uw budget daarom ook aanpassen aan de gepaste budgetcategorie.

Om het correcte budget te berekenen, is er ook een zorgzwaartebepaling nodig. Het is immers noodzakelijk dat het persoonsvolgend budget op uw maat wordt gesneden.

Daarvoor neemt u best contact op met een multidisciplinair team (MDT). Het VAPH verwittigt u ook per brief dat deze stap noodzakelijk is (in de beslissingsbrief waarin een goedkeuring wordt gegeven voor de opstart van de procedure in stap 1). Zo hebt u 6 maanden de tijd om samen met het multidisciplinair team de zorgzwaartebepaling te doorlopen. Aarzel niet om zo snel mogelijk met een team contact op te nemen.

Wat betekent nu precies 6 maanden onafgebroken verblijf?

U verblijft, geteld vanaf de datum van het opsturen van uw aanvraagformulier, 6 volledige maanden bij uw vergunde zorgaanbieder.

De zorgaanbieder op zijn beurt moet aan het VAPH aantonen dat u 6 maanden bij hem hebt verbleven. Het VAPH zal daarom facturen opvragen bij uw zorgaanbieder als bewijs. Een onafgebroken verblijf betekent dat uw vraag structureel is. Dat betekent dat u bij gelegenheid een dag of nacht naar huis kunt: een kerstfeest, een huwelijk, een begrafenis … U hoeft uiteraard die belangrijke momenten niet te missen om gebruik te kunnen blijven maken van de uitzonderingsprocedure 7/7.

Hebt u vragen?

Als u niet weet of u voldoet aan die voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met uw provinciaal kantoor van het VAPH (via stel een vraag over uw dossier).

Hebt u nog andere vragen over de uitzonderingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met het VAPH (via stel een vraag over het persoonsvolgend budget).

Lees ook