Wat verandert er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Overstap naar persoonsvolgende financiering

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen volledig uitgerold. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Wat verandert er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, kunnen verderzetten: ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp, ofwel via een persoonsvolgend budget.

Budgetten en middelen voor 2018

Persoonsvolgende budgetten op 1 januari 2018

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget gekregen hebt;
  • een lager persoonsvolgend budget gekregen hebt;
  • uw ondersteuning verdergezet hebt met een persoonsvolgend budget en niet langer via rechtstreeks toegankelijke hulp of omgekeerd.

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat ze u dezelfde ondersteuning zullen bieden, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet veranderd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

In december 2017 kreeg u een gepersonaliseerde brief van het VAPH waarin staat wat de herberekening voor u betekent.

Persoonsvolgende budgetten op 1 juli 2018: correctiefase 1

Bij de overgang naar persoonsvolgende financiering werden de middelen die vroeger aan de vergunde zorgaanbieder werden gegeven, verdeeld over de persoonsvolgende budgetten van zijn gebruikers. Sommige zorgaanbieders konden  minder middelen verdelen in vergelijking met andere zorgaanbieders. Daarom kreeg de gebruikers van die zorgaanbieders een lager budget dan gebruikers met een gelijkaardige ondersteuningsnood en zorgzwaarte die ondersteund worden door andere zorgaanbieders.

De zorgaanbieders moesten  hun gebruikers wel dezelfde zorg blijven bieden, ook al beschikten ze over minder middelen dan andere zorgaanbieders om dezelfde kwalitatieve ondersteuning te bieden. In een eerste correctiefase met bijkomende middelen wordt daaraan al gedeeltelijk tegemoetgekomen.

De volgende jaren (t.e.m. 2022) zullen de verschillen tussen budgethouders met een gelijke zorgzwaarte en ondersteuning geleidelijk worden weggewerkt. Op die manier krijgen personen met een gelijkaardige ondersteuningsnood, hetzelfde budget. In de eerste correctiefase worden de budgetten verhoogd van een aantal budgethouders die bij die zorgaanbieders die minder middelen kregen, ondersteund worden. Deze fase werkt de historische ongelijkheid tussen zorgaanbieders al gedeeltelijk weg.

Budgetten en middelen tussen 2018 en 2022

Tussen 2018 en 2022 komen er nog bijsturingen. Dan worden stapsgewijs alle persoonsvolgende budgetten die ter beschikking werden gesteld in de overgang herzien. Dus ook de budgetten van wie eerder gebruik maakte van het persoonlijke-assistentiebudget of van het persoonsgebonden budget. Daartoe worden voor alle betrokken cliënten het zorggebruik en de zorgzwaarte op een uniforme manier bepaald. Zo zal vanaf 2023 elke budgethouder beschikken over een budget dat overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Vanaf dan is er dus werkelijk sprake van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

Bij al die correcties engageren de vergunde zorgaanbieders zich om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016. Dat op voorwaarde dat die ondersteuning intussen niet gewijzigd is.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw vergunde zorgaanbieder(s) of bij een bijstandsorganisatie. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt , dan kunt u uw vragen ook stellen aan het VAPH.

Publicaties

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Lees ook

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.