Wat verandert er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Wat verandert er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, kunnen verderzetten: ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp, ofwel via een persoonsvolgend budget.

Budgetten en middelen voor 2018

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

In 2017 bezorgden de vergunde zorgaanbieders geactualiseerde gegevens aan het VAPH over hun cliënten en de ondersteuning die ze hen boden tussen 1 april en 31 december 2016. Op basis van die geactualiseerde gegevens heeft het VAPH in de loop van 2017 de budgetten van alle cliënten van vergunde zorgaanbieders opnieuw berekend. Tegelijkertijd werden een aantal technische fouten rechtgezet.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget krijgt;
  • een lager persoonsvolgend budget krijgt;
  • uw ondersteuning verderzet met een persoonsvolgend budget en niet langer via rechtstreeks toegankelijke hulp of omgekeerd;

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat ze u dezelfde ondersteuning zullen bieden, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet veranderd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

In december 2017 kreeg u een gepersonaliseerde brief van het VAPH waarin staat wat de herberekening voor u betekent.

Uiterlijk op 31 maart 2018 dienden alle personen over een overeenkomst te beschikken volgens de regels en termen van persoonsvolgende financiering en op basis van het aangepaste bedrag. In die overeenkomsten wordt afgesproken hoeveel budget u inzet bij de vergunde zorgaanbieder, welke ondersteuning u krijgt, wat de opzegtermijnen zijn …

Budgetten en middelen tussen 2018 en 2022

Tussen 2018 en 2022 komen er nog bijsturingen. Op dit ogenblik krijgen mensen met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte, maar die ondersteuning krijgen van een verschillende voorziening, soms een ander budget. Dat komt omdat er historisch gegroeide verschillen zijn tussen de verschillende zorgaanbieders. Ook dat gaan we stapsgewijs nog corrigeren.

De budgetten kunnen de volgende jaren dus nog stijgen of dalen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich echter geëngageerd om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016, op voorwaarde dat u uw ondersteuning in de tussentijd niet wijzigt.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw vergunde zorgaanbieder(s) of bij een bijstandsorganisatie. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt , dan kunt u uw vragen ook stellen aan het VAPH.

Publicaties

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Lees ook

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.