Uw rechten en plichten

Rechten en plichten

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

Zorgaanbieders moeten beantwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen om hun erkenning of vergunning van het VAPH te krijgen en te behouden. Ze moeten onder meer een aantal rechten van de gebruiker garanderen:

 • recht op een gelijkwaardige behandeling
 • recht op kwaliteit
 • recht op maatschappelijk aanvaardbare zorg
 • recht op inspraak
 • recht op een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder
 • recht om klacht in te dienen

Als gebruiker hebt u ook plichten ten aanzien van de zorgaanbieder. U maakt afspraken over uw ondersteuning en de betaling ervan. U moet zich aan die afspraken houden zodat de zorgaanbieder zijn verplichtingen kan nakomen.

U kunt de informatie over uw rechten en plichten lezen als een gids voor uzelf of voor de mensen die u vertegenwoordigen, zoals uw ouders, broer, zus, wettelijk vertegenwoordiger of uw voogd. Zo kunt u uw zorg en ondersteuning mee bepalen en zo goed mogelijk onderhandelen erover.

De rechten en plichten zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering in een besluit dat is goedgekeurd op 4 februari 2011. Ondertussen is dat besluit enkele keren aangepast. Ook met de start van de persoonsvolgende financiering zijn er een aantal zaken veranderd.

Voorziening wordt vergunde zorgaanbieder
In het kader van de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap spreken we over vergunde zorgaanbieders. Dat is de nieuwe benaming van de vroegere diensten en voorzieningen voor meerderjarigen. In het verleden werden diensten en voorzieningen erkend om een bepaald soort ondersteuning aan te bieden. Al die diensten en voorzieningen met specifieke zorgvormen (internaten, tehuizen voor werkenden en niet-werkenden, dagcentra …) zijn omgevormd tot vergunde zorgaanbieders voor meerderjarigen en erkende multifunctionele centra voor minderjarigen.

 

 De adressen van de zorgaanbieders vindt u terug onder Organisaties.

Definitie van gebruiker

De gebruiker is de persoon die een beroep doet op ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan.
U oefent uw rechten zelf uit. Als u niet in staat bent om dat te doen, dan is er in de meeste gevallen een bewindvoerder aangesteld. Die oefent uw rechten alleen of samen met u uit, afhankelijk van wat de rechter heeft beslist. U wordt altijd zo veel mogelijk betrokken.

Als er geen bewindvoerder is aangesteld en u uw rechten niet alleen kunt uitoefenen, dan wordt er gezocht naar iemand die dat in uw plaats kan doen. In de volgende volgorde zijn dat:

 • uw echtgenoot of de partner met wie u samenwoont
 • uw ouders of een van uw ouders
 • een persoon die u kiest, of die uw ouders of uw voogd kiezen
 • uw meerderjarige kind
 • uw meerderjarige broer of zus


Als u minderjarig bent, dan zijn het meestal uw ouders die uw rechten uitoefenen.

Voor welk zorgaanbod gelden de rechten en plichten

De rechten en plichten gelden voor de volgende vormen van ondersteuning: