Vind ondersteuning bij een organisatie

In dit webluik vindt u adressen van diensten en organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn en informatie over de ondersteuning die ze bieden.

Zoek adressen

Organisaties

Een bijstandsorganisatie helpt PVB- en PAB-budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de organisatie van hun ondersteuning.

De consulentenwerkingen beschikken over expertise in probleemanalyse en beeldvorming rond personen met een handicap of een vermoeden van handicap en bijkomende psychische problemen. Zij bieden die expertise aan bij vastgelopen situaties, met als doel de persoon met een handicap of een vermoeden van handicap in de reguliere woon-leefsituatie te laten blijven of er zo snel mogelijk naar te laten terugkeren.

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet.

De forensische VAPH-units bieden intensieve handicapspecifieke dag- en woonondersteuning binnen een aangepaste forensische en residentiële setting.

Een gebruikersvereniging is een organisatie die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigt. Het VAPH vergunt en subsidieert enkele gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om een informatieloket voor personen met een handicap of een informatieloket voor collectieve overlegorganen.

Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als u een doorverwijzing hebt van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.

Een groenezorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouw of activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig.

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een handicap met ernstige gedragsstoornissen. Die ondersteuning kan bestaan uit observatie, diagnose en behandeling, of uit overdracht van specifieke kennis aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de personen met een handicap.

Het VAPH erkent en subsidieert een aantal organisaties voor vrijetijdszorg. Die organisaties bieden aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. Een erkenning als persoon met een handicap door het VAPH is niet vereist.

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB).

Direct naar

Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning. Om te weten welke zorg en ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende organisaties en diensten.

Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.