Bescherming van persoonsgegevens

Bij het VAPH kunt u terecht voor:

Om uw dossier correct te kunnen behandelen, maakt het VAPH gebruik van persoonsgegevens. In sommige gevallen deelt het VAPH persoonsgegevens met andere organisaties van de overheid. Bij die elektronische uitwisseling bewaart het VAPH de privacy van uw gegevens. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens op een beveiligde wijze worden doorgegeven. De uitwisseling van de gegevens staat onder toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking is James Van Casteren, Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

Machtiging

Onderstaande machtigingen werden aan het VAPH toegekend:

Persoonlijke-assistentiebudget

door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 05/2014 van 18 februari 2015
Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een persoonlijke-assistentiebudget door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) met het oog op de vereenvoudiging van de belastingaangifte.

Onderwijs

 • door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 21/2015 van 17 juni 2015
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van studenten door de instellingen van het hoger onderwijs, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en door de afdelingen Studietoelagen en Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) in het kader van de databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0)
 • door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 09/2018 van 28 februari 2018
  Tijdelijke machtiging, tot 28 februari 2019, voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap JongerenWelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.

Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

 • door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 14/2016 van 30 maart 2016
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het toekennen en uitbetalen van het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget (BOB)).
 • door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 34/2016 van 14 september 2016
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)-Fase 2.

Zorginspectie

door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling 'Gezondheid'
Machtiging nr. 16/051 van 17 mei 2016 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap aan de afdeling Zorginspectie gehandicaptenzorg en kinderopvang in het kader van zijn inspectieopdrachten.

Intersectoraal jaarverslag

door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 12/2017 van 19 april 2017 
Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling(sic) van het intersectoraal jaarverslag.

Burgerloket Vlaamse overheid

door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 16/2017 van 17 mei 2017
door de Vlaamse Toezichtcommissie werd de machtiging verlengd tot 31/12/2017 
 
Tijdelijke machtiging, tot 31 oktober 2017, voor mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket. 

Budget niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

door de Vlaamse Toezichtcommissie: nr. 36/2016 van 12 oktober 2016
 
Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het VAPH aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen voor het toepassen van de cumulregels tussen het budget niet rechtstreeks toegankelijke hulp en de tegemoetkoming van de zorgverzekering.

European Disability Card

door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling 'Sociale Zekerheid'

Beraadslaging nr. 17/032 van 4 april 2017 over de verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Gemeenschapsdiensten voor Personen met een Handicap in het kader van de European Disability Card (EDC). 

Vervoersbewijzen 'De Lijn'

door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling  'Sociale Zekerheid'

Machtiging nr. 07/48 van 4 september 2007, gewijzigd op 2 februari 2010, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het oog op het toekennen van gratis personenvervoer aan personen met een handicap.

Onderzoek zorg- en ondersteuningsbehoefte doelgroep Vlaamse Sociale Bescherming

door het Informatieveiligheidscomité, Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid

Beraadslaging nr. 19/174 van 1 oktober 2019, gewijzigd op 5 mei 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig van de permanente steekproef (IMA), Vesta en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) teneinde onderzoek te voeren naar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de doelgroep van en het budget noodzakelijk voor de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

Protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens

Onderstaande protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens werden door het VAPH gesloten:

Dienstencheques

Op 29 januari 2019 met het departement Werk en Sociale Economie voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het VAPH aan het departement WSE om een correct beheer van de uitgifte van dienstencheques aan Personen met een Handicap toe te laten. Het protocol neemt einde op 1 juni 2020.

Voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het VAPH naar het Departement WSE voor het beheer van de uitgifte van dienstencheques die worden aangevraagd door personen met een handicap. Looptijd van het protocol van 1 december 2019 tot 1 februari 2023.

Zorgcontinuïteit

Op 1 februari 2019 met het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het agentschap Jongerenwelzijn voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agodi en JWZ naar het VAPH om een beleidsstudie betreffende de zorgcontinuïteit voor de Personen met een Handicap, toe te laten. Het protocol neemt einde op 1 oktober 2019.

Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap

Op 22 augustus 2019 met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de éénmalige mededeling van persoonsgegevens naar het VAPH, voor de uitvoering van een evaluatie van het beleid betreffende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Gemeenschappelijk Klantenbestand van het Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin

Op 19 oktober 2020 met de entiteiten van het beleidsdomein WVG voor de aanvulling en de bijwerking van het gemeenschappelijk klantenbestand.

European Disability Card

Op 18 februari 2021 met het Agentschap Opgroeien regie voor de doorlopende mededeling van persoonsgegevens naar het VAPH. Om aan die personen toe te laten een European Disability Card aan te vragen via het e-loket mijnvaph.be.

Toekennen van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen

December 2021 met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor het toekennen van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aan personen met een handicap en het voorkomen van dubbele financiering van steun aan personen met een handicap.

Personen met een handicap met domicilie in een woonzorgcentrum

Voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (19/05/2022).

Het vermijden dat het financieren van hulp aan personen met een handicap met domicilie in een woonzorgcentrum, zou kunnen leiden tot een dubbele financiering van dezelfde hulp met deze vanuit de regelgeving Vlaamse sociale bescherming.

Personen met een handicap en leerling BSO

Voor de eenmalige elektronische mededeling van persoonsgegevens van het VAPH aan AGODI (juni 2022).

Het vermijden van een dubbele subsidiëring van leerlingen buitengewoon onderwijs (met basisaanbod type 1  en/of type 3)  door de regeling langdurig verblijf MFC van het VAPH en door de uitvoering van het GOK-beleid van AGODI.

Personen met een handicap die residentieel verblijven in een MFC

Voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens aan het agentschap Opgroeien Regie, het Vlaams agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de private uitbetalingsactoren, betreffende de selectieve participatietoeslag aan kinderen die residentieel verblijven in een multifunctioneel centrum (mei 2022).

Om het onderscheid te maken tussen een interne en een externe leerling bij de uitbetaling van de participatietoeslag in uitvoering van het Groeipakket decreet van 2018.