Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum en had al een actieve vraag op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ)

Als u in 2016 met een actieve vraag geregistreerd stond op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), dan heeft het VAPH ondertussen, samen met uw contactpersoon, uw CRZ-vraag omgezet in een vraag naar een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

U wordt door het VAPH verwittigd wanneer uw persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit ter beschikking gesteld zal worden:

 • Als u geboren bent in 1994 of vroeger, op dit moment ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster en in 2016 met een actieve vraag geregistreerd stond op de CRZ, dan hebt u een brief ontvangen van het VAPH waarin u geïnformeerd wordt over de terbeschikkingstelling van een tijdelijk persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit. Het persoonsvolgend budget zal ter beschikking gesteld worden op 1 juli 2017. U hebt de mogelijkheid aan te geven dat u het persoonsvolgend budget later, vroeger of niet wilt ontvangen.
  Het gaat om een tijdelijk budget aangezien u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend nog niet doorlopen hebt. U hebt daarvoor nog twaalf maanden de tijd na de terbeschikkingstelling van uw tijdelijk budget.
 • Als u geboren bent in 1996 of vroeger dan komt u in 2018 in aanmerking voor een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit, als u op dat moment nog altijd ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum. U zult ten laatste eind juni 2017 een brief ontvangen van het VAPH waarin u geïnformeerd wordt over de mogelijkheid tot verderzetting van uw ondersteuning met een persoonsvolgend budget. Zo hebt u voldoende tijd om de volledige aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budet op tijd te doorlopen.
 • Als u geboren bent in 1998 of vroeger dan komt u in 2019 in aanmerking voor een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit, als u op dat moment nog altijd ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum. U zult in 2018 een brief ontvangen van het VAPH waarin u geïnformeerd wordt over de mogelijkheid tot verderzetting van uw ondersteuning met een persoonsvolgend budget. Zo hebt u voldoende tijd om de volledige aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budet op tijd te doorlopen.

Het persoonsvolgend budget wordt pas ter beschikking gesteld als de aanvraagprocedure volledig is afgerond. Dat betekent dat u het persoonsvolgend budget krijgt na het ontvangen van de beslissing tot toewijzing of terbeschikkingstelling.

Als u de procedure tot aanvraag van een persoonsvolgend budget al vroeger wilt starten (vóór u door het VAPH verwittigd wordt en dus vóór u in aanmerking komt voor terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit), dan zal uw (totale) vraag (budgetcategorie PVB) voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster.

Hoe wordt de budgethoogte bepaald van het persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld wordt in kader van zorgcontinuïteit voor personen geboren in 1995 of later?

Het persoonsvolgend budget dat aan een persoon met handicap wordt toegewezen, wordt bepaald op basis van de vraag naar ondersteuning (weergegeven in het ondersteuningsplan) en de geobjectiveerde ondersteuningsnood (terug te vinden in het multidisciplinair verslag). 

In het kader van zorgcontinuïteit zal u een persoonsvolgend budget ter beschikking worden gesteld ter waarde van (maximaal) de kostprijs van de VAPH-ondersteuning die u kreeg binnen het multifunctioneel centrum. Die terbeschikkingstelling kan automatisch gebeuren zonder dat uw dossier moet voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie voor indeling in een prioriteitengroep.

Dat betekent dat bij het bepalen van het definitief persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld wordt, rekening gehouden moet worden met volgende elementen:

 • de kostprijs van de ondersteuning die betrokkene als minderjarige genoot
 • de hoogte van het toegewezen budget (na doorlopen van de procedure tot aanvraag van een persoonsvolgend budget)

Het definitief budget dat ter beschikking kan worden gesteld na het doorlopen van de procedure persoonsvolgend budget wordt dus berekend door de kostprijs van de ondersteuning die u als minderjarige kreeg in het multifunctioneel centrum te vergelijken met de hoogte van het toegewezen persoonsvolgend budget (na doorlopen van de aanvraagprocedure). Het is altijd de laagste budgethoogte die in het kader van zorgcontinuïteit ter beschikking gesteld kan worden.

 • Als het toegewezen budget na het doorlopen van de procedure tot aanvraag van een persoonsvolgend budget gelijk of hoger is dan de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige, dan wordt een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld ter waarde van de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige. De eventuele meervraag (in de praktijk is dit de hogere budgetcategorie) wordt voorgelegd aan de regionale prioriteitencommissie voor prioritering.
 • Als het toegewezen budget na het doorlopen van de procedure tot aanvraag van een persoonsvolgend budget lager is dan de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige, dan wordt een definitief persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld ter waarde van het toegewezen budget.

Hoe wordt de budgethoogte bepaald van het persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld wordt in kader van zorgcontinuïteit voor personen geboren in 1994 of vroeger?

Tijdelijk budget in 2017

Als u geboren bent in 1994 of vroeger en met een actieve vraag geregistreerd stond op de CRZ, dan ontvangt u in 2017 een tijdelijk persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit.

Het tijdelijk budget dat u in 2017 ter beschikking wordt gesteld, wordt berekend door de kostprijs van de ondersteuning die u als minderjarige kreeg in het multifunctioneel centrum te vergelijken met de hoogte van het toegewezen persoonsvolgend budget op basis van uw vertaalde CRZ-vraag. Het is altijd de laagste budgethoogte die in het kader van zorgcontinuïteit ter beschikking gesteld kan worden:

 • Als de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige hoger is dan de budgethoogte van het persoonsvolgend budget dat werd bepaald op basis van de vertaalde CRZ-vraag, dan wordt een tijdelijk persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld ter waarde van de budgethoogte die werd bepaald op basis van de vertaalde CRZ-vraag. 
 • Als de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige lager is dan de budgethoogte van hetpersoonsvolgend budget dat werd bepaald op basis van de vertaalde CRZ-vraag, dan wordt een tijdelijk persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld die aansluit bij de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige. 
 • Na de terbeschikkingstelling van uw tijdelijk persoonsvolgend budget hebt u twaalf maanden de tijd om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget te doorlopen. Na afloop kan u dan een definitief persoonsvolgend budget ter beschikking worden gesteld.

Definitief budget

Na het doorlopen van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget houden we bij het bepalen van het definitief persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld wordt, rekening met volgende elementen:

 • de kostprijs van de ondersteuning die u als minderjarige genoot;
 • de hoogte van het toegewezen budget na het doorlopen van de procedure tot aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Het definitief budget dat ter beschikking kan worden gesteld na het doorlopen van de procedure persoonsvolgend budget wordt berekend door de kostprijs van de ondersteuning die u als minderjarige kreeg in het multifunctioneel centrum te vergelijken met de hoogte van het toegewezen persoonsvolgend budget (na doorlopen van de aanvraagprocedure). Het is altijd de laagste budgethoogte die in het kader van zorgcontinuïteit ter beschikking gesteld kan worden.

 • Blijkt het toegewezen persoonsvolgend budget (PVB) na het doorlopen van de aanvraagprocedure PVB gelijk aan het PVB dat tijdelijk werd ter beschikking gesteld, dan wordt het tijdelijk PVB zonder meer omgezet in een definitief PVB.
 • Als het toegewezen budget na het doorlopen van de procedure tot aanvraag van een PVB lager is dan de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige, dan wordt een definitief PVB ter beschikking gesteld ter waarde van het toegewezen budget.
 • Als het toegewezen budget na het doorlopen van de PVB hoger blijkt te zijn dan de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige, dan wordt een PVB ter beschikking gesteld ter waarde van de kostprijs van de ondersteuning die u genoot als minderjarige. De eventuele meervraag (in de praktijk is dit de hogere budgetcategorie) wordt voorgelegd aan de regionale prioriteitencommissie voor prioritering.

Zorgcontinuïteit

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).