Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum en ik heb nog geen vraag gesteld naar een persoonsvolgend budget

Jongvolwassenen die beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarigen, kunnen vanaf 17 jaar een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster aanvragen bij het VAPH. Ook jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen als ze verder ondersteund willen worden eens ze de jeugdhulpverlening verlaten. Dat is nodig omdat de ondersteuning als volwassene mogelijk anders is. Ze moeten wel altijd over een geldige jeugdhulpverleningsbeslissing beschikken om gebruik te maken van een multifunctioneel centrum.

Jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum en de overstap willen maken naar het persoonsvolgend budget, moeten de aanvraagprocedure voor het bekomen van een persoonsvolgend budget doorlopen:

  • Ze doorlopen een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team objectiveert de handicap, de ondersteuningsnood en de dringendheid, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe. Als er meer ondersteuning gevraagd wordt, wordt ook een prioriteitengroep toegekend.

Opgelet: jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum, worden niet actief aangeschreven door het VAPH om hen op de hoogte te brengen van hun mogelijk recht op zorgcontinuïteit.

Hoogte van het persoonsvolgend budget dat op basis van zorgcontinuïteit automatisch ter beschikking gesteld wordt

Het VAPH berekent het bedrag dat gefinancierd werd om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum te realiseren op basis van de registratiegegevens waarover ze beschikt. Het bedrag wordt berekend nadat het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget werd ingediend, maar kan pas gecommuniceerd worden na het doorlopen van de procedure.

De budgetcategorie die wordt bekomen na het doorlopen van de aanvraagprocedure persoonsvolgend budget, wordt vergeleken met het bedrag dat voorheen gefinancierd werd om de ondersteuning als minderjarige te realiseren:

  • Als de budgetcategorie persoonsvolgend budget overeenstemt met of lager is dan het bedrag dat het VAPH voorheen ter beschikking stelde om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum of de intensieve thuisbegeleiding te financieren, dan wordt de budgetcategorie persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld.
  • Als de budgetcategorie persoonsvolgend budget hoger is dan het bedrag dat het VAPH voorheen ter beschikking stelde om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum of de intensieve thuisbegeleiding te financieren, dan wordt een budgetcategorie ter beschikking gesteld ter waarde van het bedrag aan jeugdhulp dat voorheen werd gefinancierd door het VAPH. De meervraag (de hogere budgetcategorie) zal geprioriteerd worden door de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster.

Terbeschikkingstelling budget

Bij de terbeschikkingstelling van het budget zorgcontinuïteit heeft het multifunctioneel centrum (MFC) vier maanden de tijd om de overeenkomst stop te zetten. U hebt dus vanaf de terbeschikkingstelling vier maanden de tijd om het multifunctioneel centrum te verlaten en ook vier maanden de tijd om uw budget op te starten.

Elk multifunctioneel centrum is echter ook erkend als vergunde zorgaanbieder. Als u dat wilt, dan kunt u uw ondersteuning in het multifunctioneel centrum verderzetten. Dat betekent dat u in overleg met het multifunctioneel centrum ervoor kunt kiezen om uw persoonsvolgend budget te besteden via een nieuwe overeenkomst in cash of voucher met het multifunctioneel centrum als vergunde zorgaanbieder.

Zorgcontinuïteit

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).