Provinciale evaluatiecommissie [PEC]

Advies van de provinciale evaluatiecommissie

De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

De provinciale evaluatiecommissie (PEC) beoordeelt of de aanvrager erkend kan worden als persoon met een handicapopent dialoogvenster. Zo ja, dan bekijkt de commissie of de aanvrager in aanmerking kan komen voor een persoonsvolgend budget.

Handicap = JA

Oordeelt de PEC dat de aanvrager erkend kan worden als persoon met een handicap, dan zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de administratie.

Het positieve advies van de PEC over de erkenning als persoon met een handicap wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Pas nadat ook een beslissing is genomen over de prioritering (door de regionale prioriteitencommissie), zal betrokkene schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zijn erkenning handicap, toegekende budgetcategorie en toegekende prioriteitengroep.

Er wordt altijd een voornemen (tot toewijzing) opgemaakt. De betrokkene heeft immers de mogelijkheid om voor elk van de elementen (toekenning budget, budgetcategorie en prioritering) een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam heroverwegingscommissie (HOC).

Reageert betrokkene niet op het voornemen, dan wordt het voornemen tot toewijzing na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing tot toewijzing.

Recht op een persoonsvolgend budget

In sommige gevallen bekijkt de provinciale evaluatiecommissie ook of een persoon in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. Personen met een enkelvoudige psychische aandoening kunnen een beroep doen op de diensten binnen de psychiatrische sector (CGGZ, opname in psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen, psychiatrische thuiszorg, dagcentra). Ze komen niet in aanmerking voor een persoonsvolgend budget.

Handicap = NEEN

Oordeelt de provinciale evaluatiecommissie dat de betrokkene niet behoort tot de doelgroep van het VAPH en dus niet erkend wordt als persoon met een handicap, dan wordt door de administratie een voornemen opgemaakt. Het negatief advies van de commissie wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. De betrokkene zal door de administratie VAPH (provinciaal kantoor) schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing door middel van 'voornemen geen handicap'.

Dit voornemen is nog geen definitieve weigering. Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam heroverwegingscommissie (HOC).

Reageert betrokkene niet op het voornemen, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing.

De aanvraag individuele materiële bijstand (hulpmiddelen)

Handicap = JA

Een goedkeuring (positieve beslissing)

Oordeelt de PEC dat de aanvrager tot de doelgroep van het VAPH behoort en kent de PEC - voor dossiers ingediend voor 1 juli 2019 - de functiebeperkingen en interventieniveaus die van toepassing zijn, toe, dan zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de administratie. Het positieve advies van de PEC over de erkenning als persoon met een handicap en de al dan niet toegekende interventieniveaus/functiebeperkingen wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Is er na onderzoek van de administratie een akkoord over alle aspecten (handicap + eventuele interventieniveaus/functiebeperkingen + regelgeving hulpmiddel), zal betrokkene schriftelijk een positieve beslissing (goedkeuring) ontvangen.

Voor aanvragen vanaf 1 juli 2019 zal de PEC geen functiebeperking en interventieniveau meer toekennen, maar wel nog oordelen over de erkenning van de handicap. Als de PEC oordeelt dat de aanvrager tot de doelgroep van het VAPH behoort, dan zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de administratie. Het positieve advies van de PEC over de erkenning als persoon met een handicap wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Is er na onderzoek van de administratie een akkoord over alle aspecten (handicap + regelgeving hulpmiddel), zal betrokkene schriftelijk een positieve beslissing (goedkeuring) ontvangen.

Een voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning

Voor aanvragen voor 1 juli 2019 geldt het volgende:

Het VAPH oordeelt dat betrokkene behoort tot de doelgroep van het VAPH, maar dat hij niet in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning.

Hier onderscheiden we 2 verschillende situaties:

  • De PEC kent de functiebeperking en het interventieniveau niet toe, het hulpmiddel wordt dan uiteraard ook niet toegekend (tenzij het hulpmiddel door de administratie wordt toegekend in het kader van artikel 16 van het IMB-besluit).
  • De PEC kent de functiebeperking en het interventieniveau wel toe, maar de administratie oordeelt dat betrokkene niet in aanmerking komt voor het gevraagde hulpmiddel.

Voor aanvragen vanaf 1 juli 2019 kent de PEC geen functiebeperkingen en interventieniveaus meer toe en kan op basis daarvan ook geen voornemen tot weigering meer genomen worden. Het kan wel dat de handicap van de persoon erkend is en de persoon dus behoort tot de doelgroep van het VAPH, maar dat de administratie oordeelt dat hij niet in aanmerking komt voor de gevraagde hulpmiddel.

De betrokkene ontvangt in die gevallen een ‘voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning’. Wanneer de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing, of niet akkoord gaat met het voornemen tot weigering, kan er een verzoek tot heroverweging ingediend worden bij de heroverwegingscommissie.

Reageert betrokkene niet op het voornemen van beslissing, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing.

Handicap = NEEN

Een voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning

Oordeelt de PEC dat betrokkene niet behoort tot de doelgroep van het VAPH en dus niet erkend wordt als persoon met een handicap, dan wordt door de administratie een voornemen tot beslissing opgemaakt. Het negatief advies van de PEC wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Betrokkene zal door de administratie VAPH (provinciaal kantoor) schriftelijk op de hoogte gebracht worden van deze beslissing d.m.v. 'voornemen geen handicap'.

Dit voornemen is nog geen definitieve weigering. Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam heroverwegingscommissie (HOC).

Reageert betrokkene niet op het voornemen van beslissing, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing.

Een weigering (negatieve beslissing)

Als het VAPH oordeelt dat betrokkene behoort tot de doelgroep maar dat de gevraagde ondersteuning omwille van reglementaire redenen niet kan worden toegekend, dan wordt betrokkene daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht d.m.v. 'een weigering' (negatieve beslissing).

Tegen een weigering (negatieve beslissing) kan enkel nog beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank.

Vanaf 17 juli worden de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC) geïntegreerd in een Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die commissie zal voortaan in één beweging oordelen over de erkenning van de handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen en aanpassingen, alsook over de toekenning van een prioriteitengroep bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. Op die manier wil het VAPH de procedure vereenvoudigen, zodat sneller beslist kan worden over aanvragen.

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.