Provinciale evaluatiecommissie [PEC]

Opdracht en samenstelling

Opdracht

De provinciale evaluatiecommissie (PEC) oordeelt over de erkenning van de handicapopent dialoogvenster. Voor aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen die ingediend zijn voor 1 juli 2019, bepaalt de commissie ook de aard en de graad van de ondersteuning die vereist is om de maatschappelijke integratie mogelijk te maken. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2019 spreekt de commissie zich enkel nog uit over de erkenning van de handicap.

Samenstelling

De evaluatiecommissie bestaat uit tien leden en tien plaatsvervangende leden.

De volgende diplomavereisten moeten door minimaal vijf leden worden gewaarborgd:

  • doctor in de genees-, heel- en verloskunde
  • licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen
  • licentiaat in de sociale of economische wetenschappen, of licentiaat of doctor in de rechten
  • houder van een diploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte type
  • houder van een diploma van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type, of licentiaten in de motorische revalidatie of in de kinesitherapie

In elke evaluatiecommissie zit daarenboven minstens één ervaringsdeskundige, en de domeinen opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap en individuele materiële bijstand zijn vertegenwoordigd.

Onder de leden en de plaatsvervangende leden van elke provinciale evaluatiecommissie worden minstens één ambtenaar en ten hoogste twee ambtenaren ambtshalve door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, aangewezen.

Elk lid van een evaluatiecommissie moet ten minste drie jaar nuttige ervaring in verband met de problematiek van personen met een handicap voorleggen.

Vanaf 17 juli worden de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC) geïntegreerd in een Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die commissie zal voortaan in één beweging oordelen over de erkenning van de handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen en aanpassingen, alsook over de toekenning van een prioriteitengroep bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. Op die manier wil het VAPH de procedure vereenvoudigen, zodat sneller beslist kan worden over aanvragen.

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.