Provinciale evaluatiecommissie [PEC]

Wanneer moet een aanvraag wel of niet naar de provinciale evaluatiecommissie (PEC)?

Aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster

De aanvrager is nog niet erkend als persoon met een handicap

Aanvraag volgens de gewone procedure

Wanneer de aanvrager nog niet erkend is als persoon met een handicapopent dialoogvenster, zal de PEC oordelen of de persoon erkend kan worden als persoon met een handicap. De PEC oordeelt daarover op basis van een goedgekeurd ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag (modules objectivering handicap – objectivering ondersteuningsnood – vragenlijst prioritering).

Aanvraag volgens procedure artikel 6bis

Wanneer de aanvrager nog niet erkend was als persoon met een handicap door het VAPH, maar wel beschikt over een attest waaruit blijkt dat een andere instantie zijn handicap reeds heeft vastgesteld, zal het VAPH zich niet meer moeten uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap. De persoon zal dus op basis van het ingediende attest door het VAPH automatisch erkend worden als persoon met een handicap. Het dossier zal ingevolge de toepassing van de versnelde procedure in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget dan ook niet voorgelegd worden aan de provinciale evaluatiecommissie. Enkel als er sprake is van artikel 2 wordt uw aanvraag voorgelegd aan de provinciale evaluatiecommissie, die zal bepalen of u recht heeft op een persoonsvolgend budget.

Als de toepassing van de versnelde procedure gewenst is, moeten naast de noodzakelijke aanvraagformulieren ook de vereiste attesten toegevoegd worden. Als de attesten ontbreken, zal het VAPH die niet actief opvragen.

Aanvraag noodsituatie

De aanvrager kan bij het agentschap een aanvraag voor de erkenning van zijn situatie als noodsituatieopent dialoogvenster indienen. Als hij nog niet erkend is als persoon met een handicap, moet hij een attest van een multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster of een medisch verslag toevoegen. Uit die documenten moet blijken dat er duidelijke indicaties zijn voor de aanwezigheid of het ontwikkelen van een handicap.

Als het agentschap de aanvraag goedkeurt, zullen tijdelijke middelen ter beschikking gesteld worden. Een aanvraag noodsituatie moet NIET naar de PEC.

Als nadien blijkt dat er blijvend nood is aan ondersteuning, moet een Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatieopent dialoogvenster ingediend worden. Die aanvraag verloopt volgens de gewone procedure. Dat betekent dat de aanvrager dan de procedure tot erkenning als persoon met een handicap WEL via de PEC moet doorlopen.

Aanvraag spoedprocedure

Via een medisch attest kan een aanvraag ingediend worden voor de spoedprocedureopent dialoogvenster. Uit dat medisch attest moet blijken of voldaan is aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag via de spoedprocedure. Als het agentschap oordeelt dat voldaan is aan de voorwaarden voor de spoedprocedure, wordt de aanvrager automatisch erkend als persoon met een handicap. Een aanvraag spoedprocedure moet NIET worden voorgelegd aan de PEC.

De aanvrager is al erkend als persoon met een handicap

De aanvraag moet NIET meer aan de PEC voorgelegd worden.

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster

Wanneer de aanvrager nog niet erkend is als persoon met een handicap, zal de PEC daarover oordelen. Na ontvangst van de 'objectivering handicap (module A)' en het 'adviesrapport (module D) met globaal beeld' kan de aanvraag voorgelegd worden aan de PEC. Op basis van die documenten zal de commissie oordelen of betrokkene erkend kan worden als persoon met een handicap.

Daarnaast zal de PEC voor aanvragen ingediend voor 1 juli 2019 beslissen welk(e) interventieniveau(s) en functiebeperking(en) aan betrokkene kunnen toegekend worden. Dat is noodzakelijk als de persoon voor het eerst een aanvraag doet bij het VAPH voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, of bij een volgende vraag als de gevraagde hulpmiddelen vallen onder een nog niet eerder toegekend interventieniveau en functiebeperking.

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2019 spreekt de PEC zich enkel nog uit over de erkenning van de handicap.

Afhankelijk van de situatie zijn bepaalde documenten noodzakelijk, een overzicht daarvan vindt u op de pagina Overzicht modules.

Aanvraag van een recht op tolkuren

De aanvrager is nog niet erkend als persoon met een handicap

Tolkuren worden toegekend volgens de bepalingen in het BVR van 20 juli 1994 en niet via het IMB-besluit. Een vraag voor tolkuren is dus geen IMB-vraag (hoewel ze in de refertelijst is opgenomen). Indien de allereerste vraag bij het VAPH een vraag naar tolkuren is, is de 'objectivering van de handicap (module A)' en het 'globaal beeld' van het adviesrapport (module D) + een audiogram nodig. Op basis van die gegevens zal de evaluatiecommissie oordelen of betrokkene al dan niet getroffen is door een handicap en in aanmerking komt voor ondersteuning.

De aanvrager is al erkend als persoon met een handicap

Voor iemand die reeds erkend is als persoon met een handicap, volstaat een audiogram bij de aanvraag van tolkuren. De administratie (arts) oordeelt op basis van het audiogram of betrokkene in aanmerking komt voor een recht op tolkuren. Dergelijke vraag moet dus NIET meer aan de PEC voorgelegd worden. De beslissing kan opgemaakt worden op basis van het advies van de arts.

Vanaf 17 juli worden de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC) geïntegreerd in een Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die commissie zal voortaan in één beweging oordelen over de erkenning van de handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen en aanpassingen, alsook over de toekenning van een prioriteitengroep bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. Op die manier wil het VAPH de procedure vereenvoudigen, zodat sneller beslist kan worden over aanvragen.

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.