Provinciale evaluatiecommissie [PEC]

Werkwijze van de provinciale evaluatiecommissie

De betrokkene wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop de commissie zijn aanvraag zal bespreken. De zitting gaat altijd door in de gebouwen van het provinciaal kantoor van het VAPH. De persoon met een handicap kan, als hij dat zelf wil, de zitting bijwonen en toelichting geven bij zijn aanvraag. Hij kan zich tijdens de zitting ook laten bijstaan door een persoon naar keuze. Als de persoon (met een handicap) zelf niet aanwezig kan zijn op de zitting, kan hij zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. De betrokkene vult daarvoor het volmachtformulier in dat samen met de uitnodigingsbrief werd meegestuurd. De persoon met een handicap is niet verplicht om aanwezig te zijn op de zitting van de PEC.

De PEC formuleert een antwoord op de volgende vragen:

  • Voldoen de beperkingen van betrokkene aan de definitie handicap zoals die gehanteerd wordt binnen het VAPH?
  • Voor aanvragen met aanvraagdatum vóór 1 juli 2019 voor hulpmiddelen en aanpassingen (IMB): welk interventieniveau(s) en functiebeperking(en) zijn van toepassing?

Dossiers waarin een consensus bereikt werd, worden op de PEC gebracht zonder dat erover gediscussieerd wordt. De betrokken personen met een consensusdossier worden niet uitgenodigd voor de PEC.

Mocht blijken dat de gegevens uit de ingediende modules van het multidisciplinair verslag onvolledig of onduidelijk zijn, dan zal de PEC om bijkomende gegevens vragen, zowel aan de persoon met een handicap als aan het MDT. Het dossier wordt dan verdaagd naar een volgende zitting.

De PEC kan de persoon met een handicap ook verplichten om zijn dossier toe te lichten tijdens een volgende zitting (= verplichte uitnodiging). Bij een verplichte uitnodiging kan de persoon met een handicap aanspraak maken op de terugbetaling van de gemaakte kosten voor verplaatsing.

Vanaf 17 juli worden de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC) geïntegreerd in een Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die commissie zal voortaan in één beweging oordelen over de erkenning van de handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen en aanpassingen, alsook over de toekenning van een prioriteitengroep bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. Op die manier wil het VAPH de procedure vereenvoudigen, zodat sneller beslist kan worden over aanvragen.

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.