Persoonsvolgend budget [PVB]

Uitzonderingsprocedure 7/7 (bv. van vijf naar zeven dagen en nachten ondersteuning)

Iedereen heeft een andere ondersteuningsnood en heeft het recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wilt. Daarom is in 2017 het systeem persoonsvolgende financiering (PVF)opent dialoogvenster ingevoerd. Via dat systeem kan de persoon met een handicapopent dialoogvenster zijn ondersteuning op zijn maat organiseren.

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd. Het systeem moet dan ook de nodige flexibiliteit hebben om daaraan tegemoet te komen.

Een van de maatregelen die daaraan ook tegemoet wilt komen, is de uitzonderingsprocedure 7/7: de vraag om over te gaan naar 7 dagen dagondersteuning en 7 nachten woonondersteuning.

Hebt u nood aan meer ondersteuning?

Als u een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster hebt en aanvoelt dat uw huidige ondersteuning niet toereikend is, dan bestaan er meerdere mogelijkheden om (tijdelijk) meer ondersteuning te krijgen.

Zo kan elke vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster sporadisch een dag of een nacht opvang voorzien voor wie heel af en toe nood daaraan heeft.

Via kortverblijf/respijtzorgopent dialoogvenster kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tot 60 nachten (en dagen) bijkomende opvang krijgen bij een vergunde zorgaanbieder die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.

U kunt ook een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Dat betekent dat uw ondersteuningsnood opnieuw wordt bekeken en uw vraag naar een (hoger) budget geregistreerd wordt in een van de drie prioriteitengroepen.

Voor wie het netwerk plots en helemaal wegvalt, is er de noodsituatieopent dialoogvenster.

Een nieuwe maatregel richt zich bijkomend op personen die in het oude systeem een goedkeuring hadden voor residentiële, voltijdse zorg maar bijvoorbeeld één à twee dagen thuis werden opgevangen. Zij kunnen vanaf nu beroep doen op de uitzonderingsprocedure 7/7. Die garandeert in dat geval dat onmiddellijk en voltijds ondersteuning wordt geboden.

Komt u in aanmerking voor de uitzonderingsprocedure 7/7?

U komt in aanmerking voor de uitzonderingsprocedure 7/7 als u:

Als u niet weet of u voldoet aan die voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met uw provinciaal kantoor van het VAPH.

Hoe verloopt de uitzonderingsprocedure 7/7?

U signaleert aan uw vergunde zorgaanbieder dat u nood hebt aan meer ondersteuning.

Er zijn enkele opties die u kunt overwegen, zoals een herziening of een beperkte periode van kortverblijf of respijtzorg.

Komt u tot de conclusie dat u structureel nood hebt aan zeven dagen en nachten per week ondersteuning, dan kunt u onderstaande stappen nemen om de procedure op te starten.

In de tussentijd kunt u al gebruikmaken van de voltijdse, zeven dagen en nachten per week ondersteuning bij uw vergunde zorgaanbieder. De eerste zes maanden kost u dat niets extra, behalve uw persoonlijke bijdrage. Daarvoor hebben alle vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd.

U stuurt onmiddellijk het aanvraagformulier op naar het VAPH.

U stuurt het formulier Aanvraag van een persoonsvolgend budget volgens de uitzonderingsprocedure 7/7opent dialoogvenster op naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent.

Als u het formulier indient, geeft u aan dat u graag gebruik wilt maken van de uitzonderingsprocedure 7/7.

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar tijdig bericht van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten. Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan wordt dat ook bevestigd in een beslissingsbrief.

Aanpassing dienstverleningsovereenkomst

De aanpassing van de individuele dienstverleningsovereenkomstopent dialoogvenster moet ten laatste twee weken na het opsturen van het aanvraagformulier gebeuren. Hou dat dus zelf ook zeer goed in het oog.

U verblijft 6 maanden of langer voltijds en onafgebroken bij uw vergunde zorgaanbieder.

Verblijft u 6 maanden of langer voltijds en onafgebroken bij uw vergunde zorgaanbieder? Dan gaat men ervan uit dat er een structurele nood is een verhoogde ondersteuning. Vanaf de zevende maand zal het VAPH uw budget daarom ook aanpassen aan de gepaste budgetcategorie.

Om het correcte budget te berekenen, is er ook een zorgzwaartebepaling nodig. Het is immers noodzakelijk dat het persoonsvolgend budget op uw maat wordt gesneden.

Daarvoor neemt u best contact op met een multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster. Het VAPH verwittigt u ook per brief dat deze stap noodzakelijk is (in de beslissingsbrief waarin een goedkeuring wordt gegeven voor de opstart van de procedure in stap 1). Aarzel niet om zo snel mogelijk met een team contact op te nemen.

Wat betekent nu precies 6 maanden onafgebroken verblijf?

U verblijft, geteld vanaf de datum van het opsturen van uw aanvraagformulier, 6 volledige maanden bij uw vergunde zorgaanbieder.

De zorgaanbieder op zijn beurt moet aan het VAPH aantonen dat u voltijds 6 maanden bij hem hebt verbleven. Het VAPH zal daarom facturen opvragen bij uw zorgaanbieder als bewijs. Een onafgebroken verblijf betekent dat uw vraag structureel is. Dat betekent dat u bij gelegenheid een dag of nacht naar huis kunt: een kerstfeest, een huwelijk, een begrafenis … U hoeft uiteraard die belangrijke momenten niet te missen om gebruik te kunnen blijven maken van de uitzonderingsprocedure 7/7.

Hebt u vragen?

Als u niet weet of u voldoet aan die voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met uw provinciaal kantoor van het VAPH.

Hebt u nog andere vragen over de uitzonderingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met het VAPH.

Formulieren

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.