Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Bovengebruikelijke zorg

Onder bovengebruikelijke zorg verstaan we de zorg die in samenspraak met de persoon met een handicap geboden wordt door gezinsleden binnen hetzelfde huishouden aan een gezinslid met een handicap en die de gebruikelijke zorg overstijgt. Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

Bovengebruikelijke zorg in het heden

Dit tabblad moet u enkel invullen als er geen recente en actuele objectivering van de ondersteuningsnood voorhanden is. Dit tabblad is toegevoegd om personen vanuit transitie CRZ de kans te geven om aanspraak te maken op bovengebruikelijke zorg in het heden. Vanaf 17 maart 2020 worden daarvoor de nieuwe B- en P-waarden gebruikt. Het is daarbij belangrijk dat de ingeschatte B- en P-waarden grondig gemotiveerd worden. Voor de motivering kunt u zich baseren op de definities van de B- en P-waarden.

Opgelet

De bepaling van bovengebruikelijke zorg in het heden gebeurt steeds op basis van een vergelijking van de totale gevraagde budgetcategorie ten opzichte van de geobjectiveerde budgetcategorie. Het criterium ‘bovengebruikelijke zorg in het heden’ wordt dus identiek gescoord bij deelvraag en hoofdvraag.

De bepaling van bovengebruikelijke zorg in het heden gebeurt steeds op basis van de gevraagde budgetcategorie na objectivering (cf. na eventuele impact van de B- en P-waarden bij vragen naar dag- en woonondersteuning).

Bovengebruikelijke zorg in het verleden

Er is sprake van bovengebruikelijke zorg in het verleden als er in de voorbije 20 jaar sprake geweest is van langdurige bovengebruikelijke zorg of dat familieleden, vrienden en informele contacten gedurende langere tijd meer zorg hebben geboden dan redelijkerwijze verwacht kan worden. Elke persoon met een handicap heeft reeds enige bovengebruikelijke zorg nodig. Dit luik is bedoeld voor de extra bovengebruikelijke zorg die door de mantelzorger geboden wordt.

Voor de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met volgende beïnvloedende factoren:

  • intensiteit van de ondersteuningsnood: omschrijf of het om een grote of eerder beperkte ondersteuningsnood gaat en vermeld waarom bepaalde zorgen zwaar/intensief zijn. Ter motivering kan verwezen worden naar de informatie die onder de omschrijving van de huidige situatie vermeld werd en/of er kunnen nieuwe concrete voorbeelden toegevoegd worden.
  • geboden ondersteuning: geef duidelijk weer welke professionele, reguliere of vrijwillige ondersteuning al geboden werd in het verleden. Beargumenteer of de in het verleden geboden ondersteuning door familieleden, vrienden en informele contacten, de ondersteuning door reguliere diensten en/of diensten gesubsidieerd door het VAPH al dan niet aanzienlijk overstijgt in zowel intensiteit als duur.
  • duur van de ondersteuning: omschrijf concreet hoe lang het netwerk de zorg heeft opgenomen (aantal jaren). Omschrijf de duurtijd van eventuele verschillende periodes waarin het netwerk zorg opnam. Beargumenteer of er sprake is van minstens 5 jaar ondersteuning (al dan niet aaneensluitend) in de voorbije 20 jaar.

Indien u van mening bent dat er sprake is van extra bovengebruikelijke zorg in het verleden, moet u dit met concrete voorbeelden en acties staven. Volgende richtlijnen kunnen hierbij helpen:

  • Welke en hoeveel professionele/reguliere ondersteuning wordt al geboden?
  • Sinds wanneer wordt deze extra zorg geboden en hoe lang duurt elke handeling? Als bepaalde handelingen slechts voor bepaalde periodes gesteld werden, vermeld de exacte periode.
  • Hoe intensief zijn de gestelde bovengebruikelijke handelingen?
  • Wat maakt dat bepaalde handelingen als bovengebruikelijk kunnen worden beschouwd?
  • Geef concrete voorbeelden van handelingen die zorgen dat de zorg voor de persoon met een handicap extra intensief was.
  • Bij evolutieve aandoeningen zoals MS, moet ook aangegeven worden sinds wanneer de extra zorg geboden wordt en op welke manier deze is toegenomen.

Verwante pagina's