Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Hulp vragen aan het KOC

Als u als multidisciplinair team (MDT) geen oplossing kunt bieden voor een bijstandsvraag, dan kunt u een beroep doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH. Het KOC kan u dan ondersteunen in de zoektocht naar een oplossing. Het KOC kan u ook doorverwijzen naar een gemachtigde expertopent dialoogvenster.

Hulp vragen

Als u hulp vraagt aan het KOC, bezorg dan zoveel mogelijk gegevens aan het KOC. Daarmee kan het KOC snel een beeld krijgen van de situatie:

Geef bij uw vraag naar hulp duidelijk aan waarmee u problemen heeft.

U kunt het KOC ook inschakelen als u problemen ondervindt om de nodige gegevens in kaart te brengen. In sommige situaties is dat immers niet evident.

Vraag op tijd hulp aan het KOC. Het KOC wordt vaak niet of te laat ingeschakeld. Daardoor moet soms een groot deel van het geleverde werk opnieuw gedaan worden.

Antwoorden van het KOC

Als u hulp vraagt aan het KOC, dan kan het KOC op verschillende manieren antwoorden:

  • Het KOC kan uw vraag direct beantwoorden met de nodige informatie over het gevraagde hulpmiddel. Dat is het geval wanneer het KOC, in samenspraak met u, oordeelt dat die informatie volstaat om tot een oplossing te komen.
  • Het KOC kan bijkomende gegevens opvragen.
  • Het KOC kan u en de persoon met een handicap verwijzen naar een expert.

Als het KOC u verwijst naar een expert, dan bezorgt het KOC u de volgende documenten:

  • een doorverwijzingsformulier in drievoud: een exemplaar voor de persoon met een handicap, een exemplaar voor het team en een exemplaar voor de expert
  • de handleiding voor een vlotte samenwerking met de expert
  • de lijst van de gemachtigde experts

U kiest samen met de persoon met een handicap een expert uit de lijst en neemt er contact me eop. Gaat de expert in op de vraag, dan bezorgt u hemhet doorverwijzingsformulier.

De expert kan de gegevens die u al verzamelde, opvragen. In de infonota’s 1309, 1311 en 1407 is opgelijst over welke gegevens het gaat.

De expert engageert zich om een persoonlijk advies te geven binnen een aanvaardbare termijn.

De expert stelt een planning voor aan de persoon met een handicap en bespreekt tijdens het hele proces van de adviesverlening alle stappen met hem.

De expert verwittigt het KOC dat de organisatie ingeschakeld is in het advies.

De expert bewaart een verslag van de gemaakte afspraken en de planning gedurende 5 jaar i.f.v. een mogelijke inspectie van de Zorginspectie.

Als de expert niet in staat is om zelf een advies te geven, moet hij doorverwijzen naar een andere expert die wel een advies kan geven.

De expert bezorgt zijn expertiserapport aan de persoon met een handicap, aan het team, aan het provinciaal kantoor en aan het KOC.

U voegt het rapport van de expert integraal aan het dossier toe. D.w.z. dat u niets verandert aan het rapport.

Als u bedenkingen of opmerkingen hebt bij het rapport, mag u die wel toevoegen, maar u schrijft niets op het rapport zelf.

Contacteer het KOC

Documenten