Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Verhoogd of verlaagd refertebedrag

De verhoging of verlaging van een refertebedrag is geen voldoende voorwaarde tot de herziening van een vroegere beslissing omtrent tegemoetkoming. Als er geen bijkomende elementen zijn die de herziening motiveren (de behoefte die uit de handicap voortvloeit of de toestand van de aanvrager of zijn omgeving moet gewijzigd zijn), dan moet de geldigheidstermijn van de beslissing eerst verstreken zijn alvorens een nieuwe aanvraag voor eenzelfde hulpmiddel kan behandeld worden.

Algemene regel

De administratie kan niet zomaar ingrijpen in een beslissing die al genomen is, ook al blijkt duidelijk dat het goedgekeurde hulpmiddel niet werd aangekocht en er in vraag kan gesteld worden of het hulpmiddel nog noodzakelijk of adequaat is. Ingrijpen op een beslissing kan enkel door een herziening (met nieuwe elementen die een wijziging in de situatie kunnen aantonen).