Intervisies ZZI

De intervisies ZZI zijn bedoeld voor ZZI-inschalers met een geldig certificaat. Om hun certificaat te behouden, moeten inschalers voordat hun certificaat vervalt, deelnemen aan een intervisie, georganiseerd door het VAPH. De intervisie heeft als doel om alle inschalers (opnieuw) op één lijn te krijgen wat betreft de interpretatie van de items en B- en P-waarden.

Tijdens de intervisie wordt gewerkt met casusmateriaal en is er ruimte voor het bespreken van vragen. Die vragen moeten op voorhand bezorgd worden aan het VAPH via de daartoe voorziene google form. De google form wordt na uw inschrijving verstuurd.

Voor elke intervisie werden voldoende grote lokalen geboekt zodat de nodige afstand tussen de deelnemers bewaard kan worden. Als de richtlijnen veranderen, bekijken we of er aanpassingen nodig zijn (lager aantal deelnemers of digitaal alternatief).

Vragen of opmerkingen in verband met uw inschrijving kunt u stellen via indicatiestelling@vaph.be.

Programma

De intervisie is opgebouwd uit vier grote onderdelen:

  • korte casussen: in dit onderdeel worden korte casussen gescoord en in groep besproken. Bij deze papieren casussen ligt de focus op de motivering bij de gekozen waarden en de discussie die daaruit volgt
  • bespreking vragen: de vragen die op voorhand bezorgd worden, worden besproken tijdens de intervisie
  • casus uit de praktijk: dit is een casus die gebracht wordt door een inschaler. Na de voorstelling van de casus proberen we als groep samen de B- en P-waarde te bepalen. Daarbij is er ruimte voor specifieke vragen over de items
  • feedback: om tegemoet te komen aan de vraag naar individuele feedback van veel inschalers, worden tot slot twee casussen individueel gescoord. Daarbij ligt de focus eveneens op de motivering van de inschaler. Inschalers die ver afwijken van de consensus van de groep, zullen individueel gecontacteerd worden om samen te bekijken welke bijkomende ondersteuning nodig is (extra opleiding, extra oefeningen, begeleiding …)

Data

Elk jaar worden twee intervisiereeksen georganiseerd. Eén in het voorjaar (april-mei) en één in het najaar (oktober-november). U kunt - afhankelijk van de vervaldatum van uw certificaat of geplande afwezigheden - zelf kiezen aan welke reeks u deelneemt. Hieronder vindt u de data voor dit najaar.