Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Intervisies ZZI

De intervisies ZZI zijn bedoeld voor ZZI-inschalers met een geldig certificaat. Om hun certificaat te behouden, moeten inschalers voordat hun certificaat vervalt, deelnemen aan een intervisie, georganiseerd door het VAPH. De intervisie heeft als doel om alle inschalers (opnieuw) op één lijn te krijgen wat betreft de interpretatie van de items en B- en P-waarden.

Vragen of opmerkingen in verband met uw inschrijving kunt u stellen via indicatiestelling@vaph.be.

Programma

De intervisie is opgebouwd uit vier grote onderdelen:

  • herhaling theorie: Op basis van vragen in de ZZI-helpdesk en feedback bij ingediende ZZI’s et cetera wordt er eerst een korte herhaling van de theorie van het ZZI voorzien.
  • korte casussen: in dit onderdeel worden korte casussen gescoord en in groep besproken. Bij deze papieren casussen ligt de focus op de motivering bij de gekozen waarden en de discussie die daaruit volgt
  • casus uit de praktijk: dit is een casus die gebracht wordt door een inschaler. Na de voorstelling van de casus proberen we als groep samen de B- en P-waarde te bepalen. Daarbij is er ruimte voor specifieke vragen over de items
  • feedback: om tegemoet te komen aan de vraag naar individuele feedback van veel inschalers, worden tot slot twee casussen individueel gescoord.  Daarbij ligt de focus eveneens op de motivering van de inschaler. Inschalers die ver afwijken van de consensus van de groep, zullen individueel gecontacteerd worden om samen te bekijken welke bijkomende ondersteuning nodig is (extra oefeningen, opvolging van ingediende ZZI's, begeleidingsgesprekken…). Deze twee casussen scoren de inschalers buiten de uren die voorzien zijn voor de intervisie. Op die manier heeft elke inschaler voldoende tijd om de casussen grondig te lezen, te scoren en in te dienen. Het is dus belangrijk dat daarvoor nog tijd voorzien wordt na de intervisie.

Data

Elk jaar worden twee intervisiereeksen georganiseerd. Eén in het voorjaar (maart-mei) en één in het najaar (oktober-november). U kunt - afhankelijk van de vervaldatum van uw certificaat of geplande afwezigheden - zelf kiezen aan welke reeks u deelneemt. Hieronder vindt u de data voor het najaar: