Multifunctionele centra [MFC]

Documenten voor multifunctionele centra

311 documenten
23/10/2018

Tussen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en de representatieve sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties wordt, in uitvoering van VIA 5, volgend akkoord gesloten wat betreft de inzet van de bijkomende jobs voor de minderjarigen met een handicap.

28/9/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood

24/9/2018

De Vlaamse Regering keurde via een mozaiëkbesluit wijzigingen aan diverse besluiten goed. In deze nota worden een overzicht van de wijzigingen gegeven.

17/9/2018

Door overschrijding van de spilindex worden de loonbarema's vanaf 1 oktober 2018 aangepast met 2%. Ook andere bedragen met betrekking tot de bijdragen worden geïndexeerd.

10/9/2018

Een update van de inhoud van de boekhoudkundige richtlijnen, het financieel verslag en het bijhorend toepassingsgebied ('zorgvormen'). Deze financiële verantwoordingsmaatregelen gaan in vanaf het boekjaar 2019.

27/7/2018

In de maanden juli en augustus worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd.

20/7/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 over de bemiddeling, de afstemming en de planning van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap