Wat verandert er voor wie met een actieve vraag geregistreerd staat op de centrale registratie van zorgvragen?

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Wat verandert er voor wie met een actieve vraag geregistreerd staat op de centrale registratie van zorgvragen?

Als u op 1 mei 2016 met een actieve vraag geregistreerd stond op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), dan heeft het VAPH, samen met uw contactpersoon, uw huidige CRZ-vraag omgezet in een vraag naar een persoonsvolgend budget (PVB). Een actieve zorgvraag is een zorgvraag waar u liefst snel een oplossing voor wilt, en waarvoor u de nodige toekenningen hebt of stappen onderneemt om die te verkrijgen. Belangrijk is wel dat u een positieve beslissing kreeg van het VAPH voor uw vraag.

Uw CRZ-vraag werd omgezet in termen van ondersteuningsfuncties:

 • woonondersteuning
 • dagondersteuning
 • individuele praktische hulp
 • psychosociale begeleiding
 • globale individuele ondersteuning
 • oproepbare permanentie

Per functie werd een frequentie aangegeven: aantal dagen/nachten/uren per week. 

Begin juli 2016 stuurde het VAPH u een voorstel van de omzetting van uw vraag in termen van ondersteuningsfuncties en frequenties. In bepaalde gevallen kreeg u de kans om de voorgestelde frequentie te wijzigen. Het VAPH heeft dan uw reactie verwerkt en u uw definitief geregistreerde vraag naar een persoonsvolgend budget bezorgd.

Afhankelijk van de huidige prioriteitenstatus en de daaraan gekoppelde registratiedatum van uw vraag op de centrale registratie van zorgvragen werd u een prioriteit en een datum toegekend. Uw toegekende prioriteit en toegekende datum zullen bepalen hoelang u moet wachten tot uw persoonsvolgend budget ter beschikking zal gesteld worden.

Op het moment dat uw budget ter beschikking gesteld wordt, krijgt u één jaar de tijd om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget te doorlopen. Tijdens die periode van één jaar ontvangt u het budget zoals vastgesteld op basis van de omzetting van uw vraag.

Uw vraag wijzigde tussen 1 mei en 31 december 2016

Het VAPH heeft alle actieve vragen die op 1 mei 2016 geregistreerd stonden op de centrale registratie van zorgvragen omgezet in vragen naar een persoonsvolgend budget (PVB). Als uw vraag wijzigde (nieuwe vraag, gewijzigde urgentiecode, bijkomende vraag …) tussen 1 mei en 31 december 2016, dan zette het VAPH uw vraag in 2017 om naar een vraag naar een persoonsvolgend budget. Naargelang uw situatie ontving u daarover een brief in 2017.

CRZ-vragen die niet omgezet worden naar een vraag naar een persoonsvolgend budget

Volgende vragen worden niet omgezet naar een vraag naar een persoonsvolgend budget:

 • Als u op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) geregistreerd bent met een toekomstgerichte vraag, dan wordt uw vraag niet omgezet naar een vraag naar een persoonsvolgend budget. U moet dan een nieuwe aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen op het moment dat de vraag naar ondersteuning zich stelt. Een toekomstgerichte vraag is een zorgvraag waarvan u samen met de contactpersoon aangeeft dat u niet binnen het jaar een oplossing wenst,
 • Als u op de centrale registratie van zorgvragen geregistreerd bent maar geen geldige beslissing van de provinciale evaluatiecommissie (PEC) hebt, dan wordt uw vraag niet omgezet naar een vraag naar een persoonsvolgend budget. U moet dan een nieuwe aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen.
 • Als uit de omzetting blijkt dat aan uw ondersteuningsvragen tegemoet kan gekomen worden binnen de grenzen van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), dan wordt uw vraag niet opgenomen op de prioriteitenlijsten voor een persoonsvolgend budget.
 • Als u al voldoende ondersteuning hebt, maar binnen dezelfde zorgvorm naar een andere voorziening wilt migreren of als u gebruik wil maken van een minder intensieve zorgvorm, dan wordt uw vraag niet omgezet. Gezien we vanaf 1 januari 2017 werken met persoonsvolgende middelen, beschikt u in dat geval over de nodige middelen om aan uw vraag tegemoet te komen. U kunt de gewenste migratie realiseren met uw persoonsvolgende middelen. 

Prioriteitengroepen

Er zijn drie prioriteitengroepen (PG): PG 1, PG 2 en PG 3). De volgende CRZ-vragen komen terecht in prioriteitengroep 1:

 • alle vragen met een status ‘prioritair te bemiddelen’ (PTB)
 • vragen met ‘terugvalbasis’ aangeduid in de centrale registratie van zorgvragen: dat zijn mensen die vanuit een tehuis de stap gezet hebben naar geïntegreerd wonen, beschermd wonen of dienst inclusieve ondersteuning en die binnen de twee jaar aangegeven hebben dat ze terug de ondersteuning van een tehuis willen
 • geïnterneerden die in de centrale registratie van zorgvragen aangevinkt zijn als ‘geïnterneerde’
 • combineerbare vragen waarvan minstens een vraag de status 'prioritair te bemiddelen' heeft

Alle andere vragen met urgentiecategorie ‘actieve vraag’ komen terecht in prioriteitengroep 3. 

Lees ook

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.