Overstap naar persoonsvolgende financiering

Herberekening bij andere procedures

Hebt u een vraag volgens een andere procedure dan de procedure ‘PVB transitie CRZ’ en werd bij uw vraag nog de oude budgetbepaling toegepast? Op het moment dat uw vraag ter beschikking wordt gesteld, zal uw toegewezen budget herberekend worden via onderstaande stappen. 

Stap 1: Bepaling nieuwe B-waarde

Op 17 maart 2020 werd binnen het VAPH een vernieuwd en geoptimaliseerd zorgzwaarte-instrument (ZZI), met inbegrip van de nieuwe B-waarden, in gebruik genomen. Bij de B-waarden werd, ten opzichte van de oude methode, een verdere opsplitsing gemaakt om de sprongen tussen de verschillende waarden te verkleinen. 

In functie van de herberekening van uw toegewezen budget zal uw oude B-waarde omgezet worden naar een nieuwe B-waarde. U kunt uw oude B-waarde terugvinden in het e-loket mijnvaph.be. In het menu ‘Ondersteuning’ > ‘Persoonsvolgend budget’ krijgt u een overzicht van al uw aanvragen naar een persoonsvolgend budget. Wanneer u voor een specifieke vraag verder doorklikt naar ‘Detail PVB’, kunt u zien welke B- en P-waarde werd toegekend.  

Uw B-waarde wordt omgezet via onderstaande omzettingstabel. Die omzetting gebeurt pas op het moment dat u aan de beurt komt voor een terbeschikkingstelling van uw budget. Dat betekent dat u uw nieuwe B-waarde pas in mijnvaph.be kunt raadplegen vanaf het moment dat uw vraag in de status ‘beslissing terbeschikkingstelling’ staat.

Omzettingstabel B-waarde

Oude B-waarde

Nieuwe B-waarde

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

8

Stap 2: Toepassing nieuwe budgetbepaling

Nadat uw B-waarde werd omgezet, wordt uw budgethoogte herberekend aan de hand van de nieuwe budgetbepaling. Uw herberekende budget wordt pas zichtbaar in mijnvaph.be vanaf het moment dat uw vraag in de status ‘beslissing terbeschikkingstelling’ staat. Als u uw herberekende budget nu al wilt kennen, dan kunt u uw nieuwe B-waarde, uw P-waarde en de ondersteuningsfrequenties van uw vraag in geven in de rekentool op onze website.