Persoonsvolgende financiering voor professionelen

Infosessie vergunnen, financieren en besteden (juni 2016)

In het kader van de overgang van erkende en gesubsidieerde voorzieningen voor personen met een handicap naar vergunde zorgaanbieders organiseerde het VAPH eind juni 2016 informatiesessies voor professionelen. De financiering en vergunning van zorgaanbieders voor personen met een handicap en de besteding van het persoonsvolgend budget kwamen hier aan bod.

De sessies waren bedoeld voor:

  • de huidige diensten voor thuisbegeleiding, Flexibel Aanbod Meerderjarigen, en multifunctionele centra die automatisch vergund zullen worden vanaf 1 september 2016
  • kandidaat-vergunde zorgaanbieders
  • vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties (binnen de adviesorganen van het VAPH en de ROG's)
  • vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (binnen de adviesorganen van het VAPH)
  • het verwijzersplatform
  • bijstandsorganisaties
  • diensten ondersteuningsplan (DOP's)

De presentaties geven de informatie weer zoals gekend op datum van de infosessie

De informatie is - waar van toepassing - onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving of de operationalisering ervan.

Presentatie

Filmopname

De infosessie in Hasselt, op 27 juni 2016, werd gefilmd. Hieronder vindt u per onderwerp de opname van de infosessie.

Inleiding

Dit filmpje beschrijft hoe u als sociale ondernemer de kwaliteit van leven voor personen met een handicap kunt versterken. Het filmpje licht ook de regelgeving toe.

Besteden

Dit filmpje schetst de concrete mogelijkheden van de besteding van het persoonsvolgend budget en hoe dit administratief opgevolgd kan worden door de budgethouder en door de sociaal ondernemer. Het beschrijft tevens het tijdspad van wat op welke termijn mogelijk zal zijn.

Bijstandsorganisaties

Dit filmpje licht toe hoe bijstandsorganisaties gebruikers kunnen helpen om de regie over hun ondersteuning in eigen handen te nemen.

Vergunnen

Dit filmpje beschrijft het wat, hoe en waarom van vergunde aanbieders.

Financieren

Dit filmpje licht toe hoe vergunde aanbieders vanuit het VAPH gefinancierd worden. In het kader van de financiering zijn een aantal wijzigingen noodzakelijk omwille van de overstap van 'erkende' naar 'vergunde' zorgaanbieders. Persoonsvolgende financiering vergt een andere manier van subsidiëren van organisaties. De grootste wijzigingen waaronder de principes van de alternatieve loonfinanciering, komen daarbij aan bod.