Persoonsvolgende financiering voor professionelen

Infosessies voor contactpersonen Zorgregie en Regionale Overlegnetwerken (ROG) (januari-februari 2016)

In samenwerking met de Coördinatiepunten Handicap organiseerde het VAPH infosessies voor de leden van het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG) en de contactpersonen zorgregie over de stand van zaken van de persoonsvolgende financiering zoals die gekend was in februari 2016. Een duizendtal professionelen namen deel aan de infosessies.

In het eerste deel van de sessies werden de algemene principes en de nieuwe procedures toegelicht. Het tweede deel ging dieper in op de omzetting van de huidige centrale registratie zorgvragen (CRZ) naar de prioriteitenlijsten PVF.

De presentaties geven de informatie weer zoals gekend op datum van het afstemmingsoverleg

De informatie is - waar van toepassing - onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving of de operationalisering ervan.