Specifieke aandachtspunten voor gebruikers van multifunctionele centra

Combinatie van persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en dagopvang door een multifunctioneel centrum (MFC)

Als PAB-budgethouder hebt u de mogelijkheid om uw PAB te combineren met schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang bij een multifunctioneel centrum (MFC). Als de combinatie PAB en MFC wijzigt, moet u die wijziging via het formulier Melding van de combinatie van het persoonlijke assistentie-budget (PAB) met andere zorgvormen (het zogenaamde ‘combinatieformulier’) doorgeven aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

We willen u nogmaals onder de aandacht brengen dat, ook als het MFC vanwege de COVID-19-maatregelen de ondersteuning tijdelijk of gedeeltelijk aanpast, u de combinatie PAB-MFC kunt stopzetten door het combinatieformulier aan het VAPH te bezorgen. Belangrijk is dat u als reden ‘corona’ noteert op het combinatieformulier. Het werkkapitaal zal niet verhoogd worden, omdat het gaat over een tijdelijke wijziging van uw combinatie.

Bij een vraag tot stopzetting van de combinatie PAB-MFC, zal de stopzetting door het VAPH vanaf de eerste dag van de volgende maand worden toegekend. Bij het heropstarten van de ondersteuning moet u het combinatieformulier opnieuw indienen.

Noodzakelijke therapie blijft doorlopen

Wegens uitbraken van COVID-19 of een groot aantal afwezige personeelsleden door quarantaine of isolatie is het mogelijk dat uw multifunctioneel centrum (MFC) of vergunde zorgaanbieder (VZA) op een bepaald moment de aangeboden zorg en ondersteuning zal moeten afbouwen of op een alternatieve manier zal moeten invullen om de zorg en ondersteuning op een veilige manier te kunnen organiseren. Het VAPH wees MFC’s en VZA’s erop dat de noodzakelijke therapie maximaal moet verdergezet worden. Het is mogelijk dat uw MFC of VZA in samenspraak met u naar een alternatieve invulling zal zoeken om de therapie verder te kunnen zetten.

Trainings- en behandeltrajecten in MFC’s

Veel kinderen en jongeren krijgen tijdens de dagopvang, al dan niet gekoppeld aan verblijf, ook therapie of behandeling. De multifunctionele centra verkennen of en op welke manier het trainings- en behandelprogramma dat bij een aantal kinderen en jongeren met een handicap deel uitmaakt van de schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, verdergezet kan worden.

Trainings- en behandelcontacten in het multifunctioneel centrum, kan het multifunctioneel centrum aanbieden als een halve dag schoolaanvullende of -vervangende dagopvang. Normaal gezien kan de behandeling niet aan huis gebeuren, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden - let wel: enkel tijdens deze coronacrisis - laat het VAPH toe die trainings- en behandelcontacten aan huis aan te bieden aan cliënten die zich nu niet naar het multifunctioneel centrum kunnen verplaatsen. Het multifunctioneel centrum kan die trainings- en behandelcontacten (uitzonderlijk) aanbieden als mobiele begeleiding. Alle betrokkenen moeten de algemene preventieve en hygiënische maatregelen strikt blijven naleven.

Bij (gedeeltelijke) sluiting van de school, kan het MFC niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verderzetten van therapieën die door de school verstrekt worden. 

Rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO)

Globale individuele ondersteuning (GIO) voor minderjarigen heeft als doel om de overgangsmomenten in de inclusieve opvang en onderwijs te ondersteunen. Die ondersteuning vindt plaats in de inclusieve opvang of school, waardoor de COVID-19-richtlijnen van de desbetreffende sector gelden.

Volgens de richtlijnen van het Departement Onderwijs zijn derden toegelaten op school.

Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin (agentschap Opgroeien) zijn externen toegelaten in de kinderopvang.

Het aanbieden van GIO is dus mogelijk. Begeleiders informeren zich best over welke preventieve en hygiënische maatregelen er gevolgd moeten worden. Uitgezonderd bij quarantainemaatregelen of isolatie kan er niet meer afgeweken worden van de voorwaarde dat GIO moet plaatsvinden in de inclusieve opvang of school.

Samenwerking met onderwijs

Wanneer kinderen en jongeren door de maatregelen binnen het onderwijs bepaalde dagen niet naar school kunnen gaan, vraagt het VAPH aan de multifunctionele centra om binnen hun mogelijkheden dagopvang aan te bieden. Ga in overleg met de school en het multifunctioneel centrum om te verkennen wat de ondersteuning kan inhouden.

Om tot een goede afstemming te komen met onderwijs, raadt het VAPH het multifunctioneel centrum aan om ook de nodige contacten te leggen met de scholen en waar mogelijk al afspraken te maken.

Deze pagina werd gepubliceerd op 15 februari 2022.