Steunpunt expertisenetwerken

Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) is een steunpunt dat werkt voor en met al wie mensen met een handicap ondersteunt. Samen met het werkveld en de natuurlijke netwerken ontwikkelen, delen en verspreiden ze vernieuwende en praktijkgerichte kennis en expertise. Zo dragen ze bij aan een kwalitatieve ondersteuning van mensen met een handicap.

SEN brengt mensen met kennis en expertise in lerende netwerken samen. In die netwerken stimuleren ze de intersectorale dialoog en betrekken ze iedereen die rond het thema werkzaam is. SEN laat de opgebouwde kennis en expertise niet verloren gaan, maar bundelt ze op zijn online kennisplatform. Ze gebruiken aangepaste methodieken om ze in de dagelijkse praktijk van ervaringsdeskundigen en professionelen te integreren.

Het SEN werkt op basis van een vijfjarenplan dat door het VAPH wordt goedgekeurd en dat concreet gestalte krijgt in jaarplannen. Op die manier heeft SEN de mogelijkheid om elk jaar opnieuw, per speerpunt en thema, de belangrijkste knelpunten en werkterreinen te bepalen en bij te sturen en zo een flexibele werking uit te bouwen. Ook die documenten kan u online raadplegen.