VAPH-ondersteuning tijdens de coronacrisis - richtlijnen voor personen met een handicap

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees voor meer info de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 29 juli 2020 en de richtinggevende kaders voor het organiseren van de dienstverlening en ondersteuning.

Algemene uitgangspunten en voorzorgsmaatregelen

De afgelopen weken waren er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan, ook in de sector van het VAPH. Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 treden we in een heel nieuwe fase in de beheersing van de COVID-19-epidemie. Vanaf 15 juni stappen we binnen de VAPH-sector over naar ‘het nieuwe normaal’, waarbij in principe alle activiteiten kunnen hernomen worden, behoudens een aantal voorwaarden en specifieke situaties. 

Deze (eventueel gefaseerde) overstap zal per voorziening geconcretiseerd worden in een stappenplan dat overlegd wordt met de gebruikers.

De richtlijnen voor de VAPH-sector zijn gebaseerd op de algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het kader van de Taskforce COVID-19, en maken de vertaling naar de zorgaanbieders uit de sector voor personen met een handicap. 

Algemene uitgangspunten

Het VAPH reikt een kader aan waarbinnen elke individuele zorgaanbieder een plan kan uitwerken om over te gaan naar het nieuwe normaal. We gaan ervan uit dat het kader gedurende een langere periode, mogelijk zelfs tot eind 2020, zal gelden. Tegen 1 juli zal elke zorgaanbieder stappen gezet hebben naar het nieuwe normaal. 

Deze overstap zal voor de meeste organisaties inspanningen vragen die mogelijk als gevolg hebben dat de werking en dienstverlening nog niet meteen zoals voorheen ingevuld kan worden. Voor u als gebruiker wil dat zeggen dat het mogelijk is dat  de individuele dienstverleningsovereenkomst die u hebt met de zorgaanbieder ook na 1 juli nog steeds een andere invulling krijgt. Het doel is echter dat uw individuele dienstverleningsovereenkomsten, eventueel stapsgewijs, opnieuw maximaal ingevuld wordt zoals voor COVID-19. 

U kunt er voor kiezen om de fysieke ondersteuning nog niet meteen weer op te starten. U kunt dan samen met de zorgaanbieder bespreken in welke mate en voor welke periode een alternatief kan geboden worden dat voor u waardig en voor de zorgaanbieder haalbaar is. 

Algemene voorzorgsmaatregelen

Alle activiteiten kunnen weer opgestart worden, op voorwaarde dat er aandacht is voor de nodige veiligheid. Daarbij zijn drie preventieve uitgangspunten van cruciaal belang:

  • Het personeel en de vrijwilligers hanteren maximaal de regels van social distancing.
  • Als de social distancing niet kan gegarandeerd worden, wordt er gebruik gemaakt van beschermingsmateriaal. Naargelang de situatie en de mogelijkheden, kan ook aan gebruikers gevraagd worden om een comfortmasker of een chirurgisch masker te dragen. 
  • De regels van Sciensano rond testen en contactopsporing worden maximaal opgevolgd. 

Door de inzet van beschermingsmateriaal kunnen dus ook die activiteiten waarbij social distancing niet kan gegarandeerd worden, toch opgestart worden.

Deze pagina werd gepubliceerd op 16 juni 2020.

U vindt bovenstaande info ook terug in de Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen - 11 juni 2020.

Direct naar
Jongeman met syndroom van Down in de serre

Informatie voor personen met een handicap

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

Begeleidende maatregelen voor budgethouders

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om de financiële impact van corona voor PAB- en PVB-budgethouders te beperken. Zo kan een budgethouder in de COVID-19-periode een financiële compensatie krijgen voor de extra kosten die hij maakt om thuis zorg en ondersteuning te organiseren. Het VAPH vergoedt een budgetoverschrijding tot maximum 17 % boven het jaarbudget

Hebt u vragen of wilt u meer weten?

  • Met concrete vragen over uw ondersteuning kunt u terecht bij uw zorgaanbieder.
  • Informatie over de dienstverlening van het VAPH en de maatregelen van het VAPH in het kader van het coronavirus vindt u op www.vaph.be. U kunt het VAPH contacteren via www.vaph.be/contacteer-ons.
  • Algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België vindt u op www.info-coronavirus.be, een website van de federale overheid. U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Documenten