Vermoeden van handicap

Het woord ‘handicap’ is een overkoepelende term voor aangeboren en niet-aangeboren functiebeperkingen. De beperkingen kunnen van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard zijn. De handicap kan de dagdagelijkse activiteiten en deelname aan het sociale leven belemmeren.

Op elke leeftijd kan er een ‘vermoeden van een handicap’ zijn. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de ontwikkelingskansen van een persoon met een handicap in een belangrijke mate beïnvloeden. Hoe vroeger de diagnose, hoe sneller een gerichte behandeling en begeleiding kan gevolgd worden.

Hebt u vragen over diagnose en behandeling voor uzelf, uw kind of uw partner, dan zijn er een aantal diensten die u gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en gespecialiseerd advies geven. Een overzicht.

Advies, diagnose en doorverwijzing

Huisarts

Uw huisarts kan u advies geven of doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen en diensten.

Kind en Gezin

Kind en Gezin richt zich tot gezinnen met jonge kinderen. Via huisbezoeken van de regioverpleegkundige en de raadplegingen bij de kinderarts wordt de ontwikkeling van het kind tijdens de eerste levensjaren opgevolgd. Zijn er problemen, dan kan Kind en Gezin u doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen en diensten.

U vindt meer informatie op de website van Kind en Gezin.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Er is een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan elke erkende school in Vlaanderen. Er werken artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Is er een vermoeden van handicap, dan kunt u als ouder, leerling, leerkracht of directie terecht bij het centrum voor advies en gerichte doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten en artsen.

U vindt meer informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Centrum voor algemeen welzijnswerk

In een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) kunt u terecht met elke vraag of elk probleem dat te maken heeft met welzijn. Bij een vermoeden van handicap kunnen medewerkers van het centrum u advies geven of gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.

U vindt meer informatie op de website van de centra voor algemeen welzijnswerk.

Centrum geestelijke gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Meestal kunt u bij die diensten terecht via doorverwijzing van artsen of eerstelijnsdiensten zoals bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding of een centrum voor algemeen welzijnswerk.

U vindt meer informatie op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Een centrum voor ontwikkelingsstoornissen richt zich vooral tot jonge kinderen met een risico of vermoeden van een probleem tijdens de ontwikkeling. In het centrum kunt u terecht voor een diagnose waarbij de graad en ernst van de handicap vastgesteld wordt. U kunt er ook terecht voor het opsporen van bijkomende moeilijkheden. Het centrum geeft advies over hulpmiddelen, verdere begeleiding of behandeling en verwijst u naar diensten en organisaties die die ondersteuning kunnen bieden.

Er zijn vier centra voor ontwikkelingsstoornissen. U vindt meer informatie op volgende websites:

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Antwerpen (Wilrijk)
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Brussel (Jette)
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen in Gent

Observatie- en behandelcentrum

Een observatie- en behandelcentrum (OBC) richt zich op kinderen of jongeren en gezinnen waar de ontwikkeling van een van de kinderen of jongeren dreigt vast te lopen door een combinatie van individuele en contextfactoren. Ze kunnen er terecht voor diagnostiek en behandeling. Dat kan zowel ambulant als in verblijf. Op het einde van de begeleiding zal men in overleg met het kind of de jongere, het gezin en de verwijzer verdere vervolghulp organiseren.

Voor ondersteuning van een observatie- en behandelcentrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP)opent dialoogvenster  van het agentschap Opgroeien nodig.

Oriëntatiecentrum vzw 

Vanaf 18 jaar kunnen personen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis - al dan niet met hyperactiviteit - of een combinatie van voorgaande) terecht bij het oriëntatiecentrum voor een diagnose en advies op maat. 

Het VAPH erkent en (mede)financiert deze dienst. Het oriëntatiecentrum is door het VAPH ook erkend als multidisciplinair team.

U vindt meer informatie op de website van het oriëntatiecentrum vzw.

Diagnosecentrum voor volwassenen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis (DIASS+)

Bij DIASS+ kunt u als volwassene met een vermoeden van autismespectrumstoornis terecht voor een diepgaand onderzoek en een interdisciplinaire diagnostische uitklaring van de vraag. Het centrum gaat op zoek naar uw sterktes en beperkingen, bijkomende gedragsmoeilijkheden en biedt informatie over autisme voor personen uit uw omgeving.

Het VAPH erkent en (mede)financiert deze dienst. Het centrum is door het VAPH ook erkend als multidisciplinair team.

U vindt meer informatie op de website van het West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw, waar het DIASS+ deel van uitmaakt.

Revalidatiecentrum

In een revalidatiecentrum kunnen zowel kinderen of jongeren als volwassenen terecht voor een diagnose en behandeling van functionele en structurele beperkingen (bijvoorbeeld spraak- en taalproblemen, problemen op het vlak van bewegen, coördinatie),voor ontwikkelingsstoornissen, autismespectrumstoornissen ...

Sommige revalidatiecentra zijn gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van een bepaald type problematiek. U informeert best bij het revalidatiecentrum zelf naar de mogelijkheden.

U vindt de contactgegevens van de revalidatiecentra op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Centrum voor menselijke erfelijkheid

Een centrum voor menselijke erfelijkheid onderzoekt het erfelijk karakter van genetische ziekten en aangeboren afwijkingen. U kunt er terecht voor advies, bespreking van onderzoeksresultaten en psychosociale ondersteuning na het stellen van een diagnose.

U vindt meer informatie op volgende websites

Centrum Medische Genetica Antwerpen 
Centrum voor Medische Genetica in Brussel
Centrum Medische Genetica Gent 
Centrum menselijke erfelijkheid in Leuven

twee kleine jongens, knuffelend

Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

een begeleider helpt twee jongvolwassenen met koken

Organisaties

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert en registreert diensten en organisaties.

Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.