Voorwaarden

Om van het VAPH ondersteuning te kunnen krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen op gebied van:

 • handicap
 • leeftijd
 • verblijf

Handicap

U moet erkend worden als een persoon met een handicap.

Het VAPH omschrijft een handicap als elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

Wat als handicap al vastgesteld is door een andere instantie?

Als uw handicap al vastgesteld is door een andere instantie, dan moet uw handicap in een aantal gevallen niet opnieuw door het VAPH vastgesteld worden. Zo kan de aanvraagprocedure versneld worden:

 • Als meerderjarige kunt u van die versnelde procedure gebruik maken als u een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kunt voorleggen waaruit blijkt dat u recht hebt op een integratietegemoetkoming van categorie 3, 4 of 5, of waaruit blijkt dat u een verlies van zelfredzaamheid hebt van ten minste twaalf punten.
 • U kunt een attest van recht op bijkomende kinderbijslag waarop minstens 4 punten verkregen zijn bij de evaluatie van de zelfredzaamheid of een score aangeeft van ten minste 18 punten op de medisch-sociale schaal, indienen.
 • Ook een attest van het buitengewoon onderwijs kan zorgen voor een versnelde aanvraagprocedure.

 • Als u verlengd minderjarig of feitelijk onbekwaam verklaard bent, moet de handicap niet meer vastgesteld worden door het VAPH.

Leeftijd

U moet jonger zijn dan 65 op het moment dat u de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH.

Diende u al een aanvraag voor ondersteuning in voor uw 65ste én werd u door het VAPH erkend als persoon met een handicap, dan kunt u na uw 65ste blijven gebruik maken van de dienstverlening van het VAPH. Voor hulpmiddelen en aanpassingen is er na de leeftijd van 65 wel nog enkel een tegemoetkoming mogelijk voor beperkingen die verband houden met een aandoening van voor uw 65ste.

Verblijf

U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen om ondersteuning te kunnen vragen bij het VAPH. Concreet betekent dat het volgende:

 • U bent er ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en u verblijft er effectief. 
  Dat is de voorwaarde van wettig en werkelijk verblijf.
 • En, u verblijft, voorafgaand aan uw aanvraag, al 5 jaar ononderbroken (of 10 jaar in de loop van uw leven) in België.
  Dat is de voorwaarde van voorafgaand verblijf. In bepaalde situaties hoeft u niet aan de voorwaarde van voorafgaand verblijf te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van het VAPH in uw provincie.

Als u als wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) of (voorlopig) bewindvoerder van een meerderjarige een aanvraag voor ondersteuning wilt indienen, dan moet u zelf ook voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.