Ondersteuning voor meerderjarigen

U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf organiseren, of u kunt praktische hulp inkopen. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of voor een tolk voor doven en slechthorenden zijn mogelijk.

Persoonsvolgend budget [PVB]

Budget op maat waarmee u ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Budget aanvragen
Budget besteden
Bedragen

Bent u op zoek naar hulpmiddelen en aanpassingen?

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om uw dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Van begeleiding tot verblijf

Begeleiding meerderjarigen

Hulp bij de organisatie van uw dagelijkse activiteiten

Bent u op zoek naar begeleiding zoals hulp bij de organisatie van uw huishouden, opvoedingsondersteuning voor uw kinderen, leren zelfstandig wonen, psychosociale begeleiding ..?

Dagopvang of dagondersteuning meerderjarigen

Aangepaste dagopvang of dagondersteuning

Bent u op zoek naar een aangepaste dagopvang of dagondersteuning?

Verblijf of woonondersteuning meerderjarigen

Opvang tijdens de nacht

Bent u op zoek naar opvang tijdens de nacht? Of hebt u intensieve ondersteuning nodig om alleen of in groep te wonen?

- Individuele praktische hulp

Individuele praktische hulp is een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven gedurende een aantal uur per week. U kunt die hulp vergoeden met uw persoonsvolgend budget. Voorbeelden: wassen, eten geven, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken, praktische hulp op de werkvloer.

Persoonsvolgend budget >

foto van laptop

Uw persoonlijk dossier raadplegen via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen.

Direct naar

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.

rekenmachine en papieren op een tafel

Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

- Verwante pagina's

Jongvolwassenen die een actieve vraag hebben naar meerderjarigenondersteuning, kunnen een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen. Personen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Oproeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen en voldoen aan specifieke voorwaarden, kunnen na het doorlopen van de aanvraagprocedure in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp zijn verschillend naargelang men gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning krijgt via een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.

Noodsituatie (vb. plots wegvallen van het netwerk), spoedprocedure (vb. bij snel degeneratieve aandoeningen), maatschappelijke noodzaak (vb. bij misbruik of verwaarlozing), kortverblijf of respijtzorg ...

Het woord ‘handicap’ is een overkoepelende term voor aangeboren en niet-aangeboren functiebeperkingen. De beperkingen kunnen van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard zijn. De handicap kan de dagdagelijkse activiteiten en deelname aan het sociale leven belemmeren.

Op elke leeftijd kan er een ‘vermoeden van een handicap’ zijn. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de ontwikkelingskansen van een persoon met een handicap in een belangrijke mate beïnvloeden. Hoe vroeger de diagnose, hoe sneller een gerichte behandeling en begeleiding kan gevolgd worden.

Hebt u vragen over diagnose en behandeling voor uzelf, uw kind of uw partner, dan zijn er een aantal diensten die u gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en gespecialiseerd advies geven. Een overzicht.