Autoaanpassingen en homologatie

Sommige personen met een handicap kunnen door bijvoorbeeld fysieke beperkingen niet met de auto rijden of vervoerd worden. Zij kunnen aanpassingen aan de auto laten uitvoeren die het weer mogelijk maken om zelfstandig met de auto te rijden, of om vervoerd te worden met de auto. 

Elk voertuig dat op de openbare weg rijdt, moet in orde zijn met de Europese wetgeving. 

Voor elke verbouwing van een voertuig moet een goedkeuring worden aangevraagd. Na de verbouwing moet het voertuig technisch gekeurd of gehomologeerd worden. Dat geldt ook voor de autoaanpassingen voor personen met een handicap.

Een goedkeuring aanvragen

Om een voertuig aan te passen, moet een goedkeuring aangevraagd worden. De procedure om die goedkeuring aan te vragen, is verschillend voor particulieren, niet-erkende COP-fabrikanten en erkende COP-fabrikanten. Op de website van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster) vindt u meer informatie over de te volgen procedure.

Een goedkeuring is niet nodig als de aanpassingen geen invloed hebben op de constructie van het voertuig en geen invloed hebben tijdens het rijden. Dat is bijvoorbeeld zo voor kofferbakliften. De volledige lijst met voertuigaanpassingen waarvoor geen goedkeuring nodig is, vindt u op de website van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster).

Uw voertuig laten aanpassen

Een voertuig kan worden aangepast door een autoaanpasser. Voor een vlot verloop is het aan te raden de aanpassingen te laten uitvoeren door een autoaanpasser met een COP-erkenning. COP staat voor ‘conformity of production’. Als de persoon met een handicap kiest voor een aanpasser zonder COP-erkenning, dan moet die de procedure van particulier of niet erkende fabrikant(opent nieuw venster) volgen.

In de hulpmiddelendatabank vindt u een overzicht van mogelijke autoaanpassingen. Sommige aanpassingen kunnen niet op elk type auto geplaatst worden. Vooraleer u een auto koopt, is het dus zeer belangrijk dat u eerst nagaat of de aanpassingen die u nodig hebt ook kunnen geplaatst worden op de auto die u wilt aankopen. In de databank vindt u ook een overzicht van de aanpassers van auto's voor personen met een handicap met een link naar hun COP-erkenning.

Homologatie

´Homologatie´ betekent hetzelfde als goedkeuring of certificaat. Een goedkeuringsinstantie onderzoekt of alle verbouwingen uitgevoerd worden met Europees goedgekeurde systemen en onderdelen en of ze geplaatst worden volgens de regels van de kunst. Als dat zo is, levert de instantie een gelijkvormigheidsattest af. In Vlaanderen is die instantie de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Homologatieprocedure voor voertuigen omgebouwd in een andere Europese lidstaat

Als u een voertuig wilt laten ombouwen in een andere Europese lidstaat, hou er dan rekening mee dat in die lidstaat andere nationale regels kunnen gelden dan in België. In België is er ALTIJD een akkoord tot ombouw nodig van de basisconstructeur van het voertuig of van een erkende mandataris van het merk.

Als een niet-erkende COP-fabrikant in een andere Europese lidstaat het voertuig ombouwt, dan moet dat voertuig gecontroleerd worden door een erkende technische dienst categorie A (laatste fase). Als er door de verbouwingen deelgoedkeuringen vereist zijn die niet kunnen toegevoegd worden aan het homologatiedossier, kan het voertuig niet goedgekeurd worden en kan er geen goedkeuringscertificaat bekomen worden.

Het voertuig moet altijd voldoen aan het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 of aan de kaderrichtlijn 2007/46, afhankelijk van de eerste indienststelling van het voertuig. Meer info over de erkende technische diensten in België vindt u op de website van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster).

Rijgeschiktheid

Hebt u een beperking en wilt u uw voertuig laten aanpassen, dan bestaat de kans dat uw rijgeschiktheid opnieuw moet beoordeeld worden. U kunt daarvoor bij uw arts terecht die u kan doorverwijzen naar CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing, als hij van oordeel is dat u niet langer rijgeschikt bent. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met CARA om een afspraak te maken. CARA bepaalt dan of u nog rijgeschikt bent en stelt vast welke aanpassingen daarvoor eventueel noodzakelijk zijn. Als CARA vaststelt dat u alleen met bepaalde aanpassingen mag rijden met de auto, dan worden die aanpassingen op uw rijbewijs vermeld en zijn ze verplicht. 

Meer informatie vindt u op de website van CARA(opent nieuw venster).

Tegemoetkoming VAPH

Het VAPH geeft in bepaalde situaties een tegemoetkoming voor autoaanpassingen voor personen met een handicap. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen. Het VAPH komt niet tussen in de kosten voor homologatie.

Belastingvoordelen

Personen met een handicap hebben onder bepaalde voorwaarden recht op belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting. Meer informatie daarover vindt u op www.financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers(opent nieuw venster).