Refertelijst, lijst van hulpmiddelen en aanpassingen

De refertelijst somt hulpmiddelen en aanpassingen op waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.

Refertelijst

Structuur

De refertelijst is ingedeeld in activiteitendomeinen. Er zijn vijf verschillende domeinen, namelijk activiteiten dagelijks leven, communicatie, mobiliteit, wonen en andere. Zo vindt u het hulpmiddel makkelijker terug, op basis van de activiteit die u ermee wilt uitvoeren. 

Voor elk hulpmiddel of elke aanpassing staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag.

Voor hulpmiddelen die meerkosten inhouden in verhouding tot het vergelijkbare standaardproduct worden de 'basiskosten' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskosten zijn de kosten van het standaardproduct dat een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden kan gebruiken.

De refertetermijn geeft, in jaren, de verwachte gebruikstermijn aan van het hulpmiddel in kwestie.

Hulpmiddelen of aanpassingen aangeduid met een sterretje (*) komen in aanmerking voor de vereenvoudigde aanvraagprocedure. Meer informatie daarover leest u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.

Een referterubriek wordt omschreven via een hulpmiddelenfiche. Hulpmiddelenfiches bevatten informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel. In de hulpmiddelenfiches wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroepen en gebruikssituaties de hulpmiddelen terugbetaald worden door het VAPH en welke soorten producten tot de referterubriek behoren. Daarnaast bevatten de hulpmiddelenfiches ook extra informatie, zoals richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de kolom Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief is aangegeven of een tegemoetkoming kan worden toegekend voor gebruik van het hulpmiddel of de aanpassing bij een vergunde zorgaanbieder of ouderinitatief.

Versie

Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend. Als u bijvoorbeeld een aanvraag indiende op 30 september 2018, dan is daarvoor de lijst vanaf 1 december 2017 van toepassing. U vindt de aanvraagdatum terug in de correspondentie van het VAPH over uw aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u een link naar de vorige versies van de refertelijst.

Refertelijst

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.