Aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Aanvragen die u zelf kunt indienen

Als u sinds 1 januari 2002 al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel aanvroeg bij het VAPH via een multidisciplinair team (MDT) en daarvoor een adviesrapport hebt ingediend, kunt u in heel wat situaties zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen. Dan volstaat een vereenvoudigde aanvraag. Uw eerdere aanvraag via een MDT hoeft daarvoor niet noodzakelijk goedgekeurd te zijn door het VAPH.

Welke situaties?

Belangrijke informatie

Een offerte of factuur bij de aanvraag is verplicht voor de aanvraag van:

  • een bijkomende herstelling van een hulpmiddel als het toegekend refertebedrag voor herstellingen opgebruikt is
  • een herstelling van een hulpmiddel waarvoor de refertelijst geen tegemoetkoming voor herstellingen voorziet
  • overplaatsingskosten
  • een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte bij de hernieuwing van een hulpmiddel
  • de vervanging van een hulpmiddel waarvoor in de refertelijst geen tegemoetkoming is voorzien

Vraag in het geval van een herstelling of overplaatsing ook altijd eerst na bij uw leverancier of het mogelijk en zinvol is om uw hulpmiddel of aanpassing te herstellen of over te plaatsen en vergelijk de kostprijs daarvan met de kostprijs van een nieuw hulpmiddel vooraleer u een aanvraag indient! Het kan zijn dat de kostprijs voor een herstelling of overplaatsing te hoog oploopt en dat het onzeker is hoelang het herstelde hulpmiddel nadien nog goed zal blijven werken. Dan kan het beter zijn om de aankoop van een nieuw hulpmiddel te overwegen.

Voor de hernieuwing van een autoaanpassing vraagt het VAPH om bij de aanvraag het merk en type van de nieuwe wagen te vermelden en ook een offerte te bezorgen. Als u enkel een automatische transmissie, de verplaatsing van het gaspedaal, een afneembare stuurbol en/of gas en remmen aan het stuur aanvraagt, is een offerte niet noodzakelijk.

Wanneer een offerte niet verplicht is, is het toch logisch dat u bij het overwegen van een herstelling of een nieuwe aankoop al nagedacht hebt over de keuze van een nieuw toestel en informatie gezocht hebt over de kostprijs van de alternatieven. Als er een offerte is of als u duidelijk weet welk toestel u wilt aankopen, dan vermeldt u dat best bij de aanvraag.

Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel dat of de aanpassing die u aanvraagt. Ook wanneer de refertetermijn van een hulpmiddel verstreken is, moet de noodzaak van de vervanging door een nieuw hulpmiddel altijd aangetoond worden. Net zoals bij een andere aanvraag is uw motivering zeer belangrijk. Vermeld dus altijd alle redenen waarom de gevraagde tegemoetkoming voor u noodzakelijk is. Zonder die motivering kan het VAPH geen nieuwe tegemoetkoming toekennen.

Een zeer algemene toelichting zoals ‘het hulpmiddel is aan vervanging toe’ of ‘het hulpmiddel is versleten’ volstaat niet. Omschrijf de specifieke problemen die u bij het gebruik van hulpmiddel ondervindt. In het formulier voor deze aanvraag neemt het VAPH daarom gerichte vragen en aandachtspunten op.

Lees zeker ook de volledige hulpmiddelenfiche die hoort bij het gewenste hulpmiddel aandachtig voor u de aanvraag opmaakt en indient. Daarin vindt u belangrijke informatie over de voorwaarden waaraan het hulpmiddel dat u aankoopt moet voldoen voor een terugbetaling en over de mogelijke andere hulpmiddelen die een oplossing kunnen bieden.

U kunt ook bijkomende informatie die uw aanvraag helpt motiveren, samen met het aanvraagformulier bezorgen aan het VAPH, als u dat wilt. 

Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies (zie hieronder).

Opgelet: als u een hulpmiddel of aanpassing aanvraagt dat vastgemaakt wordt in een woning die niet uw eigendom is, dan is er steeds toestemming van de eigenaar nodig voor de plaatsing.

Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Wilt u omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte een aanvullende tegemoetkoming aanvragen boven op de aanvraag van een refertebedrag voor een hulpmiddel? En kunt u het refertebedrag aanvragen met een vereenvoudigde aanvraag? Dan kunt u ook die aanvullende tegemoetkoming omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. U moet de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte dan wel duidelijk motiveren en altijd een offerte of factuur samen met de aanvraag bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ).

Vragen

Als u bij het invullen van de formulieren vragen hebt, kunt u bellen naar 02 249 30 00.

Hoe het formulier bezorgen  aan het VAPH?

  • Bezorg het formulier per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.
  • U kunt het formulier ook invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.be.

Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Aanvragen waarvoor u een beroep moet doen op een multidisciplinair team (MDT)

Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen voor hulpmiddelen of aanpassingen die niet tot een van de hierboven vermelde situaties behoren of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt. U ondertekent het formulier en stuurt het per post naar het kantoor van het VAPH in uw provincie. U kunt het formulier ook invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Samen met u gaat het multidisciplinair teamopent dialoogvenster na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissieopent dialoogvenster moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere bijstandscommissie moet verschijnen.

Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport.

Formulieren

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software

Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.