Aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Aanvragen die u zelf kunt indienen

Als u sinds 1 januari 2002 al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel aanvroeg bij het VAPH via een multidisciplinair team (MDT) en daarvoor een adviesrapport hebt ingediend, kunt u in heel wat situaties zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen. Dan volstaat een vereenvoudigde aanvraag. Uw eerdere aanvraag via een MDT hoeft daarvoor niet noodzakelijk goedgekeurd te zijn door het VAPH.

U stuurt uw aanvraag per post naar het kantoor van het VAPH in uw provincie. U kunt het formulier ook indienen via het e-loket mijn VAPH.

Welke situaties?

 • U vraagt een 'eenvoudig' hulpmiddel of een 'eenvoudige' aanpassing aan. De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*). U kunt deze aanvraag indienen met het formulier Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing.
 • Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe.
  Om deze aanvraag zelf te kunnen indienen, moet het nieuwe hulpmiddel dat of de nieuwe aanpassing die u wilt aankopen niet noodzakelijk exact hetzelfde zijn als hetgeen u vervangt, maar het moet wel tot dezelfde referterubriek behoren. Wanneer uw vorig hulpmiddel bijvoorbeeld een doucherolstoel of een notitietoestel met brailleweergave was, dan moet het nieuwe hulpmiddel dat ook zijn. Als u niet zeker bent of dat het geval is, dan kunt dat navragen bij uw leverancier of opzoeken in de hulpmiddelendatabank.
  U kunt deze aanvraag indienen met het formulier Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing.
  Opgelet: Als u in het verleden een tegemoetkoming kreeg voor het bouwen of verbouwen van een woning en u wilt nu voor het eerst een tegemoetkoming vragen om een andere woning te bouwen of verbouwen, dan moet u altijd naar een multidisciplinair team voor het opmaken van een motivering en kunt u dit formulier niet gebruiken.
 • U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of een aanpassing. De geldigheidsduur van die beslissing is verlopen vooraleer u dat hulpmiddel aankocht of die aanpassing liet uitvoeren, en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog aankopen of de aanpassing nog laten uitvoeren. U kunt deze aanvraag indienen met het formulier Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing.
 • U ontving al een goedkeuring voor een softwarepakket. Een upgrade van die software is noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijke softwarepakket te garanderen. U kunt deze aanvraag indienen met het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software.

  Aandachtspunt in verband met SMA, Software Maintenance Agreement, een onderhoudscontract voor software: Bij de aankoop van een upgrade van een al eerder goedgekeurde software komt het VAPH enkel tussen voor de noodzakelijke upgrade die nodig is om een werkende oplossing te behouden. Dat betekent concreet dat een SMA niet in aanmerking komt voor een terugbetaling.

 • U hebt nood aan een tegemoetkoming voor onderhoud of herstellingen van een hulpmiddel of aanpassing. Als in de refertelijst een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing bepaald wordt en u vraagt dat hulpmiddel aan, dan kent het VAPH bij een goedkeuring voor het hulpmiddel of de aanpassing ook automatisch de bijhorende tegemoetkomingen voor onderhoud en/of herstelling toe. U hoeft daarvoor geen afzonderlijke aanvraag in te dienen. Als er geen budget voor onderhoud of herstellingen goedgekeurd werd voor uw hulpmiddel, bijvoorbeeld omdat het op dat moment nog niet voorzien was in de refertelijst, of het toegekende budget voor herstellingen is ontoereikend, dan kunt u de aanvraag daarvoor zelf indienen. Dat geldt ook voor het aanvragen van een vergoeding voor herstellingen waarvoor geen tegemoetkoming voorzien is in de refertelijst. U kunt deze aanvragen indienen met het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software.
 • U hebt nood aan een tegemoetkoming voor de overplaatsing van een vast geplaatst hulpmiddel of aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning. U kunt deze aanvraag indienen met het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software.

Hebt u nood aan incontinentiemateriaal en bent u al gekend bij het VAPH? Dan volstaat het om de Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal door uw behandelende arts te laten invullen. Meer info vindt u op de pagina over incontinentiemateriaal.

Belangrijke informatie

Een offerte of factuur bij de aanvraag is verplicht voor de aanvraag van:

 • een bijkomende herstelling van een hulpmiddel als het toegekend refertebedrag voor herstellingen opgebruikt is
 • een herstelling van een hulpmiddel waarvoor de refertelijst geen tegemoetkoming voor herstellingen voorziet
 • overplaatsingskosten
 • een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte bij de hernieuwing van een hulpmiddel
 • de vervanging van een hulpmiddel waarvoor in de refertelijst geen tegemoetkoming is voorzien

Vraag in het geval van een herstelling of overplaatsing ook altijd eerst na bij uw leverancier of het mogelijk en zinvol is om uw hulpmiddel of aanpassing te herstellen of over te plaatsen en vergelijk de kostprijs daarvan met de kostprijs van een nieuw hulpmiddel vooraleer u een aanvraag indient! Het kan zijn dat de kostprijs voor een herstelling of overplaatsing te hoog oploopt en dat het onzeker is hoelang het herstelde hulpmiddel nadien nog goed zal blijven werken. Dan kan het beter zijn om de aankoop van een nieuw hulpmiddel te overwegen.

Voor de hernieuwing van een autoaanpassing vraagt het VAPH om bij de aanvraag het merk en type van de nieuwe wagen te vermelden en ook een offerte te bezorgen.

Wanneer een offerte niet verplicht is, is het toch logisch dat u bij het overwegen van een herstelling of een nieuwe aankoop al nagedacht hebt over de keuze van een nieuw toestel en informatie gezocht hebt over de kostprijs van de alternatieven. Als er een offerte is of als u duidelijk weet welk toestel u wilt aankopen, dan vermeldt u dat best bij de aanvraag.

Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel dat of de aanpassing die u aanvraagt. Ook wanneer de refertetermijn van een hulpmiddel verstreken is, moet de noodzaak van de vervanging door een nieuw hulpmiddel altijd aangetoond worden. Net zoals bij een andere aanvraag is uw motivering zeer belangrijk. Vermeld dus altijd alle redenen waarom de gevraagde tegemoetkoming voor u noodzakelijk is. Zonder die motivering kan het VAPH geen nieuwe tegemoetkoming toekennen.

Een zeer algemene toelichting zoals ‘het hulpmiddel is aan vervanging toe’ of ‘het hulpmiddel is versleten’ volstaat niet. Omschrijf de specifieke problemen die u bij het gebruik van hulpmiddel ondervindt. In het formulier voor deze aanvraag neemt het VAPH daarom gerichte vragen en aandachtspunten op.

Lees zeker ook de volledige hulpmiddelenfiche die hoort bij het gewenste hulpmiddel aandachtig voor u de aanvraag opmaakt en indient. Daarin vindt u belangrijke informatie over de voorwaarden waaraan het hulpmiddel dat u aankoopt moet voldoen voor een terugbetaling en over de mogelijke andere hulpmiddelen die een oplossing kunnen bieden.

U kunt ook bijkomende informatie die uw aanvraag helpt motiveren, samen met het aanvraagformulier bezorgen aan het VAPH, als u dat wilt. 

Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies (zie hieronder).

Opgelet: als u een hulpmiddel of aanpassing aanvraagt dat vastgemaakt wordt in een woning die niet uw eigendom is, dan is er steeds toestemming van de eigenaar nodig voor de plaatsing.

Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Wilt u omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte een aanvullende tegemoetkoming aanvragen boven op de aanvraag van een refertebedrag voor een hulpmiddel? En kunt u het refertebedrag aanvragen met een vereenvoudigde aanvraag? Dan kunt u ook die aanvullende tegemoetkoming omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. U moet de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte dan wel duidelijk motiveren en altijd een offerte of factuur samen met de aanvraag bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ).

Vragen

Als u bij het invullen van de formulieren vragen hebt, kunt u bellen naar 02 249 30 00.

Hoe het formulier bezorgen  aan het VAPH?

 • Bezorg het formulier per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.
 • U kunt het formulier ook indienen via het e-loket mijn VAPH.

Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Aanvragen waarvoor u een beroep moet doen op een multidisciplinair team (MDT)

Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen voor hulpmiddelen of aanpassingen die niet tot een van de hierboven vermelde situaties behoren of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt. U ondertekent het formulier en stuurt het per post naar het kantoor van het VAPH in uw provincie. U kunt het formulier ook indienen via het e-loket mijnvaph.be.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Samen met u gaat het multidisciplinair team na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere bijstandscommissie moet verschijnen.

Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport.

Formulieren

Publicaties