Aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt. U ondertekent het formulier en stuurt het op naar het kantoor van het VAPH in uw provincie.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Samen met u gaat het multidisciplinair teamopent dialoogvenster na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissieopent dialoogvenster moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere bijstandscommissie moet verschijnen.

Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport.

Tegemoetkomingen die u kunt aanvragen zonder een adviesrapport (module D)

In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen, zonder adviesrapport (module D) van een multidisciplinair team. In die situaties volstaat een gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster. U hoeft dan ook geen aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen in te dienen. Het gaat om volgende situaties:

  • U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing en u vraagt nu een ‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan om dezelfde functiebeperking te compenseren. (De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*).)
  • Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe én de ‘refertetermijn’ is verstreken. (De refertetermijn kunt u raadplegen in de refertelijst en is te rekenen vanaf de factuurdatum.)
  • U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of een aanpassing. De geldigheidsduur van die beslissing is recent verlopen vooraleer u dat hulpmiddel aankocht of die aanpassingen uitvoerde en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog aankopen of de aanpassingen uitvoeren.
  • U ontving al een goedkeuring voor een softwarepakket. Een upgrade van die software is noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijke softwarepakket te garanderen.
  • U hebt een goedkeuring voor een refertebedrag voor herstellingen aan een bepaald hulpmiddel en de toegekende tegemoetkoming is inmiddels opgebruikt. In dat geval kunt u bij de nood aan een nieuwe herstelling een offerte of factuur met een eigen motivering bezorgen aan het VAPH om een bijkomende vergoeding voor die herstellingskosten te krijgen.
  • U vraagt enkel een tegemoetkoming voor onderhoud en/of herstel voor een hulpmiddel dat in de refertelijst opgenomen is en waarvoor al een goedkeuring werd verleend.

Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel of de aanpassing die u aanvraagt. Net zoals bij een andere aanvraag is uw motivering zeer belangrijk. Vermeld dus altijd alle redenen waarom de gevraagde tegemoetkoming voor u noodzakelijk is. 

Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies. 

Refertelijst

Publicaties

maart 2019

In de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen vindt u informatie over welke hulpmiddelen en aanpassingen u kunt aanvragen en wie daarbij kan helpen.