Aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt. U ondertekent het formulier en stuurt het op naar het kantoor van het VAPH in uw provincie. U kunt het formulier ook invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Samen met u gaat het multidisciplinair teamopent dialoogvenster na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissieopent dialoogvenster moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere bijstandscommissie moet verschijnen.

Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport.

Tegemoetkomingen die u kunt aanvragen zonder een adviesrapport (module D)

In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen, zonder adviesrapport (module D) van een multidisciplinair team. In die situaties volstaat een gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster. U hoeft dan ook geen aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen in te dienen. Het gaat om volgende situaties:

  • U kunt de vereenvoudigde procedure doorlopen als u zich in een van de volgende situaties bevindt.
  • U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing en u vraagt nu een 'eenvoudig' hulpmiddel of een 'eenvoudige' aanpassing aan. De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*).
  • Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe en de refertetermijn is verstreken (te rekenen vanaf de factuurdatum).
  • U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of een aanpassing. De geldigheidsduur van die beslissing is recent verlopen vooraleer u dat hulpmiddel aankocht of die aanpassing liet uitvoeren, en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog aankopen of de aanpassing nog laten uitvoeren.
  • U ontving al een goedkeuring voor een softwarepakket. Een upgrade van die software is noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijke softwarepakket te garanderen.
  • U hebt nood aan een tegemoetkoming voor onderhoud of herstellingen van een hulpmiddel of aanpassing.
  • U hebt nood aan een tegemoetkoming voor de overplaatsing van een vast geplaatst hulpmiddel of aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning.

Een offerte of factuur bij de aanvraag is verplicht voor de aanvraag van:

  • een bijkomende herstelling van een hulpmiddel als het toegekend refertebedrag voor herstellingen opgebruikt is
  • een herstelling van een hulpmiddel waarvoor de refertelijst geen tegemoetkoming voor herstellingen voorziet
  • overplaatsingskosten

Voor de hernieuwing van een autoaanpassing vraagt het VAPH om bij de aanvraag het merk en type van de nieuwe wagen te vermelden en ook een offerte te bezorgen. Als u enkel een automatische transmissie, de verplaatsing van het gaspedaal, een afneembare stuurbol en/of gas en remmen aan het stuur aanvraagt, is een offerte niet noodzakelijk.

In de andere gevallen is een offerte geen verplichting, maar ook dan is het logisch dat u bij het overwegen van een herstelling, een overplaatsing of een nieuwe aankoop al nagedacht hebt over de keuze van een nieuw toestel en voor uzelf een idee gevormd hebt van de kostprijs van de alternatieven. Als er een offerte is of u duidelijk weet welk toestel u wilt aankopen, dan vermeldt u dat best bij de aanvraag.

Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel of de aanpassing die u aanvraagt. Net zoals bij een andere aanvraag is uw motivering zeer belangrijk. Vermeld dus altijd alle redenen waarom de gevraagde tegemoetkoming voor u noodzakelijk is. 

Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies. 

Refertelijst

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.