Multifunctionele centra [MFC]

Begeleiding, dagopvang en verblijf voor uw kind

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP)(opent dialoogvenster) nodig.

Direct naar
Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Download een attest voor verlenging schoolloopbaan na 21 jaar via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de klassenraad een attest downloaden voor de verlening van de schoolloopbaan na 21 jaar.

Opgelet: als u al over een persoonsvolgend budget beschikt, maar een attest voor verlenging schoolloopbaan nodig heeft omdat uw persoonsvolgend budget ontoereikend is en u een meervraag aan het VAPH heeft gesteld, dan moet u een attest opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

De procedure ‘zorgcontinuïteit’ wordt in kader van geformuleerde doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019-2024 bijgestuurd. Personen die als minderjarige zorg en ondersteuning gefinancierd kregen door het VAPH via niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget meerderjarigen.

- Nieuwsberichten