Veelgestelde vragen

Hier ziet u de meest gestelde vragen aan het VAPH. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u uw vraag aan het VAPH stellen via Stel een vraag.

 • Vragen over het persoonsvolgend budget

  • Vragen over het besteden van een persoonsvolgend budget

   Wat is het persoonsvolgend budget en welke kosten kunnen worden vergoed met het persoonsvolgend budget?

   Het persoonsvolgend budget is een zorggebonden budget. Het is bestemd om kosten voor zorg en ondersteuning mee te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding en ondersteuning bij het wonen, bij dagbesteding of bij praktische hulp in de thuissituatie. Het gaat om de kosten voor de opvoeders, begeleiders of individuele begeleiders. Het gaat niet om huurkosten van woning of kamer, kledij of voeding. 

   Bij verblijf bij een vergunde zorgaanbieder zult u dus mogelijk twee facturen ontvangen. In het geval u gebruik maakt van een voucher, dan komt de factuur voor de zorg- en ondersteuningsgebonden kosten naar het VAPH. De factuur voor het eten, drinken en de kamer ontvangt u thuis en moet u vanuit uw eigen middelen betalen.

   Krijgt u het volledige bedrag van het persoonsvolgend budget?

   Nee, bij de opstart krijgt u niet het volledige bedrag, maar enkel het terugvorderbaar voorschot op het gedeelte dat u denkt te besteden in cash.
   Bijvoorbeeld: iemand krijgt een budget toegewezen van 60.000 euro op jaarbasis. Als hij dat in cash wilt besteden, krijgt hij een terugvorderbaar voorschot, wat een vierde is van het budget dat hij denkt in cash te spenderen. Als hij alles wenst te spenderen in cash, krijgt hij dus een terugvorderbaar voorschot van 15.000 euro. Van zodra hij kosten bij het VAPH indient, worden die kosten terugbetaald, zodat het voorschot op de rekening blijft staan.

   Zijn uw individuele begeleiders niet-vergunde zorgaanbieders?

   Als u zelf individuele begeleiders aanwerft en hen een loon uitbetaalt, dan zijn dat niet-vergunde zorgaanbieders. Een vergunde zorgaanbieder heeft een vergunning van het VAPH.

   Er zijn ook vergunde zorgaanbieders die individuele begeleiders in dienst hebben die u in de thuissituatie kunnen ondersteunen. Als u daarvoor zou kiezen, dan sluit u een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder af.

   Kunt u er zeker van zijn dat u in de loop der jaren altijd de 11,94 % bovenop uw budget ontvangt als u cash besteedt?

   De verrekening van de beheerskosten bij cashbesteding bij niet VAPH-zorgaanbieders gebeurt automatisch. Dat is geregeld in de regelgeving en is dus zeker zolang de regelgeving niet wijzigt.

   U merkt in de loop van het jaar dat u met uw budget onvoldoende ondersteuning kunt garanderen gedurende heel het jaar. Wat kunt u doen?

   Wanneer u een structureel ondersteuningstekort ervaart, dan kunt u een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Daarvoor moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten. U kunt blijven rekenen op de ondersteuning die u al eerder kreeg. 
   Het extra budget dat u aanvraagt, uw meervraag, zal bij een gunstige beoordeling een prioriteitengroep toegekend krijgen. De toegekende prioriteit zal bepalen hoelang u moet wachten tot uw extra budget ter beschikking zal gesteld worden.
   Let wel: als het budget lager uitkomt dan uw huidige persoonsvolgend budget, zal het lagere bedrag worden toegekend. 

   De levenskost wordt jaar na jaar hoger, wordt uw budget jaarlijks geïndexeerd?

   Er kan een indexatie van het persoonsvolgend budget komen wanneer de omslagsleutel om zorggebonden personeelspunten om te zetten in een bedrag in euro geëvalueerd en geactualiseerd wordt. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met schommelingen van de loonindex en de verplichtingen die voortvloeien uit nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.

   Kunt u met vrijwilligers werken?

   U kunt een beroep doen op vrijwilligers. U moet daarvoor een overeenkomst afsluiten met een vrijwilligersorganisatie. U kunt de kosten voor de vrijwilliger betalen met uw persoonsvolgend budget.

  • Vragen over het vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget

   Wat is het vrij besteedbaar bedrag?

   Het vrij besteedbaar bedrag maakt integraal deel uit van uw totale persoonsvolgend budget. U hoeft de besteding van het vrij besteedbaar budget niet te verantwoorden, wat meteen een administratieve vereenvoudiging inhoudt want u hoeft daarvoor niet langer bewijzen bij te houden of in te dienen. U hoeft het VAPH dus niet te laten weten waaraan u het vrij besteedbaar bedrag hebt besteed.

   Het vrij besteedbaar deel kunt u gebruiken om uw niet-zorggebonden kosten te betalen. Bijvoorbeeld telefoonkosten, bankkosten.

   Als u het vrij besteedbaar bedrag hebt opgevraagd, dan kunt u de middelen die u vrij besteed hebt niet meer inzetten voor zorg- of ondersteuningsgebonden kosten. Uw persoonsvolgend budget wordt daardoor wel kleiner om zorggebonden kosten te vergoeden.

   Hoe vraag ik het vrij besteedbaar deel op?

   U kunt het vrij besteedbaar bedrag opvragen op elk moment van het jaar. U kunt zelf beslissen om het vrij besteedbaar bedrag in schijven, in één keer of helemaal niet op te vragen. U moet er wel rekening mee houden dat het vrij besteedbaar bedrag deel uitmaakt van uw totaalbudget. Wat u heeft opgevraagd als vrij besteedbaar bedrag, kunt u dus niet nog eens gebruiken om zorg- of ondersteuningskosten mee te vergoeden. Vermoedelijk zullen veel budgethouders eerst kijken welke zorggebonden kosten er in het begin van het jaar al zijn en pas later op het jaar (een deel van) het vrij besteedbaar bedrag opvragen.

   U vraagt het vrij besteedbaar deel van uw budget op met het formulier Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget.

   Kan ik mijn individuele begeleider een eindejaarsgeschenk geven via het persoonsvolgend budget?

   U kunt uw begeleider een eindejaarsgeschenk geven.  U kunt daarvoor beroep doen op uw vrij besteedbaar deel en hoeft er dus geen bewijs voor bij te houden of te bezorgen aan het VAPH. U kunt ook een eindejaarsgeschenk  geven via het loon van uw begeleider.  Dat moet dan vermeld worden op de loonbrief. Een eindejaarsgeschenk van maximum 35 euro moet niet verantwoord worden, daarvoor kunt u beroep doen op uw vrij besteedbaar deel. Wanneer u er zou voor kiezen een eindejaarsgeschenk te geven via het loon van uw begeleider en het geschenk meer dan 35 euro kost, dan is daarop RSZ verschuldigd.

   Kan ik met mijn individuele begeleider op vakantie gaan?

   U kunt met uw individuele begeleider op vakantie gaan. U kunt de kamer van uw begeleider betalen vanuit uw vrij besteedbaar deel, net zoals restaurantkosten, het vliegtuigticket en dergelijke meer. U moet er wel rekening mee houden dat u dat gedeelte van uw budget dan niet meer kunt besteden aan kosten voor zorg en ondersteuning. 

   Kan ik mijn vervoerskosten van en naar de vergunde zorgaanbieder betalen via het persoonsvolgend budget?

   Als u beroep doet op een vergunde zorgaanbieder, dan maakt u daarover best afspraken met uw vergunde zorgaanbieder. Een vergunde zorgaanbieder kan vanuit de organisatiegebonden kosten bepaalde diensten aanbieden aan zijn cliënteel. De vergunde zorgaanbieder is daar momenteel echter niet toe verplicht. Wanneer er toch een supplement wordt aangerekend voor de vervoerskosten, dan kan dat eventueel betaald worden met het vrij besteedbaar bedrag. 

  • Vragen over overeenkomsten afsluiten en kosten indienen

   Hoe uw kosten indienen wanneer u besteedt in cash?

   De kosten die u maakt vanaf 1 januari 2017, dient u in via de PVB-kostenstaat.

   U kunt de kostenstaten online indienen via mijnvaph.be, of u kunt het formulier Kostenstaat voor het PVB via e-mail bezorgen aan budgetbesteding@vaph.be of met de post bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
   team Budgetbesteding
   Zenithgebouw
   Koning Albert II-laan 37
   1030 Brussel

   Wat is een voucherovereenkomst?

   U kunt enkel een overeenkomst afsluiten met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder of met een bijstandsorganisatie. De VAPH-zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie bezorgt de overeenkomst aan het VAPH. U hoeft hierbij geen administratieve opvolging te doen.

   Wat is een cashovereenkomst?

   Kiest u ervoor om uw persoonsvolgend budget te besteden in cash, dan kunt u een overeenkomst afsluiten met een VAPH-zorgaanbieder of met personen of organisaties die u ook ondersteuning kunnen bieden, maar niet door het VAPH vergund zijn. In het geval van cash, moet u zelf de overeenkomst aan het VAPH bezorgen. U moet ook zorgen voor de verdere opvolging van betaling van eventuele lonen en andere kosten. U hebt dus meer vrijheid van bestedingswijze, maar tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheden en administratieve verplichtingen. Voor het deel van uw persoonsvolgend budget dat u inzet via cash, ontvangt u bovenop het gedeelte waarvoor een cash-overeenkomst werd afgesloten 11,94 % aan beheerskosten.

   Wat moet u doen als u een nieuwe overeenkomst afsluit via cash?

   U moet de nieuwe overeenkomst zelf registreren via een formulier of via mijnvaph.be. U moet een aantal gegevens betreffende de overeenkomst ingeven in mijnvaph.be. Werkt u niet via mijnvaph.be, dan kunt u de overeenkomst registreren via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. U stuurt het formulier via e-mail of per post op naar het team Budgetbesteding van het VAPH:

   VAPH
   team Budgetbesteding
   Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
   1030 Brussel
   budgetbesteding@vaph.be

   De overeenkomst op zich hoeft u niet te bezorgen aan het VAPH. Het VAPH beschikt over uitwisselingsprocessen met andere agentschappen zodat het kan controleren of de overeenkomst in orde is. Als de overeenkomst in orde is, dan worden de kosten die eraan verbonden zijn, uitbetaald. Het VAPH voert, conform het Besluit van de Vlaamse Regering, echter in het belang van de budgethouders voortaan wel een steekproefcontrole uit van de aan de PVB-overeenkomsten verbonden kosten.

   Kunt u ook een cashovereenkomst afsluiten met een vergunde zorgaanbieder en hoe wordt dat geregeld?

   Met een VAPH-zorgaanbieder kan inderdaad ook een overeenkomst in cash worden afgesloten.

   Wie regelt wat?

   Als u uw huidige overeenkomst wilt wijzigen, gaat u in onderhandeling met uw zorgaanbieder.
   Behoudt u uw huidige ondersteuning dan zal uw zorgaanbieder het initiatief nemen om uw overeenkomst te vernieuwen volgens de nieuwe bepalingen.
   Wanneer u bijkomende informatie wenst, hulp met de onderhandeling of andere bijstand, dan kunt u een bijstandsorganisatie contacteren.

   Hoe gebeurt de storting van uw terugvorderbaar voorschot en de rest van uw cashbudget?

   Om een terugvorderbaar voorschot te kunnen uitbetalen, moet de budgethouder een inschatting maken van het budget dat hij in cash wil besteden. Van het ingeschatte cashbudget wordt ¼ gestort als terugvorderbaar voorschot. Dat wordt teruggevorderd op het moment dat de budgethouder stopt met het persoonsvolgend budget.

   Op basis van de geregistreerde uitgaven betaalt het VAPH het budget in delen uit.

   U hebt als persoon met een handicap een wettelijk vertegenwoordiger. Wie sluit in dit geval een voucher- of cashovereenkomst af?

   Als u een wettelijk vertegenwoordiger hebt, dan sluit in principe de wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst af. Een wettelijk vertegenwoordiger kan het statuut voogd hebben, maar het kan ook gaan om een voorlopig bewindvoerder over de persoon of de goederen, of beide.

   U hebt met een vergunde zorgaanbieder een voucherovereenkomst afgesloten? Hebt u controle over de uitvoering van de overeenkomst?

   De vergunde zorgaanbieder moet in de overeenkomst duidelijk maken wat u krijgt inzake frequentie van ondersteuning; bijvoorbeeld het aantal dagen per week begeleiding aan huis of het aantal nachten woonondersteuning per week. U kunt als budgethouder dus opvolgen of wat er effectief wordt geboden aan ondersteuning, conform de afgesloten overeenkomst is.

   Wat mag een vergunde zorgaanbieder als maximale bijdrage vragen?

   Het VAPH kan niet aan prijszetting doen. Er zijn dus geen prijsbepalingen voor vergunde zorgaanbieders.
   De prijs moet wel worden vermeld in de overeenkomsten; de prijs zal worden uitgedrukt in punten (voucher) of in euro (cash).

   Moet ik rekening houden met een minimumloon bij het afsluiten van een contract met een individuele begeleider?

   Bij het afsluiten van een overeenkomst met een individuele begeleider moet u rekening houden met de bepalingen van het paritair comité 319. In die bepalingen wordt ook het minimumloon vermeld. U kunt daarvoor eventueel ook contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

   Wat moet ik doen als ik het aantal uren in mijn overeenkomst wijzig van 30 uur naar 20 uur? Moet ik in dat geval een nieuwe overeenkomst indienen?

   Wijzigingen in de frequentie moeten niet gemeld worden aan het VAPH. Het VAPH zal de aanpassing merken aan de kosten die u instuurt. Als een overeenkomst beëindigd wordt, moet u dat uiteraard melden aan het VAPH. 

   Waarom ontvangen vergunde zorgaanbieders van het VAPH een vergoeding bovenop het aantal personeelspunten in de voucherovereenkomst?

   Vergunde zorgaanbieders worden geconfronteerd met een aantal kosten die vroeger vergoed werden via de werkingsmiddelen. Die middelen werden omgevormd naar organisatiegebonden kosten. Een vergunde zorgaanbieder heeft een aantal mensen in dienst die eerder op logistiek of administratief vlak aan de slag zijn. Om die kosten te vergoeden, ontvangt de vergunde zorgaanbieder een percentage organisatiegebonden kosten.

   De percentages werden vastgesteld door de taskforce persoonsvolgende financiering. Dat is een werkgroep waarin zowel vertegenwoordigers vanuit de gebruikersorganisaties, de vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams aanwezig waren om zodoende een voldoende draagvlak te creëren.

   Hulp nodig bij het besteden van uw persoonsvolgend budget?

   U kunt altijd contact opnemen met een van de bijstandsorganisaties. Zij kunnen samen met u bekijken hoe u uw persoonsvolgend budget optimaal kunt inzetten.

 • Fact check transitie persoonsvolgende financiering - juni 2017

  Ik kan mijn partner niet als assistent tewerkstellen, omdat hij daarvoor een aangepast diploma nodig heeft.

  Gedeeltelijk waar. U kunt een overeenkomst afsluiten met personen die u ondersteuning bieden, ook met uw partner. Voor bepaalde aspecten van uw ondersteuning is geen diploma nodig.

  Sommige handelingen mag uw ondersteuner echter enkel uitvoeren als hij daarvoor een bepaald diploma heeft. Om te garanderen dat zorghandelingen die een bijzondere expertise en vaardigheid vereisen ook werkelijk uitgevoerd worden door personen die daartoe over de juiste kwalificaties beschikken, werd zowel op federaal als op Vlaams niveau een wettelijke regeling uitgewerkt. Op Vlaams niveau is er het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening. In het kader van het persoonlijke-assistentiebudget zijn persoonlijke assistenten vrijgesteld van de toepassing van dat decreet. Er wordt momenteel een gelijkaardige uitzondering getroffen voor gelijkaardige ondersteuning (‘assistentie’) die in het kader van het persoonsvolgend budget wordt geboden.

  In elk geval moet u de arbeidswetgeving volgen en de personen die u zorg geven correct vergoeden.  Een overeenkomst met een familielid tot de tweede graad kan. Dan is het geen arbeidsovereenkomst, maar een takenovereenkomst (via het sociaal secretariaat).

  Denk eraan: u hebt in alle gevallen een schriftelijk contract nodig.

  Kiezen voor cash bij een vergunde zorgaanbieder maakt uw ondersteuning duurder dan wanneer u kiest voor voucher.

  Gedeeltelijk waar. De prijs die u betaalt voor uw ondersteuning, is afhankelijk van:

  • de soort ondersteuning die u wenst;
  • uw zorgzwaarte en zorgprofiel;
  • hoe uw zorgaanbieder erop georganiseerd is om de ondersteuning te bieden;
  • de anciënniteit en kwalificaties van het personeel dat wordt ingezet.

  Elke zorgaanbieder moet zijn (mogelijke) gebruikers informeren over de kosten die aangerekend kunnen/zullen worden.

  Of u wenst te betalen in cash dan wel in voucher of met een combinatie van beide,  kan een invloed hebben op de prijs:

  • Als u kiest voor vergoeding via voucher, dan ontvangt uw zorgaanbieder van het VAPH een subsidie die de effectieve loonkost van het personeel dat uw ondersteuning biedt, quasi volledig afdekt, terwijl u zelf er niet meer of minder punten uit uw persoonsvolgend budget hoeft aan te besteden.
  • Als u kiest voor vergoeding in cash, dan zal de zorgaanbieder de loonkost verrekenen in uw factuur.

  Anders gesteld:

  • Of de zorgaanbieder nu personeel met meer of minder anciënniteit inzet, u zult binnen het vouchersysteem een zelfde aantal punten uit uw persoonsvolgend budget moeten inzetten.
  • Als u werkt met het cash-systeem, dan zult u afhankelijk van de reële kost van het personeel meer of minder euro’s van uw persoonsvolgend budget moeten besteden.

  Naarmate duurder personeel wordt ingezet om uw ondersteuning te realiseren, zal het systeem van voucher voor u als budgethouder dus voordeliger zijn.  Anderzijds biedt het cash-systeem meer mogelijkheden om de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, zowel voor uzelf als voor de zorgaanbieder.

  Mijn vergunde zorgaanbieder beschikt nu over minder middelen om mij te ondersteunen.

  Gedeeltelijk waar. De middelen die uw zorgaanbieder in 2016 van het VAPH kreeg, werden voor 2017 verdeeld over al de cliënten van die zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan in 2017 dan ook de ondersteuning die in 2016 werd geboden, verder zetten.  Dat uiteraard voor zover de cliënten ervoor kiezen om hun persoonsvolgend budget in dezelfde mate bij dezelfde zorgaanbieder verder in te zetten.

  De middelen die het VAPH aan de zorgaanbieders beschikbaar stelt om dagondersteuning en verblijf te organiseren, houden er immers rekening mee dat die ondersteuning aan meerdere cliënten tegelijk wordt geboden. Er wordt dus rekening gehouden met een zekere schaalgrootte, met een bepaalde inbreng van middelen vanuit de persoonsvolgende budgetten van de cliënten.

  Wanneer dus meerdere cliënten tegelijk beslissen om hun persoonsvolgend budget ergens anders of op een andere manier in te zetten, dan kan dat tijdelijk –in afwachting van nieuwe cliënten die hun persoonsvolgend budget bij dezelfde aanbieder besteden- een invloed hebben op de ondersteuning die de aanbieder u kan bieden.

  Uw aanbieder beschikt dus over evenveel middelen voor zover er geen grote wijzigingen zijn gebeurd van cliënten die weggegaan zijn uit de voorziening of hun persoonsvolgend budget niet langer volledig in de voorziening besteden.

  Dat is eigen aan het systeem van de persoonsvolgende financiering: elke budgethouder beslist zelf waar en hoe hij zijn persoonsvolgend budget inzet. De middelen zijn niet langer direct gekoppeld aan de zorgaanbieder, maar aan de persoon met een handicap.

  Mijn vergunde zorgaanbieder (of ook: de gebruikersraad samen met de zorgaanbieder) vraagt alle gebruikers om solidair te zijn en hun volledig persoonsvolgend budget in de voorziening in te zetten voor zorg en ondersteuning.

  Gedeeltelijk waar. Uw zorgaanbieder kan zelf bepalen hoe hij zijn ondersteuning aanbiedt en wat zijn voorwaarden daarbij zijn. Voor mensen die in 2016 al ondersteuning hadden van de zorgaanbieder, werden de middelen van de zorgaanbieder over de gebruikers verdeeld. Daarom is het moeilijk voor uw vergunde zorgaanbieder om echt individueel af te bakenen wat uw aandeel is. Als er gevraagd wordt om solidair te zijn met de anderen, dan kan dat te maken hebben met het feit dat wanneer vele gebruikers tegelijkertijd de vergunde zorgaanbieder zouden verlaten, hun ondersteuning veranderen of hun vrij besteedbaar bedrag opvragen, dat in bepaalde gevallen invloed zou kunnen hebben op de verderzetting van die ondersteuning voor alle gebruikers. Maar uw budget verplicht ‘afgeven’ kan niet gevraagd worden. Het is uw keuze of u op een dergelijke vraag wilt ingaan: het persoonsvolgend budget geeft u de mogelijkheid om zelf uw ondersteuning te bepalen.

  Voelt u zich niet goed geplaatst om daarover in onderhandeling te gaan met uw zorgaanbieder, dan kunt u beroep doen op een bijstandsorganisatie. Voor wie in 2016 gebruik maakte van een voorziening en voor wie het volledige persoonsvolgend budget besteed wordt aan een voucher-overeenkomst, biedt het VAPH de mogelijkheid om eenmalig gratis bijstand te verkrijgen, ter waarde van 300 euro. Dat bedrag wordt door het VAPH rechtstreeks aan de bijstandsorganisatie vergoed en wordt dus niet aangerekend op het persoonsvolgend budget.

  Hebt u het gevoel dat u onder druk wordt gezet, dan kunt u dat melden bij de gebruikersraad. Of u kunt de klachtenprocedure volgen: eerst intern, bij uw zorgaanbieder, of, als dat niet lukt, door de situatie te melden bij het VAPH. Bent u lid van een bijstandsorganisatie, dan kunt u zo’n situatie ook bij hen melden. Zij hebben als opdracht om de mistoestanden en klachten te verzamelen en aan het VAPH te melden.

  Omdat alle prijzen nog niet bekend zijn, moet ik een ‘lege’ dienstverleningsovereenkomst tekenen.

  Niet waar.  Een lege overeenkomst tekenen is nooit een goed idee. Er is nog tijd genoeg om dat rustig voor te bereiden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alle nieuwe overeenkomsten zouden worden afgesloten voor 1 april 2017.

  Om iedereen ruim de tijd te geven om rustig na te denken en te onderhandelen, is die periode verlengd: alle nieuwe overeenkomsten voor wie in een voorziening verbleef, moeten worden afgesloten tegen 31 december 2017. Wacht best niet tot het laatste moment om dat te doen, maar start tijdig met de voorbereiding.

  Intussen kunt u wel al afspraken maken over de ondersteuning die u geboden wordt, maar onder voorbehoud.

  Ondertussen blijft de 'oude' overeenkomst (van 2016) gelden.

  Als gebruiker van een voorziening mag/kan Ik mijn vrij besteedbaar bedrag niet opnemen.

  Gedeeltelijk waar. Uw persoonsvolgend budget is berekend op basis van de ondersteuning die u kreeg in voorgaande jaren. Wenst u die ondersteuning integraal te behouden en verder te zetten, dan heeft u binnen uw persoonsvolgend budget geen middelen beschikbaar om een vrij besteedbaar deel op te vragen.

  Wenst u toch een deel van de middelen ‘vrij te besteden’, dan kan dat voor zover u minstens een deel van uw huidige ondersteuning op een andere manier organiseert en dus uw persoonsvolgend budget op een andere manier inzet.

  Als u uw vrij besteedbaar bedrag wilt opnemen, dan moet er daarvoor financiële ruimte zijn in uw persoonsvolgend budget. U kunt die financiële ruimte creëren door de contracten (vouchers) met uw zorgaanbieder te heronderhandelen.  U moet er dan wel rekening mee houden dat u dan geen garantie meer hebt op de verderzetting van uw ondersteuning zoals voorheen. De garantie op verderzetting van uw ondersteuning vervalt op het moment dat u uw besteding wijzigt.

  Mijn vergunde zorgaanbieder kan mij verplichten mijn budget cash/ in voucher te besteden.

  Waar. Een vergunde zorgaanbieder heeft de vrijheid om te bepalen dat hij enkel besteding in cash of enkel besteding in voucher toelaat. Het VAPH raadt de vergunde zorgaanbieders aan om zowel besteding in cash als in voucher mogelijk te maken, maar kan dat niet verplichten.

  Uw persoonsvolgend budget maakt het u mogelijk om op elk moment – mits respecteren van de opzegtermijnen- uw overeenkomst met de zorgaanbieder te beëindigen en een andere aanbieder te zoeken die wél ingaat op uw wensen omtrent de inzet van uw persoonsvolgend budget.

  Bijstandsorganisaties zijn verplicht.

  Niet waar. U bent niet verplicht beroep te doen op een bijstandsorganisatie.

  U kunt uw ondersteuning volledig zelf organiseren en onderhandelen. Als u dat wenst, kunt u zich professioneel laten ondersteunen. Dat kan dan bijvoorbeeld door beroep te doen op een van de vijf bijstandsorganisaties. Die worden (gedeeltelijk) gefinancierd door de overheid om die taak op te nemen. Hun opdracht is om collectief te informeren, of individueel met u mee te zoeken naar wie u de ondersteuning kan bieden die u wilt en nodig hebt. Ze kunnen ook mee onderhandelen over uw overeenkomsten. U bent helemaal niet verplicht om met hen in zee te gaan. Wel kunt u, als u dat wenst, beroep op hen doen om u bij te staan en u zo te versterken.

  Enkel wanneer het VAPH vaststelt dat u moeilijkheden hebt om uw persoonsvolgend budget tijdig op te starten of bij het beheer van uw cash budget, kunt u aangemaand  worden om beroep te doen op een van de bijstandsorganisaties.

  Bijstandsorganisaties zijn duur.

  Gedeeltelijk waar. Bijstandsorganisaties hebben een collectieve informatie- en adviesopdracht. Dat wil zeggen dat u gratis bij hen terecht moet kunnen voor praktische basisinformatie. Zo organiseren ze gratis infosessies. Dat noemen ze de laagdrempelige bijstand. Ze worden deels gefinancierd door de overheid. Voor het overige deel van hun werkingskosten zijn ze afhankelijk van de prijs die ze aanrekenen aan hun leden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor alle bijstandsorganisaties 50 euro per jaar. Vervolgens verschillen de prijzen volgens de intensiteit (hoogdrempelige bijstand) van de geboden dienstverlening. Het lidgeld en de facturen van de coaching kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget.

  Wanneer u besteedt in cash bij een niet-vergunde aanbieder, dan krijgt u voor de kosten die daarmee gepaard gaan, 11,94 % beheerskosten bovenop uw persoonsvolgend budget. Die beheerskosten kunt u inzetten om u te laten bijstaan voor het beheer van uw budget, bij bijvoorbeeld een bijstandsorganisaties.

  Ik hoorde dat ik ter waarde van 300 euro beroep kan doen op een bijstandsorganisatie. Maar die zegt dat ze daarvoor nog niet één gesprek kan voeren.

  Gedeeltelijk waar. Hoeveel bijstand geboden wordt voor het bedrag van 300 euro verschilt naargelang de bijstandsorganisatie waarop u beroep doet.

  Als u al gebruik maakte van de ondersteuning van een voorziening, dan is uw persoonsvolgend budget berekend op basis van de ondersteuning die u al kreeg. U hebt daardoor in principe geen budget meer over om u eventueel te laten bijstaan bij het heronderhandelen van uw ondersteuning. Omdat uw hele budget in deze overgangsfase als voucher gereserveerd staat bij uw zorgaanbieder, voorziet het VAPH daarvoor extra middelen ter waarde van maximum 300 euro per budgethouder. Wat de bijstandsorganisatie voor die prijs aanbiedt, kan verschillen. Meer informatie vindt u op de websites of bij de advieslijnen van de bijstandsorganisaties. Als het om hoogdrempelige bijstand gaat (mee op zoek gaan naar de ondersteuning die u wenst, mee onderhandelen over uw overeenkomst …) loopt de kostprijs van één coaching al gauw op tot 300 euro, verplaatsingstijd en administratietijd inbegrepen.

  Alles wordt nu veel duurder bij mijn vergunde zorgaanbieder. Vervoer, de taart bij een feestje …: dat wordt nu allemaal doorgerekend.

  Niet waar. Tot hiertoe betaalde iedere cliënt die al gebruik maakte van de ondersteuning door een voorziening, een bijdrage. Daar zaten die kosten ook al in, maar dan als een vast bedrag. Die taart en dat vervoer, daar betaalde u vroeger dus ook voor. Het is de bedoeling dat die bijdrage evolueert (bij sommigen is het al zo) naar een precies afgelijnd bedrag, dat dan enkel uw werkelijke woon- en leefkosten bevat. Vergunde zorgaanbieders hebben tot 2020 om die stap te zetten. Het is niet de bedoeling dat woon- en leefkosten meer bedragen dan uw vroegere bijdrage. Voor wijzigingen van de woon- en leefkosten is een voorafgaand overleg met het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad, verplicht. Dat moet een positief advies geven. Transparantie is daarbij een absolute voorwaarde: de gebruiker moet eenduidig weten wat aangerekend wordt/zal worden en aan welke prijs. De vergunde zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat dit overleg heeft plaats gevonden.

  Wie nieuw instroomt bij een vergunde zorgaanbieder, betaalt onmiddellijke de reële woon- en leefkosten. U kunt de hoogte van uw woon- en leefkosten deels zelf bepalen. In het contract met de zorgaanbieder verdelen jullie immers de taken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf de was te doen. Dan kan de vergunde zorgaanbieder u daarvoor geen kosten aanrekenen. Zo kunt u ook afspraken maken met de vergunde zorgaanbieder in verband met uw kamer, de aankoop van shampoo, boterhambeleg  …  U kunt vragen dat in uw contract staat wat wel en niet inbegrepen is in uw woon- en leefkosten. Hou er wel rekening mee dat wat u vraagt, voor de aanbieder organisatorisch haalbaar moet zijn.

  Ik ken iemand die evenveel ondersteuning nodig heeft als ik en die heeft een veel hoger budget.

  Waar. De nieuwe toeleidingsprocedure vertrekt vanuit uw vraag (het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget) en uw zorgzwaarte (het multidisciplinair verslag). Zo wordt een budget bepaald op maat van uw zorgnood, uw vraag en uw specifieke situatie. Het is dus normaal dat twee personen met eenzelfde handicap toch een verschillend budget van het VAPH krijgen.

  Bij het omschakelen van het vroegere systeem (= financiering van de voorzieningen) naar het nieuwe systeem (= financiering via persoonsvolgende budgetten) hebben personen die al zorg en ondersteuning van het VAPH kregen, die nieuwe procedure echter (nog) niet doorlopen. De ondersteuning die ze kregen en de middelen die hun voorziening daarvoor had, werden eenvoudigweg omgezet in individuele budgetten. Als u alle individuele budgetten van de cliënten die op 31 december 2016 al gebruik maakten van de voorziening zou optellen, dan zou u het bedrag uitkomen dat het VAPH in 2016 aan de voorziening betaalde om zorg en ondersteuning te bieden.

  Beslissingen uit de jaren ’80 hebben er echter voor gezorgd dat niet alle voorzieningen evenveel middelen beschikbaar hadden om gelijkaardige zorg te bieden aan hun cliënten. Die verschillen waren nog niet weggewerkt toen het budget van de voorziening omgezet werd naar individuele budgetten. Daardoor zijn er vandaag dus nog onterechte verschillen in budgetten van cliënten. De Vlaamse regering heeft gevraagd om een plan uit te werken om die verschillen weg te werken. Dat plan wordt voor de zomer besproken.

  Mijn datum van een aanvraag bepaalt mee wanneer ik een persoonsvolgend budget zal krijgen. Maar ik krijg geen informatie over wat dat voor mij betekent, welk mijn volgnummer is binnen mijn prioriteitencategorie.

  Waar. De datum van aanvraag bepaalt mee wanneer u uw persoonsvolgend budget krijgt. Er zijn ook nog een heel aantal andere factoren die mee bepalen wanneer u uw persoonsvolgend budget krijgt. Dat maakt het erg moeilijk, of beter onmogelijk, om eenduidig aan te geven op welke plaats u precies staat en hoe lang u nog zult moeten wachten.

  Er zijn grofweg drie elementen die bepalen wanneer u uw persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld kunt krijgen: de prioriteit die aan uw vraag wordt gegeven, de tijd die u al gewacht hebt en de middelen die het VAPH beschikbaar heeft om budgetten ter beschikking te stellen.

  • de prioriteit van uw vraag:
   • Sommige vragen krijgen absolute voorrang: bijvoorbeeld vragen van personen in een noodsituatie, vragen van personen met een uiterst snel evoluerende aandoening, vragen van jongvolwassenen die de overgang van minder- naar meerderjarigenzorg maken.
   • Alle andere vragen worden door een speciale commissie (de regionale prioriteitencommissie) beoordeeld op prioriteit en ondergebracht in een van drie prioriteitengroepen. Bij het bepalen van de prioriteit speelt de dringendheid van de vraag een doorslaggevende rol. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de mate waarin uw netwerk vandaag of in het verleden zelf al heel wat ondersteuning opnam.
  • De tijd die u al gewacht hebt op ondersteuning:
   • Binnen elk van de drie prioriteitengroepen wordt elke vraag geordend volgens de datum waarop de vraag werd gesteld.
  • De middelen die het VAPH beschikbaar heeft om budgetten ter beschikking te stellen:
   • Het VAPH krijgt van de Vlaamse Regering een bepaald budget dat ze mag besteden aan zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Dat budget is erg groot, maar niet onbeperkt. Om iedereen een perspectief op een persoonsvolgend budget te geven, heeft de Vlaamse Regering beslist dat de beschikbare middelen verdeeld moeten worden over de drie prioriteitengroepen. In 2017 wordt volgende verdeling gebruikt:
    • 80 % van het geld dat beschikbaar is voor meerderjarige zorgvragers gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1.
    • 5 % gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 2.
    • 15 % gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 3.

  Het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering en het nieuwe systeem van prioritering is nog niet zo lang geleden gestart. De omschakeling van alle gebruikers en alle wachtenden is nog niet helemaal afgerond.

  Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk voor het VAPH aan hoeveel mensen er absolute prioriteit zal moeten gegeven worden en dus hoeveel geld daarvoor nodig zal zijn. Hoe meer mensen absolute voorrang vragen en krijgen, hoe minder middelen er overblijven om ook budgetten aan de andere personen ter beschikking te stellen.

  Het VAPH zal dat heel zorgvuldig opvolgen en elk jaar aan de minister en het Vlaams Parlement cijfers voorleggen zodat bepaald kan worden of de beschikbare middelen voldoende zijn of hoeveel bijkomende middelen er nog nodig zijn.

  Mijn zorgaanbieder kan nog geen prijzen geven.

  Niet waar. Voorzieningen, nu vergunde zorgaanbieders, moeten kunnen aangeven hoeveel personeel ze nodig hebben om uw vraag in te willigen en hoeveel dat dan kost. Ze moeten transparant communiceren over welke prijzen ze waarvoor kunnen en zullen aanrekenen (bijvoorbeeld via de website). Maar omdat de persoonsvolgende financiering een nieuw systeem is, zijn niet alle vergunde zorgaanbieders even goed voorbereid. Ze hebben niet allemaal een duidelijk prijzenbeleid. In principe wordt de vroegere kostprijs nu vertaald in uw budget en onderhandelt u over de ondersteuning die u wenst. De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen om de vergunde zorgaanbieders daarin hun autonomie te geven. Het VAPH legt dus geen prijzen op. Wel moeten vergunde zorgaanbieders functioneren als vzw’s of verenigingen met sociale doelstellingen en dus niet gericht zijn op winst. Verder moeten ze de richtlijnen van het kwaliteitshandboek volgen. Plotse, onverklaarbare en onredelijke prijsverhogingen kunnen dus niet en worden, als het zo is, best gemeld aan het VAPH.

  Voor zorggebruikers die al gebruik maakten van de ondersteuning door de vergunde zorgaanbieder, is de ondersteuning die in 2016 geboden wordt de basis die moet verdergezet worden.

  Voor nieuwe instromers is het ondersteuningsplan het vertrekpunt, op basis waarvan de vergunde zorgaanbieder kan aangeven hoeveel en welk personeel nodig is om het gevraagde te bieden.

  Als ik niet langer mijn dagondersteuning bij mijn huidige zorgaanbieder verderzet, wordt mijn persoonsvolgend budget verminderd, omdat mijn zorgaanbieder dat dan aan het VAPH moet melden en mijn persoonsvolgend budget dan zal verminderd worden.

  Niet waar. Als u ervoor kiest om uw budget anders in te zetten, dan moet u de wettelijke opzegtermijnen volgen. Na afloop van die opzegtermijnen kunt u een nieuwe overeenkomst met een andere aanbieder aangaan.

  Vroeger had ik recht op verlof, nu kan spontaan afwezig zijn niet meer.

  Gedeeltelijk waar. U kunt nog altijd zelf bepalen wanneer u wel en wanneer u niet verblijft in de voorziening. Om praktisch-organisatorische redenen is het wel aangewezen dat in de mate van het mogelijke vooraf te melden aan uw zorgaanbieder. Ter vergelijking: u verwittigt uw werkgever of de crèche ook op voorhand wanneer u er niet zult zijn; maar een onverwachte afwezigheid moet ook kunnen.

  Dit is een typisch voorbeeld van wat u kunt onderhandelen met uw zorgaanbieder: dat u bijvoorbeeld x- aantal dagen wilt voorzien waarop u niet naar de vergunde zorgaanbieder komt. Omdat de zorgaanbieder zich moet kunnen voorzien dat het nodige personeel al dan niet aanwezig is, kan hij u wel vragen in de mate van het mogelijke vooraf te verwittigen.

  Het OCMW maakt gebruik van mijn basisondersteuningsbudget, omdat ik in schuldbemiddeling zit.

  Gedeeltelijk waar. Het basisondersteuningsbudget omvat 300 euro per maand. Het basisondersteuningsbudget is een vast, niet belastbaar bedrag. Het is bedoeld voor uw ondersteuning en u kunt het vrij besteden, zonder dat verantwoording nodig is.  

  Een OCMW kan inderdaad het basisondersteuningsbudget meenemen in de schuldbemiddeling. Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen/tegemoetkomingen aan te wenden om uw budget te beheren, tot uw schulden zijn afgelost. Dus ook uw basisondersteuningsbudget.

  Echter, dat is nog iets anders dan beslag leggen op het basisondersteuningsbudget door schuldeisers. De uitkeringen in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming zijn beschermd tegen beslag. Zo kan het basisondersteuningsbudget beschouwd worden als een ‘tegemoetkoming voor mindervaliden’ zoals vermeld in het Gerechtelijk Wetboek (art. 1410,§2) en is daardoor niet vatbaar voor beslag.

  Bemiddeling kan, beslag niet, daarom zeggen we hier: gedeeltelijk waar.

  Ik heb de brief van het VAPH niet ontvangen, waardoor ik mijn vraag op de wachtlijst niet heb kunnen aanpassen.

  Waar. Het is inderdaad mogelijk dat u de brief van het VAPH niet ontvangen hebt. Iedereen werd aangeschreven, maar de brieven werden niet aangetekend verstuurd. Het is dus niet uit te sluiten dat er brieven verloren zijn gegaan of verkeerd terecht zijn gekomen.

  U kunt op elk moment een nieuwe vraag of een vraag tot herziening aan het VAPH stellen.

  De aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget is lang en er wordt heel veel persoonlijke informatie gevraagd.

  Gedeeltelijk waar. Het doorlopen van de volledige aanvraagprocedure kan inderdaad heel wat tijd in beslag nemen. Maar, dat niet zonder reden. De aanvraagprocedure is niet zomaar een administratieve afvinklijst.  Ze bestaat uit een aantal intensieve bevragingen. Die helpen u om te bepalen welke ondersteuning u precies wilt en nodig hebt (via het ondersteuningsplan), welke zorgzwaarte u precies hebt (via zorgzwaartemeting) en brengen de nodige informatie in kaart om uw prioriteit goed in te kunnen schatten.

  U kunt uw ondersteuningsplan zelf invullen of u laten bijstaan door een dienst maatschappelijk werk, een gebruikersvereniging of een dienst ondersteuningsplan. Uw ondersteuningsplan goed en grondig opmaken is van belang. Het vergroot de kans dat uw persoonsvolgend budget werkelijk op uw maat gesneden is.

  De zorgzwaartemeting gebeurt in een uitgebreide bevraging door een multidisciplinair team dat erkend is door het VAPH. Op basis van uw ondersteuningsplan én de zorgzwaartemeting wordt uw persoonsvolgend budget bepaald.

  Vergunde zorgaanbieders kunnen hun personeel enkel nog contracten aanbieden, gekoppeld aan de persoon met een handicap.

  Niet waar. Dat wordt gezegd, maar tot hiertoe heeft het VAPH nog geen inzage in dergelijke contracten gekregen. Een vergunde zorgaanbieder functioneert als sociaal ondernemer en werkt volgens de kwaliteitsregels. Cliënten kunnen hun ondersteuning binnen het aanbod van de zorgaanbieder wijzigen of kunnen de voorziening verlaten. Nieuwe cliënten kunnen instromen. Een dynamische zorgaanbieder speelt daarop in. Trouwens, voorzieningen functioneerden onder het Flexibel Aanbod Meerderjarigen al meer flexibel en op maat, waardoor er al ervaring is opgebouwd.

  Het budget dat het VAPH me heeft meegedeeld, zal nog veranderen en daardoor wil mijn zorgaanbieder nog geen overeenkomst afsluiten met mij.

  Gedeeltelijk waar. Bij de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem moet rekening gehouden worden met allerlei factoren. Begin dit jaar werden de budgetten zo goed als mogelijk berekend op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was. Voor sommige voorzieningen zijn er nog aanvullingen, wijzigingen of correcties opgetreden die een invloed kunnen hebben op de budgetten van de cliënten uit die voorzieningen.

  Het streefdoel is om eventuele wijzigingen aan de individuele persoonsvolgende budgetten  voor het einde van 2017 mee te delen.

  Het staat u en uw zorgaanbieder vrij om al dan niet al een nieuwe overeenkomst af te sluiten in afwachting van het definitieve persoonsvolgend budget. Als er al een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, dan is het aangewezen om een clausule te voorzien die het mogelijk maakt een en ander te herbekijken op het moment dat het definitieve budget bekend is.

  In elk geval moet uw zorgaanbieder u, als u daarvoor kiest, dezelfde ondersteuning blijven bieden als in 2016.

 • Vragen over de overgang van een persoonlijke-assistentiebudget naar een persoonsvolgend budget

  In januari kreeg u opnieuw een brief van het VAPH. Waarom?

  In oktober 2016 ontving u een brief van het VAPH waarin het bedrag van uw persoonsvolgend budget en het bedrag van uw terugvorderbaar voorschot werden meegedeeld. Beide bedragen werden ondertussen opnieuw berekend. In de brief die u ontving in januari 2017, vindt u de definitieve hoogte van uw persoonsvolgend budget en de definitieve hoogte van uw terugvorderbaar voorschot.

  Hoe werd uw persoonsvolgend budget berekend vanuit uw vroegere persoonlijke-assistentiebudget?

  Uw budgetcategorie van het persoonlijke-assistentiebudget werd omgezet naar een persoonsvolgend budget.
  Het bedrag van het persoonsvolgend budget in de brief is een zorggebonden budget, wat betekent dat bij de omzetting van het persoonlijke-assistentiebudget naar het persoonsvolgend budget volgende elementen in rekening werden gebracht:

  • 50 euro lidgeld bijstandsorganisatie
  • VIA4-middelen indien van toepassing
  • eventueel gebruik van kortverblijf
  • eventuele combinatie met een dagcentrum of een multifunctioneel centrum

  Waarom werd uw persoonsvolgend budget opnieuw berekend?

  • Uw persoonsvolgend budget werd op 22 augustus 2016 berekend op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget van 2016. Als uw persoonlijke-assistentiebudget tussen 22 augustus 2016 en 31 december 2016 gewijzigd is, dan heeft het VAPH uw persoonsvolgend budget aangepast.
  • Als u recht had op VIA4-middelen, dan zijn die middelen opnieuw verrekend in uw persoonsvolgend budget. De berekeningswijze van de VIA4-middelen is na 22 augustus 2016 aangepast. Dat maakt dat de definitieve hoogte van uw persoonsvolgend budget kan gewijzigd zijn ten opzichte van het najaar van 2016.
  • Als u uw budget combineert met ondersteuning van een multifunctioneel centrum en ervoor koos die ondersteuning te laten doorlopen, werd uw persoonsvolgend budget berekend op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget in combinatie met de ondersteuning van uw multifunctioneel centrum. Als u de ondersteuning in het multifunctioneel centrum stopzet, zal uw persoonsvolgend budget verhoogd worden tot uw oorspronkelijk toegekende persoonlijke-assistentiebudget.

  Waarom is uw persoonsvolgend budget lager dan uw persoonlijke-assistentiebudget?

  Wanneer u kiest voor cash bij een niet-vergunde zorgaanbieder, komt er 11,94 % bovenop het bedrag van het persoonsvolgend budget dat vermeld is in de brief die u kreeg.
  Het bedrag van uw persoonsvolgend budget is lager dan uw persoonlijke-assistentiebudget, maar de hoogte van het persoonsvolgend budget die vermeld staat in de brief, gaat enkel over uw zorggebonden budget. Op het deel van uw budget dat u in cash besteedt bij een niet-vergunde zorgaanbieder (bv. individuele begeleider, poetshulp, interim) ontvangt u bijkomend 11,94 %. Dat zijn beheerskosten, omdat u zelf uw administratie doet. Daarmee kunt u ook bijkomende zorg en ondersteuning inkopen. Op die manier kunt u met uw persoonsvolgend budget de zorg en ondersteuning die u vroeger met uw persoonlijke-assistentiebudget inkocht, verderzetten. 

  Waarom werd het terugvorderbaar voorschot opnieuw berekend?

  Het terugvorderbaar voorschot werd opnieuw berekend zodat het nu exact een vierde van het deel van uw persoonsvolgend budget dat u in cash wilt besteden, bedraagt. 

  Wat als uw terugvorderbaar voorschot hoger is dan uw werkkapitaal?

  Als uw terugvorderbaar voorschot hoger is dan uw werkkapitaal, dan zal het VAPH het verschil bijstorten begin 2017. 

  Wat als uw terugvorderbaar voorschot lager is dan uw werkkapitaal?

  Als uw terugvorderbaar voorschot lager is dan uw werkkapitaal, dan zal het VAPH niet bijstorten, maar het verschil terugvorderen. Het bedrag van dat verschil zal niet ingehouden worden van de kosten die betrekking hebben op 2016 (PAB-kosten), maar zal ingehouden worden van de eerste kosten die u indient in het kader van uw persoonsvolgend budget (PVB-kosten). 

  Krijgen mensen die al een persoonlijke-assistentiebudget hadden, ook een terugvorderbaar voorschot?

  Ja, het werkkapitaal werd omgezet naar een terugvorderbaar voorschot. De PAB-budgethouders werkten met een werkkapitaal dat werd aangezuiverd als er kosten werden ingediend.

  Wanneer gebeurt de invordering als gevolg van de verrekening van het werkkapitaal naar het terugvorderbaar voorschot?

  Het bedrag zal niet ingehouden worden van de kosten die betrekking hebben op 2016 (PAB-kosten), maar zal ingehouden worden van de eerste kosten die u indient in het kader van uw persoonsvolgend budget (PVB-kosten).

  Dat betekent concreet dat de resterende kosten van 2016 betaald worden begin 2017. Wanneer alle kosten van 2016 zijn ingediend en terugbetaald, blijft het werkkapitaal over op de rekening. Het werkkapitaal is het bedrag dat bij aanvang van het persoonlijke-assistentiebudget werd betaald (als u ooit het werkkapitaal gebruikte – contacteer dan het team budgetbesteding). De eerste kosten van 2017 moeten door de budgethouder worden betaald. Dat kan met het terugvorderbaar voorschot. Zolang het verschil tussen het werkkapitaal en het terugvorderbaar voorschot niet overschreden is, worden de kosten die u indient in het kader van uw persoonsvolgend budget, niet terugbetaald. 

  Wat gebeurt er met de VIA4-middelen van 2016?

  Als u nog recht hebt op VIA4-middelen van 2016, zal er midden 2017 een afrekening volgen. 

  Ontvangen we als budgethouder in 2017 ook nog VIA4-middelen?

  Voor de meerderjarigen die zijn omgezet naar een persoonsvolgend budget bestaan er geen VIA4-middelen niet meer. Voor budgethouders die er recht op hadden binnen het persoonlijke-assistentiebudget, werd er rekening gehouden met hun recht op VIA4-middelen en werden die middelen verrekend bij de omzetting naar persoonsvolgend budget. 

  Wat met uw huidige overeenkomsten?

  De overeenkomsten die u afgesloten hebt om uw zorg en ondersteuning te organiseren in het kader van uw persoonlijke-assistentiebudget, blijven doorlopen. Het VAPH zal uw overeenkomsten automatisch registreren in mijnvaph.be, als uw overeenkomsten volledig zijn.
  Als u een overeenkomst hebt met een multifunctioneel centrum, dan blijft die overeenkomst verderlopen, u hoeft daarvoor niets te doen. 

  Wanneer is een overeenkomst volledig?

  Een overeenkomst is volledig als het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van de persoon of de organisatie waarmee u een overeenkomst afsluit, vermeld is. 

  Wat als een overeenkomst niet volledig is?

  Als uw overeenkomsten niet volledig zijn, dan brengt het VAPH u daarvan op de hoogte en zult u de overeenkomsten opnieuw moeten bezorgen aan het team Budgetbesteding. Dat kan enkel via mijnvaph.be of via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. Het formulier kunt u via e-mail of per post bezorgen aan het VAPH:

  VAPH
  team Budgetbesteding
  Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  budgetbesteding@vaph.be

  Wat met uw kosten?

  De kosten die u maakt vanaf 1 januari 2017, dient u in via de PVB-kostenstaat
  U kunt de kostenstaten online indienen via mijnvaph.be of via e-mail of per post bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

  VAPH
  team Budgetbesteding
  Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  budgetbesteding@vaph.be

  Uw kostenstaten worden het snelst verwerkt als u ze indient via mijnvaph.be.

  Kunnen we in 2017 nog indirecte kosten indienen?

  De indirecte kosten werden binnen het persoonsvolgend budget vervangen door het vrij besteedbaar deel. De hoogte van het vrij besteedbaar budget is afhankelijk van de hoogte van uw persoonsvolgend budget. U hoeft de besteding van het vrij besteedbaar budget niet te verantwoorden, wat meteen een administratieve vereenvoudiging inhoudt want u hoeft daarvoor niet langer bewijzen bij te houden of in te dienen.

  Hoeveel kostenstaten mag ik insturen?

  Tot einde 2016 was het indienen van het aantal kostenstaten beperkt tot 6 per jaar. Vanaf 2017 kunt onbeperkt kosten registreren of opsturen zodat u steeds over voldoende middelen beschikt op uw PVB-rekening. 

  Wat met uw PAB-rekeningnummer?

  U hoeft geen nieuw rekeningnummer door te geven aan het VAPH. Het VAPH zal uw PAB-rekeningnummer gebruiken voor alle verrichtingen in het kader van uw persoonsvolgend budget. 

  Wat moet u doen met uw papieren overeenkomsten en facturen?

  Binnen het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering moet u geen papieren overeenkomsten of facturen aan het VAPH bezorgen. U moet ze wel gedurende een periode van zeven jaar bijhouden. Het VAPH of Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ze in die periode opvragen in het kader van een controle of inspectie. 

  Wat als u (een deel van) uw budget wilt besteden in cash?

  Als u ervoor kiest om (een deel van) uw budget te besteden in cash, dan vult u het formulier Persoonsvolgend budget starten met besteding in cash in en u bezorgt het formulier aan het team Budgetbesteding van het VAPH. Op het formulier vult u in hoeveel u van uw budget denkt in cash te besteden. Op basis daarvan wordt een terugvorderbaar voorschot berekend.

  Het terugvorderbaar voorschot is een vierde van het deel van uw persoonsvolgend budget dat u in cash wilt besteden. Het dient om de facturen van de overeenkomsten die u afsloot, te betalen zonder dat u die zelf moet voorschieten. Het voorschot is geen deel van uw budget. Bij de stopzetting van uw budget, moet u het voorschot volledig terugbetalen.

  U kunt het formulier online indienen via mijnvaph.be of via e-mail of per post bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

  VAPH
  team Budgetbesteding
  Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  budgetbesteding@vaph.be

  Na ontvangst van het formulier zal het VAPH uw voorschot op uw rekening storten.

  Wat als u uw budget wilt besteden in voucher bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder?

  Als u uw budget wilt besteden in voucher bij een vergunde zorgaanbieder, dan moet u uw budget niet zelf beheren. Het VAPH betaalt de vergunde zorgaanbieder dan rechtstreeks vanuit uw persoonsvolgend budget met een puntensysteem. In mijnvaph.be kunt u uw budgethoogte in euro of in punten raadplegen. 

  Hoe verloopt de overgang naar het persoonsvolgend budget voor meerderjarige PAB-budgethouders die combineren met dagopvang op school?

  Het gaat hier om combinatie persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning van een multifunctioneel centrum. De minderjarigenzorg werd op 1 januari 2017 nog niet omgezet naar persoonsvolgende financiering. Daardoor is ondersteuning van een multifunctioneel centrum met voucher nog niet mogelijk voor meerderjarigen. U hebt de keuze: u continueert het stukje persoonlijke-assistentiebudget en blijft voor de combinatie met het multifunctioneel centrum bij de zorgaanbieder. Of u zet de huidige combinatie met het multifunctioneel centrum stop waardoor u beschikt over het volledige persoonsvolgend budget. U kunt er dan voor kiezen om via het persoonsvolgend budget zorg en ondersteuning in te kopen bij het multifunctioneel centrum met uw cashbudget.  

  Waarom hebt u een lager persoonsvolgend budget bij combinatie met kortverblijf?

  Het bedrag waarmee u kortverblijf inkocht met uw persoonlijke-assistentiebudget werd vertaald naar een bedrag persoonsvolgend budget door er organisatiegebonden kosten af te houden die voortaan rechtstreeks door het VAPH aan de voorziening/vergunde aanbieder worden betaald. Om die daling te compenseren, zou de factuur van het kortverblijf bij het persoonsvolgend budget lager moeten liggen dan bij het persoonlijke-assistentiebudget.  

 • Vragen over de overgang van een persoonsgebonden budget naar een persoonsvolgend budget

  In januari kreeg u opnieuw een brief van het VAPH. Waarom?

  In oktober 2016 ontving u een brief van het VAPH waarin het bedrag van uw persoonsvolgend budget werd meegedeeld. Dat bedrag werd ondertussen opnieuw berekend. In de brief die u ontving in januari 2017, vindt u de definitieve hoogte van uw persoonsvolgend budget. 

  Hoe werd uw persoonsvolgend budget berekend vanuit uw vroegere persoonsgebonden budget?

  Uw budgetcategorie van het persoonsgebonden budget werd omgezet naar een persoonsvolgend budget. Het bedrag van het persoonsvolgend budget in de brief is een zorggebonden budget, wat betekent dat bij de omzetting van het persoonsgebonden budget naar het persoonsvolgend budget volgende elementen in rekening werden gebracht:

  • toegekend persoonsgebonden budget verhoogd met 15 % als u uw budget besteedde bij een dienst of voorziening van het VAPH en met 2 % op het cashgedeelte van uw budget
  • VIA4-middelen indien van toepassing

  Waarom werd uw persoonsvolgend budget opnieuw berekend?

  Uw persoonsvolgend budget werd herberekend op basis uw toegekend persoonsgebonden budget verhoogd met 15 % als u uw budget besteedde bij een dienst of voorziening van het VAPH en met 2 % op het cashgedeelte van uw budget. Dat maakt dat de definitieve hoogte van uw persoonsvolgend budget kan gewijzigd zijn ten opzichte van het najaar van 2016. 

  Waarom is uw persoonsvolgend budget lager dan uw persoonsgebonden budget?

  Wanneer u kiest voor cash, komt er 11,94 % bovenop het bedrag van het persoonsvolgend budget dat vermeld is in de brief die u kreeg.

  Het bedrag van uw persoonsvolgend budget is lager dan uw persoonsgebonden budget, maar de hoogte van het persoonsvolgend budget die vermeld staat in de brief, gaat enkel over uw zorggebonden budget. Op het deel van uw budget dat u in cash besteedt bij een niet-vergunde zorgaanbieder (bv. individuele begeleider, poetshulp, interim) ontvangt u bijkomend 11,94 %. Dat zijn beheerskosten, omdat u zelf uw administratie doet. U kunt hiermee bijkomend zorg en ondersteuning inkopen. Op die manier kunt u met uw persoonsvolgend budget de zorg en ondersteuning die u vroeger met uw persoonsgebonden budget inkocht, verderzetten. 

  Wat met de voorschotten en de jaarlijkse afrekeningen?

  In het nieuwe systeem wordt er niet meer gewerkt met voorschotten en jaarlijkse afrekeningen. De kosten die u indient, worden automatisch op uw rekening gestort. U ontvangt in 2017 enkel nog een jaarlijkse afrekening van 2016. Als blijkt uit de jaarlijkse afrekening dat u een bedrag moet terugbetalen aan het VAPH, dan zal dat bedrag in mindering gebracht worden op uw persoonsvolgend budget van 2017. 

  Wat met uw huidige overeenkomsten?

  De overeenkomsten die u afgesloten hebt met een individuele zorgaanbieder, blijven doorlopen. Het VAPH zal uw overeenkomsten automatisch registreren in mijnvaph.be, als uw overeenkomsten volledig zijn.

  De overeenkomsten die u afgesloten hebt met een VAPH-voorziening of een bijstandsorganisatie in het kader van trekkingsrecht, moeten opnieuw onderhandeld worden. De VAPH-voorziening of de bijstandsorganisatie bezorgen de nieuwe overeenkomsten aan het VAPH.

  Wanneer is een overeenkomst volledig?

  Een overeenkomst is volledig als het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van de persoon of de organisatie waarmee u een overeenkomst afsluit, vermeld is.

  Wat als een overeenkomst niet volledig is?

  Als uw overeenkomsten niet volledig zijn, dan brengt het VAPH u daarvan op de hoogte en zult u de overeenkomsten opnieuw moeten bezorgen aan het team Budgetbesteding. Dat kan enkel via mijnvaph.be of via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. Het formulier kunt u via e-mail of per post bezorgen aan het VAPH:

  VAPH
  team Budgetbesteding
  Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  budgetbesteding@vaph.be

  Wat met uw kosten?

  De kosten die u maakte tot en met 31 december 2016, dient u in via de PGB-kostenstaat. U dient die kosten in vóór 1 maart 2017. Al die kosten worden uitbetaald tot uw PGB-jaarbudget opgebruikt is. De kosten die u maakt vanaf 1 januari 2017, dient u in via de nieuwe PVB-kostenstaat.

  U kunt de kostenstaten online indienen via mijnvaph.be of via e-mail of per post bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

  VAPH
  team Budgetbesteding
  Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  budgetbesteding@vaph.be

  Uw kostenstaten worden het snelst verwerkt als u ze indient via mijnvaph.be.

  Wat met uw PGB-rekeningnummer?

  U hoeft geen nieuw rekeningnummer door te geven aan het VAPH. Het VAPH zal uw PGB-rekeningnummer gebruiken voor alle verrichtingen in het kader van uw persoonsvolgend budget. 

  Wat moet u doen met uw papieren overeenkomsten en facturen?

  Binnen het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering moet u geen papieren overeenkomsten of facturen aan het VAPH bezorgen. U moet ze wel gedurende een periode van zeven jaar bijhouden. Het VAPH of Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ze in die periode opvragen in het kader van een controle of inspectie.

  Wat als u uw budget wilt besteden in voucher bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder?

  Als u uw budget wilt besteden in voucher bij een vergunde zorgaanbieder, dan moet u uw budget niet zelf beheren. Het VAPH betaalt de vergunde zorgaanbieder dan rechtstreeks vanuit uw persoonsvolgend budget met een puntensysteem. In mijnvaph.be kunt u uw budgethoogte in euro of in punten raadplegen.

 • Vragen over de terbeschikkingstellingsbrief aan huidige ZIN-gebruikers die sinds januari 2017 een persoonsvolgend budget krijgen

  Waarom is er een wijziging?

  Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of -voorziening, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Met het nieuwe systeem wil men ondersteuning meer vraaggestuurd en meer op maat aanbieden. Mensen die gebruik maken van intensieve ondersteuning, krijgen een persoonsvolgend budget waarmee ze hun ondersteuning kunnen vergoeden. Mensen die minder ondersteuning gebruiken, zullen hun ondersteuning verderzetten onder de vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp. Alle diensten en voorzieningen waar dat het geval is, krijgen daarvoor een speciale erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp, zodat ze die mensen kunnen verder helpen.

  In de eerste helft van januari 2017 ontvingen alle personen die een persoonsvolgend budget ter beschikking krijgen, een brief van het VAPH met daarin de hoogte van hun budget. Met dat budget zullen ze vanaf 1/1/2017 hun huidige ondersteuning kunnen betalen of als ze dat wensen, anders organiseren. De brief en de bijgevoegde folders bevatten ook extra informatie over hoe ze hun persoonsvolgend budget kunnen besteden en welke hulp ze daarbij kunnen krijgen van de bijstandsorganisaties.

  Ik wil mijn huidige ondersteuning gewoon verderzetten. Kan dat?

  Bij de overstap naar het systeem van persoonsvolgende financiering garanderen de zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) dat de mensen die nu al ondersteuning krijgen, vanaf 2017 die ondersteuning kunnen verderzetten. De zorgaanbieder (dienst of voorziening) die u nu ondersteuning biedt, zal u dezelfde ondersteuning kunnen bieden als vroeger.

  In het verleden betaalde het VAPH uw zorgaanbieder (dienst of voorziening) rechtstreeks voor de ondersteuning die hij u bood. Vanaf januari 2017 krijgt u een budget om die ondersteuning te vergoeden.

  De overeenkomsten die u vroeger hebt afgesloten met de voorziening zullen nog aangepast worden aan de regels van persoonsvolgende financiering, maar aan de ondersteuning hoeft niets te wijzigen tenzij u dat zelf wenst en overeenkomt met uw zorgaanbieder(s). 

  Wat is een vergunde zorgaanbieder?

  Vergunde zorgaanbieder is de nieuwe term voor de diensten en voorzieningen die werken met de persoonsvolgende budgetten en daarvoor een vergunning hebben van het VAPH.

  Hoe is bepaald dat ik een persoonsvolgend budget krijg?

  In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 staat uitgelegd hoe de overgang van het oude systeem naar persoonsvolgende financiering moet verlopen voor personen die al ondersteuning krijgen van het VAPH. De regels zijn dus vastgelegd door de Vlaamse Regering.

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen de opdracht om voor al hun cliënten in te schatten hoeveel ondersteuning ze kregen en hoe hoog hun zorgzwaarte is. Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning of hulp die u als persoon met een handicap nodig hebt in uw dagelijks leven. De zorgaanbieders hebben die gegevens doorgegeven op 31/3/2016. Op basis van die gegevens werd berekend dat u een persoonsvolgend budget zal krijgen en hoe hoog dat budget is. Als uw ondersteuning tussen 1/4/2016 en 31/12/2016 nog is gewijzigd, zal uw zorgaanbieder dat doorgeven aan het VAPH en dan zal het VAPH opnieuw nagaan of u uw ondersteuning kunt verderzetten met rechtstreeks toegankelijke hulp of dat de hoogte van uw persoonsvolgend budget wordt aangepast. U zult dan opnieuw een brief ontvangen van het VAPH.

  Over welke ondersteuning gaat het?

  Uw zorgaanbieder (dienst of voorziening) heeft ingeschat hoeveel ondersteuning u van hem kreeg. Daarvoor duidde hij voor de onderstaande ondersteuningsvormen aan hoe vaak die aan u werden geboden:

  • dagondersteuning (opvang overdag)
  • woonondersteuning (opvang ‘s nachts)
  • individuele ondersteuning (één-op-één-ondersteuning, dus niet in groep) die kan bestaan uit:
   • psychosociale begeleiding
   • praktische hulp
   • globale individuele ondersteuning (combinatie van de twee voorgaande)
   • oproepbare permanentie

  Daarbij werd ook rekening gehouden met aan- of afwezigheden die regelmatig voorkwamen, bijvoorbeeld jaarlijkse vakantie, gebruik van kortopvang (vb. regelmatig gaan logeren) …

  Er werd geen rekening gehouden met het feit dat er de afgelopen tijd toevallig meer of minder ondersteuning werd geboden (vb. extra ondersteuning door ziekte van een mantelzorger, minder ondersteuning door ziekte van de persoon met een handicap …).

  Wat is zorgzwaarte?

  Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning of hulp die u als persoon met een handicap nodig hebt in uw dagelijks leven. Dat wordt uitgedrukt in nood aan begeleiding en permanentie/toezicht.

  Kan ik de gegevens van de zorgzwaarte-inschatting in de toekomst nog gebruiken?

  De inschattingen die door de zorgaanbieders werden gedaan, werden enkel gebruikt in het kader van de omzetting naar persoonsvolgende budgetten of rechtstreeks toegankelijke hulp.

  Als er een controle-inschaling werd uitgevoerd met het zorgzwaarte-instrument, dan kunt u de resultaten daarvan, namelijk de B- en P-waarden gebruiken bij een eventuele nieuwe aanvraag. Zeker gedurende de eerste jaren op voorwaarde dat uw zorgzwaarte niet wezenlijk is veranderd in die periode. 

  Wanneer is bepaald hoe hoog mijn budget is? Op basis van welke informatie is bepaald hoe hoog mijn budget is?

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) hebben de gegevens over uw ondersteuning en zorgzwaarte doorgegeven op 31/3/2016. Het betreft een inschatting van de hoeveelheid ondersteuning die ze u toen gaven en een inschatting van hoeveel ondersteuning u nodig hebt in uw dagelijks leven.

  Als ik op het ogenblik van de inschatting veel ziek of afwezig was, zal ik dan ook minder ondersteuning krijgen dan ik eigenlijk nodig heb?

  De dienst of voorziening(en) waar u op 31/03/2016 ondersteuning kreeg, heeft een inschatting gemaakt van uw zorgzwaarte en de frequentie van ondersteuning (hoeveel dagen opvang of begeleidingen) die u op dat moment kreeg.

  Bij die inschatting werd rekening gehouden met de aanwezigheden die regelmatig voorkwamen, maar niet met toevallige aan- of afwezigheden.

  Bijvoorbeeld: Als u ieder jaar een aantal weken met de familie op vakantie gaat, dan is daar rekening mee gehouden; als u vorig jaar lange tijd afwezig bent geweest door een (tijdelijke) ziekte, dan werd daar geen rekening mee gehouden omdat dat uitzonderlijk was. 

  Wat als ik de afgelopen maanden meer of minder ondersteuning heb gekregen?

  Als u tussen 1/4/2016 en 31/12/2016 meer of minder ondersteuning kreeg dan de vergunde zorgaanbieder (dienst of voorziening) eind maart 2016 heeft doorgegeven of als uw zorgzwaarte in die periode verhoogd of verlaagd is, dan kan de zorgaanbieder dat tot 1 maart 2017 nog doorgeven aan het VAPH. Op basis daarvan wordt dan berekend of de hoogte van uw persoonsvolgend budget moet aangepast worden of dat u uw huidige ondersteuning kunt verderzetten binnen rechtstreeks toegankelijke hulp. Als uw zorgaanbieder aangepaste gegevens bezorgde aan het VAPH, dan zult u daarover in het voorjaar van 2017 geïnformeerd worden. Als u ondertussen omwille van uw eigen keuze geen ondersteuning meer kreeg, dan zult u ook geen recht meer hebben op een persoonsvolgend budget.

  Enkel voor PAB-budgethouders: als uw persoonlijke-assistentiebudget tussen 22 augustus 2016 en 31 december 2016 gewijzigd is, dan heeft het VAPH uw persoonsvolgend budget aangepast. U werd daarover in het voorjaar van 2017 per brief geïnformeerd.

  Wat als ik niet akkoord ben met de zorgzwaarte en de ondersteuning die de zorgaanbieder voor mij heeft doorgegeven?

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) hebben van het VAPH richtlijnen gekregen over hoe ze de zorgzwaarte en de geboden ondersteuning van hun cliënten moesten inschatten. Als u vragen of opmerkingen hebt over de gegevens die de zorgaanbieder aan het VAPH heeft meegedeeld, dan kunt u best uw zorgaanbieder daarover contacteren.

  Er is geen beroepsprocedure voorzien als u niet akkoord gaat met de gegevens die de zorgaanbieder heeft doorgegeven. Als u niet akkoord gaat met de hoogte van het toegekende budget, dan kunt u de nieuwe aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget volgen. Let wel: als het budget lager uitkomt dan eerst ingeschat, zal het lagere bedrag worden toegekend.

  Wat is de hoogte van mijn persoonsvolgend budget?

  De hoogte van uw persoonsvolgend budget staat vermeld op de derde pagina van de brief die u in de eerste helft van januari 2017 van het VAPH ontving. Als u die brief niet ontvangen hebt of hij is verloren gegaan, dan kan het VAPH een duplicaat van de brief naar uw domicilieadres sturen.

  U kunt sinds 5 januari 2017 ook in mijnvaph.be zien hoe hoog uw budget is. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.
  Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, kan het VAPH uw budgethoogte niet telefonisch of via e-mail meedelen. 

  Ik heb geen brief ontvangen met de hoogte van mijn budget.

  Als u de terbeschikkingstellingsbrief met de hoogte van uw budget niet ontvangen hebt, of verloren hebt, dan kan het VAPH een duplicaat versturen naar uw domicilieadres. 

  Hoe moet ik in het begin van het jaar mijn ondersteuning/voorziening betalen als ik mijn budget pas in januari krijg?

  U zult een persoonsvolgend budget krijgen voor het volledige jaar 2017. U zult dus met dat budget uw ondersteuning voor het hele jaar, dus vanaf 1 januari 2017, kunnen vergoeden. Uw ondersteuning blijft ook gewoon verderlopen.

  Moet ik een nieuwe overeenkomst afsluiten met mijn vergunde zorgaanbieder?

  Zodra u de brief met uw budgethoogte hebt ontvangen, kunt u een nieuwe overeenkomst afsluiten met uw zorgaanbieder(s) (diensten en voorzieningen). Uw huidige overeenkomst blijft geldig tot u een nieuwe overeenkomst hebt afgesloten.

  Als u op dit ogenblik niets wenst te veranderen, dan hoeft u niet onmiddellijk iets te doen. In de loop van 2017 zal uw zorgaanbieder u contacteren om de nodige aanpassingen aan uw overeenkomst te bespreken. Het gaat om aanpassingen aan de termen en de regels van het persoonsvolgend budget, maar aan de ondersteuning die u krijgt, hoeft er niets te veranderen als u dat niet wenst. Met het budget dat u ter beschikking krijgt, zal u uw huidige ondersteuning kunnen verderzetten.

  In die nieuwe overeenkomst wordt afgesproken hoeveel budget u inzet bij de vergunde zorgaanbieder, welke ondersteuning u krijgt, welke de opzegtermijnen zijn, of u met voucher of in cash betaalt, eventueel wat de persoonlijke bijdrage is ...

  Om ervoor te zorgen dat uw ondersteuning vanaf 1 januari 2017 naadloos verderloopt, heeft het VAPH uw lopende overeenkomst met uw vergunde zorgaanbieder automatisch geregistreerd als een voucherovereenkomst. Dat betekent dat uw huidige ondersteuning blijft verderlopen en dat uw vergunde zorgaanbieder de middelen voor die ondersteuning rechtstreeks van het VAPH ontvangt.

  Als u gebruik maakt van meerdere zorgaanbieders, dan moeten die ook onderling en met u afspreken welk deel van uw budget aan elk van de betrokken zorgaanbieders wordt toegekend. De zorgaanbieders geven die informatie dan door aan het VAPH, zodat er ook voor die ondersteuning een voucherovereenkomst kan opgesteld worden.

  Als u de zorgaanbieder in de toekomst liever cash zou betalen, dan kunt u de zorgaanbieder contacteren en bekijken of hij akkoord gaat om dat in de overeenkomst aan te passen.
  Als u overweegt om uw ondersteuning in de toekomst op een andere manier te organiseren, dan neemt u contact op met uw huidige zorgaanbieder(s) of de zorgaanbieder(s) op wie u in de toekomst beroep zou willen doen om na te gaan of ze op uw wensen kunnen ingaan.

  U kunt zich laten bijstaan door een bijstandsorganisatie om samen te bekijken wat er mogelijk is met een persoonsvolgend budget en om u te helpen in de onderhandelingen met zorgaanbieders.

  Let wel dat uw huidige overeenkomsten met vergunde zorgaanbieders een opzegtermijn bevatten. Het betreft bij eenzijdige opzegging in principe een opzegperiode van drie maanden, tenzij er op het moment van de opzeg iets anders wordt afgesproken tussen de betrokken partijen (gebruiker en zorgaanbieder).

  Waarom moet ik mijn overeenkomst aanpassen?

  Uw huidige overeenkomst moet aangepast worden aan de termen en de regels van persoonsvolgende financiering. Uw ondersteuning zal bijvoorbeeld in andere termen moeten omschreven worden, vermelden hoeveel punten uit uw persoonsvolgend budget daarvoor worden ingezet, of de betaling door het VAPH zal gebeuren (voucher) of dat u de voorziening zelf zult betalen (cash) met uw budget.

  Moet ik mijn PAB-overeenkomsten opnieuw registreren?

  De overeenkomsten die u afgesloten hebt om uw zorg en ondersteuning te organiseren in het kader van uw persoonlijke-assistentiebudget, blijven doorlopen. Het VAPH heeft, voor zover de overeenkomsten volledig zijn, uw overeenkomsten automatisch geregistreerd in mijnvaph.be. U hoeft daarvoor dan niets meer te doen.

  Als het VAPH nog niet beschikt over alle nodige gegevens uit de overeenkomsten, dan moet u die nog bezorgen aan het team Budgetbesteding. Dat kan via mijnvaph.be, via e-mail naar budgetbesteding@vaph.be of via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’.

  Wat is het verschil tussen cash en voucher?

  Wie kiest voor cash, krijgt het geld op een eigen rekening en betaalt zelf zijn facturen. In dat geval is de persoon met een handicap ook verantwoordelijk voor het indienen van de overeenkomsten en de kosten die werden gemaakt. Een voucher kan enkel worden gebruikt bij een vergunde zorgaanbieder of een bijstandsorganisatie. Wie kiest voor een voucher moet zijn budget niet zelf beheren. Het VAPH betaalt de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks vanuit het persoonsvolgend budget en die diensten geven de nodige informatie daarover door aan het VAPH.

  U kunt ervoor kiezen om zowel met cash als voucher te betalen. U werkt bijvoorbeeld bij een vergunde zorgaanbieder (bijvoorbeeld dagcentrum) met een voucher en de zorgaanbieder regelt de administratie met het VAPH, maar daarnaast betaalt u uw dienstencheques, een vrijwilliger of een begeleider rechtstreeks met het geld dat u cash op uw rekening hebt ontvangen. 

  Wat moet ik doen als ik een deel van mijn budget cash wil besteden of als ik mijn vrij besteedbaar deel wil opvragen?

  Als u bij de overgang naar een persoonsvolgend budget enkel ondersteuning kreeg van vergunde zorgaanbieders (dus geen persoonlijke-assistentiebudget had) dan is uw budget berekend op basis van de ondersteuning die u krijgt van die zorgaanbieders. Dat betekent dat het volledige budget voorzien wordt om uw huidige ondersteuning verder te zetten. Als u een deel van uw budget cash zou willen opvragen (vb. om gebruik te maken van het vrij besteedbaar deel), dan moet u de overeenkomst met uw zorgaanbieder aanpassen. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt worden over welke ondersteuning u in de toekomst zult krijgen van de zorgaanbieder en welk deel van uw budget daarvoor zal ingezet worden. Het deel van het persoonsvolgend budget dat vrijkomt, kunt u inzetten volgens de regels van het persoonsvolgend budget, dus ook cash opvragen. Let wel, bij het aanpassen van overeenkomsten moeten alle betrokken partijen (gebruiker en zorgaanbieder) akkoord gaan. Aangezien door het opvragen van het vrij besteedbaar bedrag de middelen die overblijven voor de ondersteuning van de vergunde zorgaanbieder zullen dalen, kan de zorgaanbieder vragen om ook de ondersteuning te verminderen.

  Als u in 2016 een persoonlijke-assistentiebudget combineerde met ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, dan gelden voor het deel dat u inzette bij de vergunde zorgaanbieder dezelfde regels als hierboven. Een deel van uw budget is immers gereserveerd om de ondersteuning bij de vergunde zorgaanbieder te continueren in een voucherovereenkomst. In de terbeschikkingstellingsbrief staat (onder de hoogte van het persoonsvolgend budget) vermeld hoeveel van het budget voorzien is voor de ondersteuning van de vergunde zorgaanbieder(s). Het overige deel van uw budget kunt u gemakkelijker vrijmaken om het vrij besteedbaar deel (gedeeltelijk) op te vragen. Houd wel rekening met de overeenkomsten die u mogelijks al hebt lopen met andere zorgaanbieders (vb. contracten met persoonlijke assistenten die u zelf in dienst hebt).

  Waarom krijg ik 11,94 % meer budget als ik cash betaal en niet als ik (een deel van) het budget bij een vergunde zorgaanbieder inzet?

  Het bedrag dat u in de terbeschikkingstellingsbrief leest, is bedoeld voor de zorggebonden kosten, dus kosten die rechtstreeks te maken hebben met het bieden van ondersteuning en zorg. Het gaat om de loonkosten van begeleiders/verzorgenden, vrijwilligers-vergoedingen, aankoop van dienstencheques, inkoop van thuishulp …
  Daarnaast heeft een vergunde zorgaanbieder ook nog extra (organisatiegebonden) kosten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de ondersteuning zelf (vb. administratief personeel, voldoen aan kwaliteitsregelgeving …). Die kosten betaalt het VAPH altijd rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder. U krijgt daarvoor dus geen extra middelen op uw rekening, ook niet als u de zorgaanbieder cash zou betalen.

  Als u uw ondersteuning zelf regelt en geen gebruik maakt van een vergunde zorgaanbieder, dan hebt u naast de zorggebonden kosten ook nog bijkomende kosten die te maken hebben met de organisatie van uw ondersteuning. We denken bijvoorbeeld aan de kosten van een sociaal secretariaat en administratie omwille van het werkgeverschap. Die kosten noemt men beheerskosten en om te vermijden dat u daarvoor uw zorggebonden middelen moet gebruiken, wordt uw budget verhoogd met 11,94 % (op het deel dat u inzet bij niet-vergunde zorgaanbieders). Bij de verantwoording van uw kosten wordt er echter geen onderscheid gemaakt tussen zorggebonden kosten en beheerskosten. 

  Waarmee kan een bijstandsorganisatie me helpen?

  Een bijstandsorganisatie kan u helpen met het kiezen van de meest gepaste ondersteuning, zorgaanbieders zoeken, overeenkomsten afsluiten, vragen over het werkgeverschap, uw administratie, het verantwoorden van de gemaakte kosten …
  U kunt als lid van een bijstandsorganisatie beroep doen op laagdrempelige begeleiding of intensieve bijstand op maat.

  • Laagdrempelige begeleiding:
   vb. individueel advies via e-mail of telefoon en opleidingen die u versterken in uw rol als budgethouder en werkgever
   Om daarvan gebruik te maken, moet u lid zijn van de bijstandsorganisatie. Het lidgeld kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget.
  • Intensieve bijstand op maat:
   vb. samen met u of in opdracht van u de volledige administratie en boekhouding opnemen, contracten onderhandelen met zorgaanbieders, zorgaanbieders zoeken en inspecties voorbereiden
   Daarvoor moet u lid zijn van een bijstandsorganisatie en een overeenkomst afsluiten met de bijstandsorganisatie.
   U kunt het lidgeld en de bijstand betalen met uw persoonsvolgend budget.
   De kostprijs van het lidgeld en de dienstverlening van de bijstandsorganisaties vindt u in de brochures of op de websites van de bijstandsorganisaties. 

  Waarom heb ik een tijdelijk persoonsvolgend budget gekregen?

  De goedkeuring die u in het verleden kreeg (PEC-beslissing) voor uw huidige ondersteuning was ook van beperkte duur. De einddatum van uw persoonsvolgend budget is dezelfde als de einddatum van uw oorspronkelijke PEC-beslissing. Als u na die datum nog intensieve ondersteuning nodig hebt, dus meer dan met rechtstreeks toegankelijke hulp kan geboden worden, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

  Ik had een persoonsvolgende convenant. Wat gebeurt daarmee?

  Uw persoonsvolgend convenant stopt op het ogenblik dat u (op 1/1/2017) een persoonsvolgend budget kreeg. De ondersteuning die u met uw persoonsvolgend convenant inkocht, zal u verder kunnen vergoeden met uw persoonsvolgend budget. De overeenkomst die u hebt met een vergunde zorgaanbieder zal omgezet worden in een overeenkomst persoonsvolgend budget. De zorgaanbieder zal u contacteren om de nodige aanpassingen te doen. Uw huidige ondersteuning blijft in tussentijd gewoon verderlopen. Als u uw ondersteuning in de toekomst anders zou willen organiseren dan biedt het persoonsvolgend budget u meer mogelijkheden aangezien u daarmee niet enkel vergunde zorgaanbieders kunt betalen, maar bijvoorbeeld ook zelf personen in dienst kunt nemen, dienstencheques aankopen, vrijwilligers vergoeden of thuishulp inschakelen.

  Wat als u maar een deel van uw persoonsvolgende convenant inzette?

  Als u al geruime tijd maar een deel van uw budget inzette, zal ook maar een deel in voucher worden omgezet. Als dat echter gebeurde omdat u nog niet de nodige ondersteuning kon vinden, blijft het volledige budget tot uw beschikking.

  Kan ik mijn premie van de Vlaamse zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming) behouden?

  Overgangsmaatregel voor de huidige gebruikers: als u op 31/12/2016 residentieel bij een vergunde zorgaanbieder verbleef en een premie van de zorgverzekering ontving, wordt die premie verdergezet.

  Let op: Voor nieuwe aanvragen is de combinatie tussen de premie van de zorgverzekering en een persoonsvolgend budget niet meer toegelaten. 

  Kan ik ook een basisondersteuningsbudget krijgen?

  Het basisondersteuningsbudget kan niet gecombineerd worden met een persoonsvolgend budget.

  Het basisondersteuningsbudget wordt stapsgewijs ingevoerd en zal eerst worden toegekend aan personen die al gedurende lange tijd (sinds 2014) wachten op intensieve ondersteuning en personen die vanaf 2017 vrijwillig hun persoonsvolgend budget (intensieve ondersteuning) stopzetten.

  Als u uw persoonsvolgend budget zou stopzetten, dan krijgt u wel een basisondersteuningsbudget. Dat kunt u combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp. 

  Kan ik hulpmiddelen aanvragen als ik een persoonsvolgend budget heb?

  Ja, u kunt ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen vragen als u een persoonsvolgend budget hebt. Een persoonsvolgend budget is immers bedoeld voor het betalen van de ondersteuning en zorg die u krijgt van personen.

  Kan ik mijn persoonsvolgend budget combineren met ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC)/ voorziening voor minderjarigen?

  Als u op 31/12/2016 gebruik maakte van een multifunctioneel centrum (VAPH-voorziening voor minderjarigen), dan kunt u dat combineren met het persoonsvolgend budget dat u vanaf 2017 krijgt. Het persoonsvolgend budget is immers berekend op basis van de ondersteuning die u kreeg van een voorziening/zorgaanbieder/dienst voor meerderjarigen. Op die manier kunt u de ondersteuning die u eind 2016 gebruikte, blijven verderzetten.

  Het multifunctioneel centrum kan u tot 21 jaar ondersteuning bieden. Dat is uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar. 

  Wat is het cumulverbod en wat betekent dat voor mij?

  Vermoedelijk hebt u in het verleden een regeling getroffen met een verzekeringsmaatschappij omtrent het vergoeden van de kosten van uw ondersteuning.

  De term 'cumulverbod' betekent dat u voor uw schade maar één keer een vergoeding mag ontvangen. Cumuleren van vergoedingen is verboden. Als uw schade vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij, dan moet u uw kosten met die schadevergoeding betalen. De kosten die het VAPH al betaalde in afwachting van een definitieve regeling, worden teruggevorderd van de verzekeringsmaatschappij. Dekt de schadevergoeding die u krijgt niet alle kosten, dan past het VAPH het verschil bij tot het bedrag dat het VAPH voorziet voor die kosten.

  U zult in januari 2017 een brief ontvangen van het VAPH waarin u concreet wordt meegedeeld wat dat voor u betekent.

  Waarom moet ik mijn werkkapitaal terugbetalen? Wat is een terugvorderbaar voorschot?

  Het werkkapitaal werd in het PAB-systeem gebruikt om ervoor te zorgen dat uw PAB-rekening niet onder nul zou gaan in afwachting van de terugbetaling van het VAPH. U had dus steeds een bedrag beschikbaar waarmee u uw kosten al kon betalen. Nadat u de bewijzen/ kostenstaten had ingediend bij het VAPH, werd dat bedrag aangevuld.

  Op 1 januari 2017 stapt u over naar het persoonsvolgend budget. Daar heeft men een gelijkaardig systeem voorzien, namelijk het terugvorderbaar voorschot. Dat wordt bij de start van het persoonsvolgend budget toegekend, bedraagt 1/4 van uw jaarbudget dat cash wordt ingezet en dient om de gemaakte te kosten te betalen in afwachting van terugbetaling door het VAPH.

  Om de hoogte van het terugvorderbaar voorschot te bepalen, werd een inschatting gemaakt van hoeveel budget u cash inzet. Het terugvorderbaar voorschot is 1/4 van dat ingeschatte budget.

  Het werkkapitaal en het terugvorderbaar voorschot zijn niet even hoog. Daarom werd een berekening gemaakt van het werkkapitaal dat u had op 31 december 2016 en dat wordt afgetrokken van het terugvorderbaar voorschot dat u op 1 januari 2017 krijgt. Als het werkkapitaal hoger is dan het terugvorderbaar voorschot, dan zal het VAPH het verschil inhouden op de terugbetaling van de eerste kosten die u betaalt met uw persoonsvolgend budget.

  Het terugvorderbaar voorschot wordt teruggevorderd op het moment dat u stopt met het persoonsvolgend budget.

  Ik heb nog een geregistreerde zorgvraag. Hoe lang zal ik nog op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget?

  Het VAPH kan niet zeggen hoe lang u nog moet wachten op een persoonsvolgend budget. Op dit ogenblik zitten we in een overgangsfase van het oude systeem naar persoonsvolgende financiering. Er zal pas na een paar jaar zicht zijn op de gemiddelde wachttijd binnen de verschillende prioriteitengroepen. Bijkomend is de wachttijd afhankelijk van de middelen die de overheid vrijmaakt om bijkomende budgetten toe te kennen.

  Wat als ik meer ondersteuning nodig heb?

  Als u meer ondersteuning wenst, dan kunt u met uw zorgaanbieder bekijken of dat binnen de grenzen van uw huidige budget mogelijk is.

  Als uw huidige budget niet volstaat om de nodige ondersteuning te organiseren, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina ‘Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?’. 

 • Vragen over de verderzetting van de ondersteuning binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Waarom is er een wijziging?

  Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of -voorziening, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Mensen die gebruik maken van intensieve ondersteuning krijgen een persoonsvolgend budget waarmee ze hun ondersteuning kunnen vergoeden. Mensen die minder ondersteuning gebruiken, zullen hun ondersteuning verderzetten onder de vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

  Meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u op de pagina Rechtstreeks toegankelijke hulp. 

  Kan ik mijn huidige ondersteuning gewoon verderzetten?

  Bij de overstap naar het systeem van persoonsvolgende financiering garanderen de zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) dat mensen die nu al ondersteuning krijgen, die ondersteuning vanaf 2017 kunnen verderzetten. De zorgaanbieder (dienst of voorziening) die u nu ondersteuning biedt, zal u dezelfde ondersteuning kunnen bieden als vroeger. Het VAPH zal de diensten of voorzieningen net als vroeger subsidiëren/ betalen voor de ondersteuning die ze u bieden. 

  Wie heeft bepaald dat ik naar rechtstreeks toegankelijke hulp ga? Waarom krijg ik geen persoonsvolgend budget?

  In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 staat uitgelegd hoe de overgang van het oude systeem naar persoonsvolgende financiering moet verlopen voor personen die al ondersteuning krijgen van het VAPH. De regels zijn dus vastgelegd door de Vlaamse Regering.

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen de opdracht om voor al hun cliënten in te schatten hoeveel ondersteuning ze kregen en hoe hoog hun zorgzwaarte is. Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning of hulp die u als persoon met een handicap nodig hebt in uw dagelijks leven. De zorgaanbieders hebben die gegevens doorgegeven op 31/3/2016. Op basis van die gegevens werd berekend dat u uw ondersteuning binnen rechtstreeks toegankelijke hulp zult kunnen verderzetten.

  Over welke ondersteuning gaat het?

  Uw zorgaanbieder (dienst of voorziening) heeft ingeschat hoeveel ondersteuning u van hem kreeg. Daarvoor duidde hij voor de onderstaande ondersteuningsvormen aan hoe vaak die aan u werden geboden:

  • dagondersteuning (opvang overdag)
  • woonondersteuning (opvang ‘s nachts)
  • individuele ondersteuning die kan bestaan uit:
   • psychosociale begeleiding
   • praktische hulp
   • globale individuele ondersteuning (combinatie van de twee voorgaande)
   • oproepbare permanentie

  Daarbij werd ook rekening gehouden met structurele aan- of afwezigheden, bijvoorbeeld jaarlijkse vakantie, gebruik van respijtzorg (vb. regelmatig gaan logeren) …
  Er werd geen rekening gehouden met het feit dat er de afgelopen tijd toevallig meer of minder ondersteuning werd geboden (vb. extra ondersteuning door ziekte van een mantelzorger, minder ondersteuning door ziekte van de persoon met een handicap …).

  Wat is zorgzwaarte?

  Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning of hulp die u als persoon met een handicap nodig hebt in uw dagelijks leven. Dat wordt uitgedrukt in nood aan begeleiding en permanentie/toezicht. 

  Wanneer is bepaald dat ik naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) ga?

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) hebben de gegevens over uw ondersteuning en zorgzwaarte doorgegeven op 31/3/2016. Het betreft een inschatting van de hoeveelheid ondersteuning die ze u toen gaven en een inschatting van hoeveel ondersteuning u nodig hebt in uw dagelijks leven.

  Als ik op het ogenblik van de inschatting veel ziek of afwezig was, zal ik dan ook minder ondersteuning krijgen dan ik eigenlijk nodig heb?

  De dienst of voorziening(en) waar u op 31/03/2016 ondersteuning kreeg, heeft een inschatting gemaakt van uw zorgzwaarte en de frequentie van ondersteuning die u op dat moment kreeg.
  Bij die inschatting werd rekening gehouden met structurele aanwezigheid, maar niet met toevallige aanwezigheid. Bijvoorbeeld: Als u ieder jaar een aantal weken met de familie op vakantie gaat, dan is daar rekening mee gehouden; als u vorig jaar lange tijd afwezig bent geweest door een (tijdelijke) ziekte dan werd daar geen rekening mee gehouden omdat dat uitzonderlijk was. 

  Wat als ik de afgelopen maanden meer of minder ondersteuning heb gekregen?

  Als u tussen 1/4/2016 en 31/12/2016 meer of minder ondersteuning kreeg dan de zorgaanbieder (dienst of voorziening) eind maart 2016 heeft doorgegeven of als uw zorgzwaarte in die periode verhoogd of verlaagd is, dan kon de zorgaanbieder dat in de loop van januari 2017 nog doorgeven aan het VAPH. Op basis daarvan wordt dan berekend of de RTH-punten van de zorgaanbieder aangepast moeten worden of dat u een persoonsvolgend budget zult krijgen. Als uw zorgaanbieder aangepaste gegevens bezorgde aan het VAPH, dan zult u daarover nog geïnformeerd worden.

  Wat als ik niet akkoord ben met de zorgzwaarte en de ondersteuning die de zorgaanbieder voor mij heeft doorgegeven?

  De zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) hebben van het VAPH richtlijnen gekregen over hoe ze de zorgzwaarte en de geboden ondersteuning van hun cliënten moesten inschatten. Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die de zorgaanbieder aan het VAPH heeft meegedeeld, dan kunt u best uw zorgaanbieder contacteren.

  Er is geen beroepsprocedure voorzien als u niet akkoord gaat met de gegevens die de zorgaanbieder heeft doorgegeven. 

  Hoeveel rechtstreeks toegankelijke hulp heb ik ontvangen?

  Uw huidige zorgaanbieder (dienst of voorziening) krijgt van het VAPH subsidies om uw huidige ondersteuning verder te zetten. Als u in het verleden bijvoorbeeld 1,5 uur begeleiding per maand kreeg, dan zal de voorziening u in de toekomst één begeleiding RTH (1 à 2 uur) per maand kunnen bieden.

  RTH-middelen zijn niet persoonsvolgend. U kunt ze bijgevolg niet zomaar bij een andere zorgaanbieder inzetten of op een andere manier inzetten zonder overleg met uw huidige zorgaanbieder. 

  Als u uw ondersteuning wenst te veranderen, dan moet u daarover afspraken maken met uw huidige zorgaanbieder en/of de zorgaanbieder van wie u in de toekomst ondersteuning zou willen krijgen. 

  Kan ik ook RTH-ondersteuning krijgen bij een andere RTH-dienst? Kan ik van RTH-dienst veranderen?

  U kunt rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) krijgen bij een andere zorgaanbieder (dienst of voorziening) die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de aanbieders die door het VAPH erkend zijn om rechtstreeks toegankelijke hulp te bieden. U kunt rechtstreeks contact opnemen met die aanbieders om te bekijken of ze een antwoord kunnen bieden op uw zorgvraag.

  De RTH-aanbieders beschikken over een bepaalde hoeveelheid middelen om rechtstreeks toegankelijke hulp te bieden. Er is gegarandeerd dat u binnen rechtstreeks toegankelijke hulp dezelfde ondersteuning als in 2016 kunt gebruiken bij de dienst(en) waar u toen ondersteund werd. Als u meer ondersteuning wenst of van RTH-aanbieder wenst te veranderen, dan moet u vooraf afspreken of de aanbieder u die ondersteuning kan bieden. 

  Ik krijg ondersteuning in twee voorzieningen. Kan ik die verderzetten of moet ik kiezen?

  U kunt uw ondersteuning verderzetten in de twee voorzieningen. De voorzieningen moeten allebei de ondersteuning registreren die ze aan u bieden. In het totaal kunt u echter nooit meer dan acht punten inzetten binnen rechtstreeks toegankelijke hulp. 

  Moet ik nog gegevens doorgeven aan het VAPH?

  U moet geen gegevens meer doorgeven aan het VAPH, de RTH-dienst geeft aan het VAPH door welke ondersteuning u krijgt. U kunt die informatie ook zien in mijnvaph.be. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig. 

  Moet ik een nieuwe overeenkomst afsluiten met mijn zorgaanbieder?

  U moet een (dienstverlenings-)overeenkomst afsluiten met uw zorgaanbieder waarin staat dat u vanaf 1/1/2017 gebruik zal maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Uw zorgaanbieder zal daarover met u contact opnemen.

  Krijg ik ook automatisch een basisondersteuningsbudget (BOB) als ik een brief kreeg waarin staat dat ik mijn ondersteuning binnen rechtstreeks toegankelijke hulp zal verderzetten vanaf 1/1/2017?

  Neen, wie op 1/1/2017 zijn huidige ondersteuning moet verderzetten binnen rechtstreeks toegankelijke hulp, zal niet automatisch een basisondersteuningsbudget krijgen.
  Het basisondersteuningsbudget wordt stapsgewijs ingevoerd en zal eerst worden toegekend aan personen die al gedurende lange tijd (sinds 2014) wachten op intensieve ondersteuning en aan personen die vanaf 2017 vrijwillig hun persoonsvolgend budget (intensieve ondersteuning) stopzetten.

  Het is op dit ogenblik niet mogelijk om te zeggen wanneer u in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget. Meer informatie over wie een basisondersteuningsbudget krijgt, vindt u op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming

  Welke ondersteuning kan ik krijgen binnen rechtstreeks toegankelijke hulp?

  Bij de overgang op 1/1/2017 wordt gegarandeerd dat u uw huidige ondersteuning kunt verderzetten binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 
  Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zijn er momenteel drie soorten ondersteuning mogelijk. Als u binnen RTH ook andere ondersteuning wenst, dan kunt u met uw zorgaanbieder bespreken wat er mogelijk is. 
  Meer informatie over de soorten ondersteuning vindt u op de pagina Rechtstreeks toegankelijke hulp

  Kan ik ook nog groepsbegeleiding krijgen binnen rechtstreeks toegankelijke hulp?

  Binnen het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp kunt u ook kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk een sessie van minimaal een uur en maximaal twee uur.

  Moet ik een bijdrage betalen om gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

  Een RTH-dienst kan een bijdrage vragen voor de ondersteuning die ze biedt. Ze is echter niet verplicht om een bijdrage te vragen. Per ondersteuningsvorm is er een maximale bijdrage bepaald. De zorgaanbieder zal u dus niet méér mogen vragen dan onderstaande bijdragen:

  • (Groeps)begeleiding (per sessie): max. 5,13 euro
  • Dagopvang (per dag): max. 9,75 euro
  • Verblijf (per nacht): max. 24,52 euro

  Opmerking: De maximale bijdrage kan geïndexeerd worden. Hierboven vindt u de maximale bijdragen van 2017.

  Hoe kan ik weten hoeveel bijdrage een RTH-dienst me aanrekent?

  Een zorgaanbieder moet met u een overeenkomst opmaken waarin onder andere wordt bepaald hoeveel begeleidingen, dagondersteuning (dagopvang) en verblijf (nachtopvang) hij u biedt en welke persoonlijke bijdrage hij daarvoor aanrekent. 
  De bijdrage mag nooit hoger zijn dan de maximale bijdrage die in de regelgeving is bepaald. De maximale bijdragen zijn raadpleegbaar op de pagina Rechtstreeks toegankelijke hulp.

  U zult vermoedelijk een factuur ontvangen van de zorgaanbieder waarin wordt aangegeven welke ondersteuning u gekregen hebt en hoeveel bijdrage u daarvoor moet betalen.

  Kan ik rechtstreeks toegankelijke hulp combineren met ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC)/ voorziening voor minderjarigen?

  Als u op 31/12/2016 ondersteuning kreeg van een multifunctioneel centrum, dan kunt u dat combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp. Op die manier kunt u de ondersteuning die u eind 2016 gebruikte, blijven verderzetten. Dat staat ook vermeld in de brief die u in december 2016 ontving.

  Wie op 31/12/2016 geen gebruik maakte van een multifunctioneel centrum kan dat niet combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp.  

  Ik heb nog een geregistreerde zorgvraag. Hoe lang zal ik nog op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget?

  Het VAPH kan niet zeggen hoe lang u nog moet wachten op een persoonsvolgend budget. Op dit ogenblik zitten we in een overgangsfase van het oude systeem naar persoonsvolgende financiering. Er zal pas na een paar jaar zicht zijn op de gemiddelde wachttijd binnen de verschillende prioriteitengroepen. Bijkomend is de wachttijd afhankelijk van de middelen die de overheid vrijmaakt om bijkomende budgetten toe te kennen. 

  Wat als ik in de loop van 2017 meer ondersteuning nodig heb?

  Als u meer ondersteuning nodig hebt, dan kunt u rechtstreeks met uw zorgaanbieder bekijken welke RTH-ondersteuning hij bijkomend kan bieden. Als die niet volstaat, dan kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget

 • Vragen over uw dossier bij het VAPH

  Hoe weet ik welke beslissingen ik van het VAPH kreeg?

  U kunt uw VAPH-dossier raadplegen via  het digitale loket mijnvaph.be. In dat loket kunt u ook brieven van het VAPH (verstuurd na 01/01/2011) bekijken en afdrukken.

  U kunt ook informatie over uw dossier opvragen via een provinciaal kantoor van het VAPH.

  Is uw kind minderjarig, dan neemt u best contact op met het multidisciplinair team (MDT) dat de aanvraag voor uw kind indiende. Zij kunnen u informeren over zijn of haar dossier bij de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen. Weet u niet meer welk multidisciplinair team uw aanvraag indiende, neem dan contact op met de intersectorale toegangspoort.

  Het lukt me niet om mijn dossier via mijn.vaph.be in te kijken. Wat moet ik doen?

  U kunt uw VAPH-dossier raadplegen via mijnvaph.be. Als u daarbij problemen ondervindt, probeer dan het volgende:

  • Zorg ervoor dat uw identiteitskaart (eID) in de kaartlezer zit vooraleer u uw browser opent en naar de website surft.
  • Staat de laatste versie van de eID software geïnstalleerd op uw computer? U vindt de eID software op de website van eid Belgium.
  • Als de software geïnstalleerd is, ziet u dan uw pasfoto via de eID-viewer?
  • Open nu uw browser en test uw eID via http://www.test.eid.belgium.be/
  • Als die test niet lukt, neem dan contact op met de helpdesk van eID.

  Moet ik een verhuizing melden aan het VAPH?

  Een adreswijziging gaat automatisch via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Als u uw adreswijziging hebt doorgegeven aan de gemeente en de wijkagent is langs geweest, dan wordt het VAPH op de hoogte gebracht van uw nieuwe adres.

  Uitzondering: Gaat het om een wijziging voor een abonnement op het tijdschrift Sterk, dan meldt u dat aan de communicatiedienst van het VAPH (informatie@vaph.be of 02 225 84 54).

  Moet ik een overlijden melden aan het VAPH?

  Een overlijden hoeft u niet te melden aan het VAPH. Als een overlijden wordt geregistreerd bij de gemeente, dan wordt het VAPH daar automatisch van op de hoogte gebracht. Dat gaat via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

  Uitzondering: Gaat het om een wijziging voor een abonnement op het tijdschrift Sterk, dan meldt u dat aan de communicatiedienst van het VAPH (informatie@vaph.be of 02 225 84 54).

 • Vragen over attesten

  Ik wil een attest zodat ik meer dan 500 dienstencheques per jaar kan kopen. Waar kan ik terecht?

  Als u een goedkeuring van het VAPH hebt, dan kunt u een attest afdrukken via mijnvaph.be. Of, u vraagt een attest aan het provinciaal kantoor van het VAPH

  Als u geen goedkeuring van het VAPH hebt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden meer dan 500 dienstencheques per jaar aankopen. U vindt meer informatie op de website van Sodexo.

  Ik wil een attest voor korting op het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs, een cursus, een opleiding. Waar kan ik terecht?

  Als u een goedkeuring hebt van het VAPH, dan kunt u een attest afdrukken via mijnvaph.be. Of u kunt een attest vragen aan het provinciaal kantoor van het VAPH.

  Het VAPH-attest geeft u geen garantie dat u een korting op het inschrijvingsgeld krijgt. De school of organisatie beslist zelf over die mogelijkheid en voorwaarden.

  Ik wil een attest voor korting bij vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld film, pretpark). Waar kan ik terecht?

  Er bestaat geen uniforme kaart of attest om korting bij vrijetijdsactiviteiten te bekomen. Elke organisatie beslist zelf of ze kortingen of andere voordelen toekent. Een attest van het VAPH geeft u geen garantie dat u aan verminderd tarief deelneemt aan die activiteiten of dat u of uw kind bijvoorbeeld voorrang krijgt in wachtrijen.

  Als u een goedkeuring hebt van het VAPH dan kunt u een attest afdrukken via mijnvaph.be. Of u kunt een attest vragen aan het provinciaal kantoor van het VAPH.

  Ik heb een attest nodig waarop mijn goedkeuringen van het VAPH vermeld zijn. Waar kan ik terecht?

  Uw goedkeuring van het VAPH is vermeld in uw beslissingsbrief. U kunt die brief afdrukken via mijnvaph.be of u vraagt een kopie aan het provinciaal kantoor van het VAPH.

 • Vragen over trein, tram en bus

  Mijn gratis abonnement van De Lijn is verloren of gestolen. Waar kan ik een nieuw abonnement aanvragen?

  Bij verlies of diefstal van het gratis abonnement van De Lijn kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst Abonnementen van De Lijn. Voor dat duplicaat betaalt u een administratieve kost. U vindt meer informatie op de website van De Lijn.

  Heb ik als persoon met een handicap ook korting bij de NMBS?

  Het VAPH heeft enkel een samenwerkingsakkoord met De Lijn en niet met de NMBS. Wij verwijzen u naar de website van de NMBS (korting) waar u meer informatie vindt over gratis of met korting reizen met de trein.

  Waar en hoe vraag ik een kaart kosteloze begeleider aan voor de bus of de trein?

  Uw begeleider of uw assistentiehond kan onder bepaalde voorwaarden gratis met u meereizen. De kaart kosteloze begeleider is geldig bij De Lijn en de NMBS. U kunt de kaart enkel aanvragen bij de NMBS. Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure verwijzen we u naar de website van de NMBS (begeleider) .

  Heb ik recht op een gratis abonnement van De Lijn?

  Als u recht hebt op een gratis abonnement van De Lijn, dan krijgt u dat automatisch per post thuis bezorgd. U kunt dan gratis gebruik maken van de bussen en trams van De Lijn. U moet daarvoor voldoen aan een van volgende voorwaarden:

  • erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH;
   Wie een aanvraag voor ondersteuning indient bij het VAPH, moet ook een specifieke nood hebben aan ondersteuning die het VAPH biedt. Het is dus niet mogelijk om enkel een aanvraag in te dienen om een gratis abonnement te krijgen.
  • Een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming (enkel voor +21-jarigen) ontvangen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Meer informatie over die tegemoetkoming vindt u op de website van de FOD of via 0800 987 99.
  • als persoon met een arbeidshandicap geregistreerd zijn bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (enkel voor +18-jarigen). U vindt meer informatie op de website van de VDAB;
  • erkend zijn als persoon met een handicap door de Intersectorale toegangspoort (enkel voor minderjarigen);
 • Vragen over inkomen en werk

  Ik ben wegens ziekte of ongeval niet in staat om te werken (arbeidsongeschikt). Kan ik een uitkering ontvangen?

  Neem contact op met uw ziekenfonds. Informeer naar de mogelijkheid om een ziekte- en invaliditeitsuitkering te ontvangen.

  Ik ben jonger dan 65. Koken, eten, wassen, poetsen en andere dagelijkse levensactiviteiten zijn moeilijk voor mij. Heb ik recht op een tegemoetkoming?

  Informeer naar de mogelijkheid om een integratietegemoetkoming (IT) te ontvangen. Raadpleeg de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (IT).

  Ik ben werknemer of zelfstandige. Zijn er maatregelen waarop ik een beroep kan doen?

  Er bestaan een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking  zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), een tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidspostaanpassing of arbeidsgereedschap, een tolk Vlaamse Gebarentaal. U vindt meer informatie op de de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).