Disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid

Websites

Het VAPH beheert publiekelijk toegankelijke websites, een applicatie voor individueel dossierbeheer door personen met een handicap en diverse applicaties voor professionelen.

De websites en applicaties van het VAPH bieden toegang tot zijn online-informatie en -dienstverlening. De websites en applicaties bevatten ook hyperlinks naar websites van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en van externe organisaties. De diverse entiteiten en organisaties zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun site ontsluiten.

U kunt altijd hyperlinks vanop uw eigen website naar de websites van het VAPH leggen. Het VAPH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de werking van die links ten gevolge van wijzigingen aan zijn eigen website.

Nieuwsbrief

Het VAPH brengt twee digitale nieuwsbrieven uit over zijn dienstverlening:

 • de VAPH-nieuwsbrief: een nieuwsbrief over de dienstverlening van het VAPH, voor personen met een handicap en hun netwerk. Deze nieuwsbrief wordt in principe maandelijks (behalve in augustus) verstuurd. Tussentijds kunnen als dat nodig is nieuwsflitsen verstuurd worden.
 • Nieuws voor professionelen: een nieuwsbrief met infonota's en ander nieuws voor professionelen. Nieuws voor professionelen is bestemd voor alle organisaties waar het VAPH een link mee heeft. Deze nieuwsbrief wordt in principe wekelijks verstuurd. Tussentijds kunnen als dat nodig is nieuwsflitsen verstuurd worden.

Als u op de hoogte wilt blijven van de dienstverlening van het VAPH, kunt u zich gratis inschrijven voor een nieuwsbrief. In iedere editie vindt u onderaan de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven.

De nieuwsbrief wordt u toegestuurd via een e-mail. Daartoe houden we uw e-mailadres bij. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan de nieuwsbrieven.

Wij verzamelen gegevens over welke edities worden geopend en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische analyse van leesgedrag. De statistische analyse laat ons toe het informatie- en dienstenaanbod af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Algemene informatie

De informatie op de websites en nieuwsbrieven van het VAPH is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn, kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon binnen het VAPH of de Vlaamse overheid te vinden.

Aan de informatie op deze websites en nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de wetten, decreten en besluiten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Het VAPH onderneemt alle mogelijke inspanningen om de informatie op zijn website en in zijn nieuwsbrieven actueel te houden. Daartoe werkt het VAPH de website naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bij. De nieuwsbrieven worden met de grootste zorg samengesteld. Ondanks die inspanningen kan het VAPH niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie, dan stelt het VAPH het op prijs dat u dat meldt. U kunt daartoe contact opnemen met het VAPH, graag met een verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden. Als de informatie inderdaad tekortkomingen vertoont, zal het VAPH de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te verhelpen.

De websites en nieuwsbrieven van het VAPH bieden u hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites enkel ter informatie aan. Het VAPH beheert de informatie op die andere websites niet zelf en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid daarvan.

Over de hulpmiddelendatabank (Vlibank)

De hulpmiddelendatabank (Vlibank)  heeft een louter informerende functie. Het KOC doet door de opname van producten in de hulpmiddelendatabank geen aanbeveling over de kwaliteit of de veiligheid ervan. Daarvoor zijn de handelaars verantwoordelijk, zoals ze dat ook zijn voor het onderhoud en de herstellingen van producten. De hulpmiddelendatabank doet ook geen uitspraak over de kwaliteit van de service van de handelaars.

De hulpmiddelendatabank is een momentopname. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die door de handelaars werd toegeleverd of die door hen gepubliceerd is op hun website. Het VAPH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden in de hulpmiddelendatabank. Onvolkomenheden of fouten kunnen gemeld worden aan het KOC: koc@vaph.be.

Het al of niet opgenomen zijn van een product in de hulpmiddelendatabank is geen aanwijzing of het product wordt terugbetaald door het VAPH.

Meer informatie vindt u in het charter hulpmiddelendatabank.

Aansprakelijkheid

Het VAPH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op zijn websites of op de externe websites waarnaar verwezen wordt.

Het VAPH kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie als gevolg van technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie (tekst, beeldmateriaal …) op de websites en in de nieuwsbrieven van het VAPH te raadplegen en voor persoonlijk en professioneel gebruik te downloaden. U hebt niet het recht om informatie integraal over te nemen of te reproducerenWel is het toegestaan om naar informatie te verwijzen, bijvoorbeeld door middel van een inleiding of een parafrase in content die u zelf produceert, en een concrete verwijzing naar de vindplaats van die informatie bij het VAPH (URL op de website, vermelding van de titel en editie van een brochure, vermelding van de editie van een Sterk-magazine …).

Het VAPH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de raadpleegbare informatie.

Afbeeldingen

Tenzij anders vermeld bij de afbeelding, zijn de afbeeldingen op www.vaph.be in principe afkomstig van Shutterstock (www.shutterstock.com(opent nieuw venster)), iStock (www.istockphoto.com(opent nieuw venster)), Getty Images (www.gettyimages.be(opent nieuw venster)) of Pexels (www.pexels.com(opent nieuw venster)). 

De afbeeldingen bij de producten in de hulpmiddelendatabank zijn afkomstig van de producenten of handelaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie op de VAPH-sites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen moet u wel persoonlijke gegevens vrijgeven. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt bij het VAPH, als u wilt inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, of als u wilt deelnemen aan een enquête of een discussieforum.

Onder meer op de volgende plaatsen zijn persoonsgegevens vereist om diensten te kunnen verkrijgen:

 • een vraag stellen aan het VAPH;
 • een publicatie bestellen;
 • u abonneren op een publicatie of nieuwsbrief;
 • deelnemen aan een opleiding of infosessie.

Als u wilt gebruikmaken van de online dienstverlening via de applicaties van het VAPH dan worden persoonsgegevens opgevraagd om die dienstverlening mogelijk te maken.

Gebruik van persoonsgegevens

Het VAPH wil uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Beheerders van sites die persoonsgegevens opvragen, moeten die behandelen in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Worden er persoonsgegevens opgevraagd, dan geeft het VAPH u de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om u de gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot het realiseren van de aan het VAPH opgedragen wettelijke doelstellingen.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden die daartoe gemachtigd zijn volgens nationale en Europese wetgeving, en voor zover dat nodig is voor het realiseren van de door u gewenste dienstverlening.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het aankondigen van nieuwe initiatieven of evenementen van het VAPH. U hebt te allen tijde het recht om aan te geven dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct-marketingdoeleinden.
 • U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan controleren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
 • Het VAPH treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan de sites en applicaties registreert het VAPH in logbestanden informatie over de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en uw type browser. Die informatie wordt uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van bezoekerscijfers en -verkeer, voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers, en voor monitoring van de goede werking, snelheid en integriteit van de sites en applicaties.

De sites en applicaties maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de sites en applicaties sneller en efficiënter verlopen. Schakelt u het gebruik van cookies in uw browser uit, dan kan het VAPH u geen correcte werking van zijn sites en applicaties garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het VAPH behoudt zich het recht voor de privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers daarvan op de hoogte gebracht worden op deze pagina.

Meer informatie

U kunt meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwinnen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Raadpleeg daartoe de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be(opent nieuw venster).

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het VAPH bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van zijn websites en van zijn nieuwsbrieven, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het VAPH wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die gegevens of reacties moet worden gegeven. Het VAPH mag die gegevens of reacties naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud volgens de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het VAPH de ideeën, concepten, kennis en technieken waarvan sprake in uw reacties - die geen voorwerp zijn van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten - kan aanwenden voor welk doel ook. Daarbij kan het ook gaan om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe diensten.