Disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid

Website

Het VAPH beheert de volgende websites:

De websites van het VAPH bieden eenvoudige en snelle toegang aan tot haar online-informatie. Daarnaast bevatten de sites ook hyperlinks naar online-informatie van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en van externe organisaties. De diverse entiteiten en organisaties zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun site ontsluiten.

U kunt ten allen tijde hyperlinks vanop uw eigen website naar de websites van het VAPH leggen. Het VAPH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de werking van die links ten gevolge van wijzigingen aan haar eigen website.

Nieuwsbrief

Het VAPH brengt een digitale nieuwsbrief uit over haar dienstverlening. Als u op de hoogte wilt blijven van de dienstverlening van het VAPH, kunt u zich daar gratis voor inschrijven. U kunt zich op elk moment ook terug uitschrijven.

De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp. MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers.

Algemene informatie

De informatie op de websites en nieuwsbrieven van het VAPH is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. De Vlaamse Infolijn kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon binnen het VAPH of de Vlaamse overheid te vinden.

Aan de informatie op deze websites en nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de wetten, decreten en besluiten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Het VAPH verzekert dat het alle mogelijke inspanningen doet en alle voorzorgen neemt om de informatie op haar website en haar nieuwsbrieven zo juist, betrouwbaar en actueel mogelijk te maken. Daartoe werkt het VAPH de website naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bij. De nieuwsbrieven worden met de meeste zorg samengesteld. Ondanks die inspanningen kan het VAPH niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie, dan stelt het VAPH het op prijs dat u dat meldt. U kunt daartoe het communicatieteam contacteren, graag met een verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden. Als de informatie inderdaad tekortkomingen vertoont, zal het VAPH de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te verhelpen.

De websites en nieuwsbrieven van het VAPH bieden u hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites enkel ter informatie aan. Het VAPH beheert de informatie op die andere websites niet zelf en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid daarvan.

Over de wegwijzer VAPH-ondersteuning

De wegwijzer VAPH-ondersteuning bevat informatie van vergunde en erkende zorgaanbieders die hun aanbod via de wegwijzer willen bekendmaken. Daarbij gaat het zowel om de ondersteuning die gefinancierd kan worden met het persoonsvolgend budget als om rechtstreeks toegankelijke hulp.

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de gegevens die ze in de wegwijzer invoeren. Ze zijn niet verplicht om hun beschikbaar aanbod bekend te maken.

Aansprakelijkheid

Het VAPH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op haar websites of op de externe websites waarnaar verwezen wordt.

Het VAPH kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie als gevolg van technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op de websites en in de nieuwsbrieven van het VAPH te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten moeten daarbij gerespecteerd worden. Die toestemming geldt niet voor de teksten waarbij expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Voor de reproductie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de webmaster.

Het VAPH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de raadpleegbare informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Opvraging persoonsgegevens

De meeste informatie op de VAPH-sites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen moet u wel persoonlijke gegevens vrijgeven. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt bij het VAPH, als u wilt inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, of als u wilt deelnemen aan een enquête of een discussieforum.

Onder meer op de volgende plaatsen zijn persoonsgegevens vereist om diensten te kunnen verkrijgen:

  • een vraag stellen aan het VAPH;
  • een publicatie bestellen;
  • u abonneren op een publicatie of nieuwsbrief.

Het VAPH wil daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Beheerders van sites die persoonsgegevens opvragen, moeten die behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Worden er persoonsgegevens opgevraagd, dan geeft het VAPH u de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om u de gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan controleren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • Het VAPH treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan de sites registreert het VAPH in logbestanden informatie over de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en uw type browser. Die informatie wordt uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van bezoekerscijfers en -verkeer op de site en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers.

De sites maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de sites sneller en efficiënter verlopen. Schakelt u het gebruik van cookies in uw browser uit, dan kan het VAPH u geen correcte werking van haar sites garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het VAPH behoudt zich het recht voor de privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers daarvan op de hoogte gebracht worden op deze pagina.

Meer informatie

U kunt meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwinnen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Raadpleeg daartoe de website www.privacycommission.be.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het VAPH bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van haar websites en van haar nieuwsbrieven, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het VAPH wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die gegevens of reacties moet worden gegeven. Het VAPH mag die gegevens of reacties naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de bepalingen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het VAPH de ideeën, concepten, kennis en technieken waarvan sprake in uw reacties - die geen voorwerp zijn van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten - kan aanwenden voor welk doel ook. Daarbij kan het ook gaan om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe diensten.