Onderhouds- en herstellingskosten

Onderhoudskosten

Voor een aantal hulpmiddelen is in de refertelijstopent dialoogvenster een tegemoetkoming voorzien voor onderhoudskosten. Het VAPH betaalt enkel effectief geleverde onderhoudsprestaties terug. 

Als er meerdere onderhoudsbeurten per jaar kunnen vergoed worden, wordt voor elke onderhoudsbeurt het maximumbedrag voor één onderhoudsbeurt terugbetaald. De bedragen voor meerdere onderhoudsbeurten in één jaar kunnen niet gecumuleerd worden om te besteden aan één onderhoudsbeurt. 

Herstellingskosten

Is uw hulpmiddel nog geen twee jaar oud en staat het dus nog onder garantie, dan komt het VAPH niet tussen voor herstellingskosten. Is uw hulpmiddel ouder dan twee jaar, dan is de regeling voor de herstellingskosten de volgende:

 • Voor een beperkt aantal hulpmiddelen is in de refertelijst een tegemoetkoming voorzien voor herstellingskosten.
 • Is dat bedrag opgebruikt, dan kunt u voor bijkomende herstellingskosten een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het VAPH als de kosten van de herstelling opwegen tegen de aankoop van een nieuw hulpmiddel.
 • Herstellingskosten die niet in de refertelijst zijn opgenomen, kunnen bij het VAPH ingediend worden. Voorwaarde is dan wel dat die kosten minstens 300 euro bedragen.

Terugbetaling

U moet voor de terugbetaling van onderhouds- en herstellingskosten voor hulpmiddelen op het volgende letten:

 • Onderhoudskosten en herstellingskosten moeten afzonderlijk bij het VAPH ingediend worden of, eventueel, afzonderlijk op de factuur vermeld worden.
 • Het VAPH betaalt geen globale onderhouds- of herstellingscontracten terug, enkel effectief geleverde prestaties. U moet dus bij elke onderhoudsbeurt of herstelling een werkbon of factuur van de technieker/hersteller bij het VAPH indienen.

De werkbon of factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • een beschrijving van het onderhoud of een beschrijving van het defect en de herstelling
 • de prijs van eventuele wisselstukken
 • het aantal werkuren en de prijs
 • de verplaatsingskosten
 • het serie- of identificatienummer van het product

Hoe aanvragen?

Onderhouds- en herstellingskosten in refertelijst

Voor de hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst een tegemoetkoming is voorzien voor onderhouds- en herstellingskosten, dient u de aanvraag voor onderhouds- en herstellingskosten tegelijk in met de aanvraag voor het hulpmiddel, via de gebruikelijke procedure.

U kunt daarnaast met het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software zelf een vergoeding vragen voor:    

 • een herstelling die niet voorzien is in de refertelijst
 • een onderhoud en/of herstelling die voorzien is in de refertelijst maar die u nog niet toegekend werd in het verleden
 • een herstelling die het voorziene refertebedrag overstijgen.

 

Herstellingskosten hoger dan refertebedrag

Voor herstellingskosten die het voorziene refertebedrag overstijgen, moet u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen. U kunt dat met het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software. Een offerte of een factuur is ook altijd noodzakelijk. Indien nodig kan het VAPH u nadien naar een multidisciplinair team verwijzen als de motivering van uw aanvraag niet volstaat. Let wel, het VAPH kan enkel herstellingskosten ten laste nemen die ten vroegste dateren een jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Refertelijst

Formulieren

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.