Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Als uw kind een voltijds lesprogramma volgt in het gewoon onderwijs (lager, middelbaar en hoger onderwijs), dan kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven voor de vervoers- en de verblijfskosten.

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Onder een voltijds lesprogramma wordt verstaan dat de studies die leerlingen en studenten volgen, leiden tot het behalen van een diploma.

In het hoger onderwijs wil dat zeggen dat zij een diploma- of creditcontract als inschrijvingsbewijs kunnen voorleggen en dat ze voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn.

Studies die leiden tot een certificaat of een getuigschrift, komen niet in aanmerking.

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor tegemoetkoming van het VAPH.

Voor een tegemoetkoming voor vervoerskosten moet bovendien de leerling of student met een individueel vervoermiddel naar school reizen (bijvoorbeeld met de eigen auto, een taxi) .

De vervoerskosten met een individueel vervoermiddel kunnen enkel vergoed worden als:

  • de leerling of student rolstoelgebruiker is of
  • zich zelfstandig verplaatst zonder begeleider en volgens een medisch verslag geen 300 meter kan stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.

Als de leerling of student niet voldoet aan die voorwaarden, dan kunnen de vervoerskosten met een individueel vervoermiddel vergoed worden zoals de vervoerskosten met het openbaar vervoer.

Voor verblijfskosten (internaat of kot) van leerlingen en studenten in het gewoon onderwijs moet het verblijf noodzakelijk zijn omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar school door de ernst en de aard van de handicap niet haalbaar zijn.

De afstand tussen de woonplaats en de onderwijsinstelling is geen geldige motivatie. Ook de motivatie van de keuze van de onderwijsinstelling is geen element dat valt onder de aard en de ernst van de handicap.

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Aanvraagprocedure minderjarigen

Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap, moeten hun eerste aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort (ITP)opent dialoogvenster, een dienst van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Om de procedure op te starten, neemt u contact op met een multidisciplinair team dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort.

Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH vóór 1 maart 2014 of die voor de tweede of volgende keer een tegemoetkoming vragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de intersectorale toegangspoort. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor meerderjarigen bij het VAPH.

 

Aanvraagprocedure meerderjarigen

U vult het formulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en verblijf’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en verblijfopent dialoogvenster vermeldt u de vervoers- en verblijfskosten waarvoor u een tegemoetkoming vraagt. U ondertekent het formulier en u bezorgt het per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. Of, u laadt het formulier op in het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster (via het tabblad ‘Documenten’).

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen

Het multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en verblijf motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Bij een aanvraag voor vervoer door een taxi, voegt u offertes van minimaal 2 taximaatschappijen toe. Vraag ook eens naar de mogelijkheden bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, Diensten Aangepast Vervoer en de Minder Mobielen Centrale in uw buurt.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

De beoordeling en de beslissing van een aanvraag voor tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs, verloopt op dezelfde manier als de beoordeling en de beslissing van de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Hoe facturen indienen?

De kosten voor vervoer van en naar school kunt u maandelijks of per schooljaar indienen bij het VAPH. U vult daarvoor de Kostenstaat voor de uitbetaling van de kosten voor vervoer en verblijfopent dialoogvenster in. In geval van vervoer door een taxi, voegt u de facturen van de taximaatschappij bij. Enkel de kosten voor de kortste afstand tussen het thuisadres en de school worden vergoed. Een rechtstreekse betaling aan de taximaatschappij is mogelijk als u het formulier Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalenopent dialoogvenster aan het VAPH bezorgt.

De verblijfskosten kunt u maandelijks of per schooljaar indienen bij het VAPH. U voegt een inschrijvingsbewijs van de hogeschool/universiteit en het diploma- of creditcontract met vermelding van het aantal gevolgde studiepunten toe. U vult de Kostenstaat voor de uitbetaling van de kosten voor vervoer en verblijfopent dialoogvenster in en laat het door de onderwijsinstelling invullen en ondertekenen. U voegt de huurovereenkomst en de maandelijkse facturen van de huur toe.

Publicaties

maart 2022

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.