Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

Wanneer uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen ingediend werd bij de intersectorale toegangspoort (ITP)opent dialoogvenster, dan beslist die toegangspoort op basis van het aanvraagdocument (A-document) of u in het algemeen nood hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Ze bezorgt die beslissing aan het VAPH. Het VAPH beslist dan over de toekenning van een tegemoetkoming voor de gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen.

Als u uw aanvraag indiende bij het VAPH, dan legt het VAPH het multidisciplinair verslag voor aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die commissie neemt een beslissing over de erkenning van uw handicap.

  • Voor vragen ingediend voor 1 juli 2019 neemt de commissie ook een beslissing over het interventieniveau en de functiebeperking en beslist het VAPH over uw nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.
  • Voor vragen met een aanvraagdatum vanaf 1 juli 2019 wordt er geen functiebeperking en interventieniveau meer toegekend en beslist het VAPH meteen over uw nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.
  • Ook als u een tweede of volgende vraag indient bij het VAPH voor hulpmiddelen die vallen onder een reeds eerder toegekend interventieniveau en functiebeperking, en de aanvraag werd ingediend voor 1 juli 2019, dan wordt uw vraag niet voorgelegd aan de Vlaamse toeleidingscommissie, maar neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.
  • Ook bij vragen voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.

Meerkostenprincipe

Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van meerkosten. Het VAPH komt enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Geldigheidsduur van de beslissing

De beslissing van het VAPH is twee jaar geldig. Voor woningaanpassingen is dat vier jaar. Beslist u pas na die termijn om het hulpmiddel aan te kopen of de aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal geldt voor maximaal drie jaar. Dat wil zeggen dat u gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren een tegemoetkoming krijgt. Daarna moet u opnieuw een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor onderhoud en herstel van een hulpmiddel is voor de hele levensduur van dat hulpmiddel en is dus niet vastgesteld op een bepaald aantal jaren.

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.