Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

Als u uw aanvraag indiende bij het VAPH, dan legt het VAPH het multidisciplinair verslag voor aan de Vlaamse toeleidingscommissie. Die commissie neemt een beslissing over de erkenning van uw handicap. Daarna beslist het VAPH over uw nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

  • Als u een tweede of volgende vraag indient bij het VAPH en er is al een positieve beoordeling over de erkenning van uw handicap door het VAPH, dan wordt uw vraag niet voorgelegd aan de Vlaamse toeleidingscommissie, maar neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.
  • Ook als u een door het VAPH aanvaard attest bezorgt waaruit duidelijk blijkt dat een andere instantie uw handicap al heeft vastgesteld, neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.
  • Ook bij vragen voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.

Wanneer uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen ingediend werd bij de intersectorale toegangspoort (ITP), dan beslist die toegangspoort op basis van het aanvraagdocument (A-document) of u in het algemeen nood hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Ze bezorgt die beslissing aan het VAPH. Het VAPH beslist dan over de toekenning van een tegemoetkoming voor de gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen.

OPGELET: de erkenning van uw handicap door de intersectorale toegangspoort is geldig tot uw 18 jaar. Daarna is een nieuwe beoordeling vereist via de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC).

Als u, voor uw 18 jaar, een volgende vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen indient bij het VAPH en u hebt al een positieve beslissing over de nood aan hulpmiddelen of aanpassingen door ITP, dan wordt uw vraag niet voorgelegd aan de Vlaamse toeleidingscommissie, maar neemt het VAPH onmiddellijk de beslissing.

Meerkostenprincipe

Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van meerkosten. Het VAPH komt enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Geldigheidsduur van de beslissing

De beslissing van het VAPH is twee jaar geldig. Voor woningaanpassingen is dat vier jaar. Beslist u pas na die termijn om het hulpmiddel aan te kopen of de aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal geldt voor maximaal drie jaar. Dat wil zeggen dat u gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren een tegemoetkoming krijgt. Daarna moet u opnieuw een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor onderhoud en herstel van een hulpmiddel is voor de hele levensduur van dat hulpmiddel en is dus niet vastgesteld op een bepaald aantal jaren.

Publicaties