Gaat u niet akkoord met de beslissing van het VAPH?

Als u niet akkoord gaat met (een deel van) het voornemen van beslissing (voorlopige beslissing) van het VAPH, dan kunt u een 'verzoekschrift tot heroverweging' indienen (via de post of via het e-loket mijnvaph.be), uiterlijk 30 dagen na kennisname van het voornemen. Dat betekent dat u aan het VAPH vraagt om uw aanvraag opnieuw te onderzoeken. Een aparte commissie, de heroverwegingscommissie (HOC), zal dan uw aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH deelt u dan de definitieve beslissing mee.

Als u akkoord gaat met het voornemen van beslissing (voorlopige beslissing) van het VAPH, dan ontvangt u een definitieve beslissing van het VAPH. 

Als u niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, dan kunt u nog altijd beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. U hebt daarvoor drie maanden de tijd nadat u de brief met de definitieve beslissing van het VAPH ontving.

U vindt de beroepsprocedure die u kunt volgen, in de beslissingsbrief van het VAPH.