In welke situaties geeft het VAPH geen tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen?

Hulpmiddelen op school

Als u speciale onderwijsleermiddelen nodig hebt om de lessen te volgen op school, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de directeur van de onderwijsinstelling. Die schakelt dan meestal de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten(opent nieuw venster) in.

Hulpmiddelen op het werk

Wanneer u als werknemer of als zelfstandige nood hebt aan een aanpassing van uw arbeidspost, dan kan uw werkgever daarvoor een aanvraag doen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) – Dienst Arbeidsbeperking. U kunt ook een aanvraag bij de VDAB indienen voor een tussenkomst in arbeidsgereedschap en -kleding, of voor tolken voor doven en slechthorenden.

Voor meer informatie kunt u terecht in de Werkwinkel in uw buurt en op de website van de VDAB(opent nieuw venster).

Werkt u bij de Vlaamse overheid, dan kunt u een aanvraag voor tussenkomst richten aan de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster).

Voor meeneembare hulpmiddelen die zowel thuis als op het werk gebruikt worden, kan maar één keer een tegemoetkoming gevraagd worden. Welk agentschap het hulpmiddel dan vergoedt, is afhankelijk van in welke situatie het hulpmiddel voornamelijk gebruikt wordt. 

Voorbeeld 

Aanpassingen aan de firmawagen worden door VDAB vergoed wanneer de auto voor werkopdrachten (niet enkel woon-werkverkeer) gebruikt wordt. Als het om een bedrijfswagen gaat die enkel in functie van woon-werkverkeer en privéverplaatsingen wordt gebruikt, dan kan de aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend worden bij het VAPH. Het agentschap gaat dan na of een tegemoetkoming mogelijk is.

Het VAPH beschouwt vrijwilligerswerk als vrijetijdsbesteding en niet als een professionele activiteit. Het VAPH kan dus een tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen in dat verband als aan de voorwaarden in het IMB-besluit (noodzaak en gebruiksfrequentie in verhouding tot de gevraagde tegemoetkoming...) voldaan is.

Hulpmiddelen in niet door het VAPH erkende zorginstellingen

Het VAPH kan geen hulpmiddelen of aanpassingen subsidiëren aan personen die langer dan drie maanden verblijven in een zorginstelling die niet door het VAPH gesubsidieerd of erkend is. De regelgeving voorziet echter een uitzondering voor een aantal situaties. Meer informatie vindt u op de pagina In welke situaties.

Publicaties