Vind ondersteuning bij een organisatie

In dit webluik vindt u adressen van diensten en organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn en informatie over de ondersteuning die ze bieden.

Zoek adressen

Ondersteuning

Organisaties

 • Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp zijn zorgaanbieders bij wie u terecht kunt voor beperkte handicapspecifieke hulp in de vorm van begeleiding, dagopvang en verblijf.

 • Bijstandsorganisaties

  Een bijstandsorganisatie helpt PVB- en PAB-budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de organisatie van hun ondersteuning.

 • Consulentenwerkingen

  De consulentenwerkingen beschikken over expertise in probleemanalyse en beeldvorming rond personen met een handicap of een vermoeden van handicap en bijkomende psychische problemen. Zij bieden die expertise aan bij vastgelopen situaties, met als doel de persoon met een handicap of een vermoeden van handicap in de reguliere woon-leefsituatie te laten blijven of er zo snel mogelijk naar te laten terugkeren.

 • Diensten ondersteuningsplan [DOP]

  Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet.

 • Forensische VAPH-units

  De forensische VAPH-units bieden intensieve handicapspecifieke dag- en woonondersteuning binnen een aangepaste forensische en residentiële setting.

 • Gebruikersverenigingen met informatieloket

  Een gebruikersvereniging is een organisatie die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigt. Het VAPH vergunt en subsidieert enkele gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om een informatieloket voor personen met een handicap of een informatieloket voor collectieve overlegorganen.

 • Gemachtigde experts: gespecialiseerd advies over hulpmiddelen

  Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als u een doorverwijzing hebt van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.

 • Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

  De geregistreerde vergunde zorgaanbieders bieden individuele ondersteuning, dagondersteuning en woonondersteuning aan aan geïnterneerde personen met een handicap.

 • Groenezorginitiatieven: activiteiten in land- en tuinbouw

  Een groenezorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouw of activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

 • Multidisciplinaire teams [MDT]: hulp bij de aanvraag van ondersteuning

  Een multidisciplinair team is een dienst die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag van ondersteuning bij het VAPH.

 • Multifunctionele centra [MFC]

  Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) vereist.

 • Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]

  Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een handicap met ernstige gedragsstoornissen. Die ondersteuning kan bestaan uit observatie, diagnose en behandeling, of uit overdracht van specifieke kennis aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de personen met een handicap.

 • Organisaties voor vrijetijdszorg: aangepaste activiteiten

  Het VAPH erkent en subsidieert een aantal organisaties voor vrijetijdszorg. Die organisaties bieden aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. Een erkenning als persoon met een handicap door het VAPH is niet vereist.

 • Ouderinitiatieven: zorg en ondersteuning van ouders en/of andere familieleden

  Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning.

 • Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis

  De projecten bieden psychosociale begeleiding en een aangepaste dagbesteding aan personen met een (vermoeden van een) handicap die in de gevangenis verblijven.

 • Vergunde zorgaanbieders

  Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB).

Direct naar

 • Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

  Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

 • Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

  Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning. Om te weten welke zorg en ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende organisaties en diensten.

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

 • Verslagen Zorginspectie

  Vergunde en erkende zorgaanbieders worden geïnspecteerd door Zorginspectie. Elke burger kan de inspectieverslagen opvragen.

Nieuwsberichten