Multifunctionele centra [MFC]

Vier ondersteuningsvormen

foto van meisje met begeleider thuis in de zetel

Begeleiding

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor minderjarigen met een handicap. Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen en jongeren die dagopvang, verblijf of diagnostiek aangeboden krijgen, kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van uw kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van uw kind staan centraal. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken of groepssessies.

Begeleider in een MFC toont foto aan een kind in een rolstoel

Dagopvang

De multifunctionele centra kunnen twee vormen van dagopvang aanbieden:

  • schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk samengewerkt met de school.

Tijdens die dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...).

Om het juiste aanbod te kennen, neemt u best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze.

slapend kindje

Verblijf

In multifunctionele centra kan overnacht worden in een omgeving die is aangepast aan de noden van het kind of de jongere. Bij het verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders.

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.

Begeleider en twee jongeren die aan het koken zijn

Diagnose

Is er nog geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van uw kind? Zijn er nog vragen over de meest geschikte ondersteuning voor uw zoon of dochter?

Er zijn een aantal multifunctionele centra die daarover meer duidelijkheid kunnen scheppen. Die centra richten zich vooral tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.

Die multifunctionele centra willen via intensieve observatie (meestal een periode van maximaal 12 maanden) tot een diagnose komen. Daarna kan er gestart worden met een behandeling (maximum 24 maanden) of wordt u gericht doorverwezen naar een gepaste zorgaanbieder voor verdere ondersteuning. U wordt bij het hele proces nauw betrokken.

Ondersteuning zoeken

Als een multidisciplinair team (MDT)(opent dialoogvenster) een aanvraag voor uw kind heeft ingediend bij de intersectorale toegangspoort (ITP)(opent dialoogvenster), dan maakt het team indicatiestelling een indicatiestellingsverslag op. Dat indicatiestellingsverslag zegt welke vorm van hulp voor uw kind het meest aangewezen is, maar niet waar uw kind daarvoor terecht kan. Dat is de opdracht van het team jeugdhulpregie. Dat team gaat op zoek naar welke zorgaanbieder de hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

Ondersteuning starten

Het begin van de begeleiding of de opvang bij een zorgaanbieder verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de zorgaanbieders en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst (inclusief handelingsplan) en collectieve rechten en plichten. In de individuele dienstverleningsovereenkomst komt u met de zorgaanbieder overeen welke ondersteuning aan u of uw kind zal worden aangeboden, op welke manier dat zal gebeuren en welke vergoeding daar tegenover staat.

In de collectieve rechten en plichten worden de wederzijdse rechten en plichten van de gebruikers en de zorgaanbieder omschreven. U vindt daarin onder meer een beschrijving van de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en de omstandigheden van een eventueel ontslag. U krijgt daarin ook informatie over uw inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld over het collectief overleg en over de manier waarop u bemerkingen, suggesties of klachten kunt formuleren.

Meer informatie vindt u in het webluik Rechten en plichten.

Ondersteuning tot en met 25 jaar

In een multifunctioneel centrum kunt u terecht tot en met de leeftijd van 21 jaar. Onder een aantal voorwaarden kan dat verlengd worden tot en met de leeftijd van 25 jaar. Voorbeelden van die voorwaarden zijn: uw schoolloopbaan is nog niet afgerond of u wacht op de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget van minimaal budgetcategorie V. Voor meer info contacteert uw contactpersoon-aanmelder het best het team indicatiestelling van uw regio.

Ook het agentschap Jongerenwelzijn heeft een aantal instrumenten om de verderzetting van de ondersteuning te kunnen waarborgen zoals cliëntoverleg, cliëntbemiddeling, jeugdhulpregiebespreking, het inzetten van bijkomende financiële middelen .... Meer informatie daarover vindt u op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Publicaties