Datum toewijzing/datum aanvraag

De beslissingsbrief vermeldt de ondersteuning waarop de aanvrager recht heeft, de aanvraagdatum, en de datum vanaf wanneer dat kan of voor welke periode. Het VAPH gebruikt daarvoor, in overeenstemming met het begrippenkader van het oprichtingsdecreet van het VAPH, onder meer de term toewijzing (vroeger ‘tenlasteneming’). De datum van toewijzing/datum aanvraag is belangrijk bij het bepalen van de geldigheidstermijn van de ondersteuning.

Bij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget zal de aanvraagdatum bepalend zijn voor de plaats binnen de toegekende prioriteitengroep.

Afhankelijk van de vorm van ondersteuning die wordt gevraagd, wordt de datum als volgt bepaald:

Aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

De datum van toewijzing is de eerste dag van de kalendermaand waarin het aanvraagdocument (aanvraagformulier voor hulpmiddelen en aanpassingen, brief …) wordt ingediend, op voorwaarde dat de aanvraag binnen de 6 maanden wordt vervolledigd met de noodzakelijke documenten (het MDV met de noodzakelijke modules ...). Komen die gegevens later toe, dan wordt de datum van toewijzing de eerste dag van de maand waarin het ontbrekende wordt ingediend.

Voor de bepaling van de datum van indiening geldt bij papieren documenten de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs, in geval van afgifte. Valt de postdatum op een maandag, dan wordt de datum van de daar onmiddellijk aan voorafgaande zaterdag beschouwd als datum van indiening.

Bij elektronische documenten is het de datum van verzending.

De procedure voor het bepalen van de datum van toewijzing is identiek bij een eerste of een volgende aanvraag.

Aanvraag van een incontinentieforfait

De beslissing over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal geldt vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag volledig is. Van zodra de nodige documenten worden ingediend, is het dossier volledig, ongeacht of er nog bijkomende informatie wordt gevraagd door de arts van het provinciaal kantoor van het VAPH.

Aanvraag van een recht op tolkuren

De datum van toewijzing is de eerste van de maand waarin het aanvraagdocument werd ingediend.

Aanvraag door een minderjarige

 • De minderjarige stelt een allereerste vraag en was voordien nog niet erkend als persoon met een handicap.
  De datum van toewijzing is de datum van ontvankelijkheid bij de intersectorale toegangspoort.

  Opgelet: Bij de aanvraag van een incontinentieforfait wordt de datum van toewijzing de eerste dag van de maand waarin de aanvraag werd ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Dat geldt ook voor de aanvraag van een recht op tolkuren. 

 • De minderjarige is al erkend als persoon met een handicap door de intersectorale toegangspoort, maar stelt voor het eerst een vraag naar hulpmiddelen of vervoers- en verblijfskosten
  De datum van toewijzing is de datum van ontvankelijkheid bij de intersectorale toegangspoort.

  Opgelet: Bij de aanvraag van een incontinentieforfait wordt de datum van toewijzing de eerste dag van de maand waarin de aanvraag werd ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Dat geldt ook voor de aanvraag van een recht op tolkuren.
   
 • De minderjarige is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH en vraagt voor het eerst een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen.
  De datum van toewijzing is afhankelijk van het tijdstip waarop het dossier volledig is. De datum van toewijzing is de eerste dag van de kalendermaand waarin het aanvraagdocument (aanvraagformulier, brief …) werd ingediend, op voorwaarde dat de aanvraag binnen de 6 maanden wordt vervolledigd met de noodzakelijke documenten (het MDV met de noodzakelijke modules). Komen die gegevens later toe, dan wordt de datum van toewijzing de eerste dag van de maand waarin het ontbrekende wordt ingediend.

Aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB)

De datum van de aanvraag is de datum waarop het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aan het VAPH wordt bezorgd. De datum waarop het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget of de aanpassingen worden bezorgd aan het VAPH is de datum van de poststempel of de datum van de elektronische verzending.

Als het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget onvolledig ingediend wordt, kan de indiener het plan binnen de drie maanden opnieuw bezorgen aan het VAPH. Als de vervollediging niet binnen drie maanden wordt bezorgd, dan kent het VAPH een nieuwe periode van drie maanden toe om de gevraagde aanpassingen te bezorgen, zonder wijziging van datum. Als de aanpassingen niet worden bezorgd binnen de nieuwe periode van drie maanden, wordt de aanvraag stopgezet.

Als het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wordt bezorgd door de aanvrager zelf (niet door een dienst ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk), geldt bijkomend de voorwaarde dat het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget inhoudelijk wordt gecontroleerd door het VAPH. 

Als het VAPH aan de aanvrager heeft gevraagd om het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget inhoudelijk aan te passen, blijft de datum waarop het initiële ondersteuningsplan persoonsvolgend budget is bezorgd, de datum van de aanvraag, op voorwaarde dat:

 • de aanpassingen worden bezorgd binnen drie maanden vanaf de datum waarop het VAPH heeft meegedeeld dat de praktische regels niet geheel werden gevolgd
 • het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wordt goedgekeurd.

Als de inhoudelijke aanpassingen niet binnen drie maanden worden bezorgd, dan is de datum van de aanvraag de datum waarop de aanpassingen worden bezorgd, op voorwaarde dat het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wordt goedgekeurd.

Als de aanvrager de aanpassingen aan het ondersteuningsplan die het VAPH heeft gevraagd, niet aan het VAPH bezorgt binnen de periode van drie maanden, dan kent het VAPH een nieuwe periode van drie maanden toe om de gevraagde aanpassingen te bezorgen. Als de aanpassingen niet worden bezorgd binnen de nieuwe periode van drie maanden, wordt de aanvraag stopgezet.

Als de aanvrager zelf zijn plan indient, vangt de termijn waarin het multidisciplinair verslag moet worden ingediend, aan op de datum van de goedkeuring. In het andere geval start deze termijn vanaf het indienen van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.

Als het multidisciplinaire verslag niet binnen de termijn wordt bezorgd, dan is de datum van de aanvraag de laatste dag van de termijn waar het multidisciplinaire verslag moest worden bezorgd.

Als de aanvrager of het multidisciplinaire team aantoont dat het multidisciplinaire verslag niet binnen de termijn kan worden bezorgd als gevolg van overmacht, blijft de datum van de aanvraag de datum waarop het ondersteuningsplan werd bezorgd op voorwaarde dat het ondersteuningsplan werd goedgekeurd door het VAPH.

Als het multidisciplinair verslag niet binnen de vijf maanden bezorgt, dan kent het VAPH een nieuwe termijn van vijf maanden toe om het multidisciplinair verslag te bezorgen. Als het multidisciplinair verslag niet wordt bezorgd binnen die nieuwe termijn van vijf maanden, wordt de aanvraag stopgezet.